Schulddienstverlening


1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Uitgangspunt is dat gemeenten beleid moeten gaan ontwikkelingen en regie moeten gaan voeren op schuldhulpverlening. Meer informatie van de overheid: klik hier....
 
De nota beleidskader schuldhulpverlening van de gemeente Emmen is hierop geactualiseerd voor de periode 2009-2013 en meer gericht op aanscherping van de beleidsdoelen en ombuiging naar bezuinigingen. Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening is daarbij het uitgangspunt van het nieuwe beleid.  Voor meer informatie klik hier....
 
Geschiedenis:
De Seniorenraad heeft kennis genomen van dit nieuwe beleidskader en maakt zich hierbij ernstige zorgen of het nieuwe beleidskader ten koste zal gaan van de omvang en de mate van schulddienstverlening in deze gemeente.
 
Het aantal senioren is nog beperkt van omvang in relatie tot het totale aantal schuldhulpvragen. De Seniorenraad denkt dat het aantal schuldenaren in de praktijk veel hoger ligt. Een te hoge drempel en onvoldoende preventie dragen niet bij om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen.
 
Uitgangspunt bij schulddienstverlening is dat hulpvragers gemotiveerd dienen te zijn en dat het traject gericht is op een 3 jarige schuldregeling, waarbij geen nieuwe schulden mogen ontstaan.
Recessie, tegenvallende vermogensposities, geen indexering en verlaging van pensioenen zullen de omvang van de doelgroep eerder doen toenemen dan verminderen, vreest de SRE.
Voorkomen moet worden dat langdurig geldgebrek als 'gewoon' zal worden ervaren.
 
Een betere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en kerken staat de Seniorenraad voor, met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente. 
 
In sept. 2012 heeft een afvaardiging van de SRE een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond van de 3 gemeenten (E-B/O-C) over schuldhulpverlening. Voor meer info:
 
Inmiddels heeft de gemeente Emmen aangekondigd dat een nieuwe beleidsnota Schulddienstverlening in ontwikkeling is voor de periode  2014-2018.
 
Op 29 mei 2013 heeft Tanja Schepers van de gemeente Emmen voor de Seniorenraad een informatie verzorgd over de nieuwe nota Schulddienstverlening, die in het najaar moet zijn afgerond.  

 

De nota + bijlagen is behandeld in de vergadering van de SRE van 11/09 en 09/10-2013. Hierbij gaf de SRE aan vooralsnog geen behoefte te hebben tot nadere advisering, maar het verdere verloop van de behandeling in de co. vergadering en in de gemeenteraad af te wachten.

Wel heeft de SRE enkele aanvullende vragen over de nota gesteld aan Tanja Schepers, waarover inmiddels een reactie is ontvangen. 


Inmiddels is de nota door de gemeenteraad Emmen aangenomen.Voor besluitvorming klik hier....

 

Op 13-11-2013 is in een vergadering van de SRE met weth. Henk Jumelet en Tanja Schepers nog even stil gestaan bij de nieuwe regeling schulddienstverlening.

Betrokkenen vonden het jammer dat in de communicatie wat mis is gegaan, want er werd vanuit gegaan dat informele reacties ook als formeel advies werden aangemerkt. Er zullen goede afspraken moeten komen omtrent de wijze van communicatie en de status van het overleg: Een apart overleg hierover met de gemeentesecretaris heeft inmiddels op 13-11-2013 plaats gehad.

 

Opmerkelijk vindt de wethouder het dat in Nederland grote groepen mensen aankloppen bij de schulddienstverlening, maar dat dat in Emmen veel minder het geval is. Een groot deel van het beschikbare budget is nog niet gebruikt. De gemeente heeft afspraken met Humanitas en het Leger des Heils, zij fungeren als eerste vangnet, waardoor de gemeente weinig zicht op de aantallen heeft. De gemeente wil bezien of de doelgroep kan worden uitgebreid.

 

Concept Beleidsplan schulddienstverlening

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen

Uitkomsten themabijeenkomsten

Uitkomsten enquete raadsleden

Reactie op vragen SRE