Gunningscriteria Schoonmaakondersteuning

Toelichting
Op 1 jan. 2013 lopen de huidige contracten voor het leveren van Hulp bij het Huishouden af. Voor een nieuwe contractperiode dient een openbare aanbesteding plaats te vinden. Gemeente is voornemens per werkgebied (zie 6 Sedna werkgebieden) te gaan aanbesteden.
Voor het vaststellen van het uurtarie schoonmaakondersteuning zal in 1e instante gekeken worden naar gem. uurtarief, vastgesteld basistarief, ontwikkelingen op de aanbesteding en marktconsultaties.
De gemeente verzoekt de adviesraden om beoordeling advies over de gunningscriteria, die de gemeente hierbij wil hanteren.
Onderliggende stukken
Behandeld in SREEen conceptbrief is middels een consultatieronde aan de leden aangeboden. Hierop zijn geen op- en aanmerkingen ontvangen. Hierop heeft afstemming plaats gehad in de verg. van het DB van 25-07-2012.
Standpunt SRE
SRE gaat accoord met voorstel, mits aandacht voor een aantal aandachtspunten, vermeld in brief naar de gemeente van 29-06-2012.
Uitgebracht advies