Toelichting op agenda 20/04


Wijziging reglement Seniorenraad (door Geert Renkema):
I.v.m. het beëindigen van de vertegenwoordiging van de ouderenbond Anbo in de SRE is voorgesteld om een voordrachtprocedure niet meer vanuit de bonden te laten starten, maar onder verantwoordelijkheid van de SRE. De SRE is hierbij sterk voorstander van een goede informatie uitwisseling met de ouderenbonden, maar zien anderzijds geen noodzaak om de huidige regeling van voordracht van nieuwe leden vanuit de ouderenbonden in stand te houden. Een reglementswijziging zal worden aangeboden aan het college van B&W.

Informatievoorziening en klachtenprocedure Wmo
Door Freek Roelofs:
  • Plan van aanpak mbt het tekstvoorstel voor verbetering informatieondersteuning:
    • Er wordt vanuit de adviesraden een werkgroepje gevormd, per adviesraad één lid en de SR coördineert, met als doel te komen tot één advies, waarbij wordt gekeken naar verbetering van de informatie behoefte. Binnen de SRE zal Freek Roelofs dit onderdeel trekken.
  • Plan van aanpak mbt het advies wel/niet een externe klachtencommssie:
    • Er is binnen de adviesraden overeenstemming over de lijn van de SR. De raden zullen dit intern sonderen met een positief advies en binnen één maand reageren of zij akkoord zijn of eventuele tekstuele aanpassingen wensen. De SR coördineert dit onderdeel.

Samen Verder....
Door Joke van Voorst wordt toelichting gegeven op een bezoek aan het Transferpunt van het SZE. Dit n.a.v. een onderzoek vanuit het UMCG (Sophia de Rooij)dat vroegtijdige inzet van wijkverpleegkundigen bij terugplaatsing an kwetsbare ouderen na ontslag het risico op overlijden kan worden teruggebracht met 40%.
Procedure ontslag uit ziekenhuis
16 maart 2016  hebben 3 leden van de Seniorenraad een kennismakingsbezoek aan de transferafdeling van het SZE gebracht.  Voor meer informatie over het bezoek: klik hier....

Op 30 maart 2016 vond een gesprek plaats tussen Ria Sterkenburgh en het DB n.a.v. gesignaleerde aandachtspunten uit bezoek Transferafdeling.  De gesignaleerde aandachtspunten zijn vervolgens afgestemd met Ria en verwerkt in een startdocument over 'HOE NU VERDER" . Met dit document zal orden bekeken of een verdere aandachtsvestiging op deze problematiek gewenst is. Voor inhoud: klik hier....

Transferbureau:
Als tijdens uw ziekenhuisopname blijkt, dat u na ontslag uit het ziekenhuis verzorging en/of verpleging nodig heeft, kunt u dit bespreken met een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige bespreekt uw hulpvraag met een verpleegkundige van het Transferbureau.
Transferverpleegkundige:
De transferverpleegkundige regelt de nazorg als uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Het kan hierbij gaan om zorg in de thuissituatie of zorg in een andere instelling, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of hospice. De tranferverpleegkundige bekijkt met u, uw behandelend specialist en de verpleegkundige de noodzaak van uw hulpvraag en bespreekt de wensen en mogelijkheden. De tranferverpleegkundige draagt zorg voor het tijdig regelen van de nazorg.