resultaten‎ > ‎

Speerpunten vanuit vorige jaren

Hieronder treft u een overzicht van speerpunten/aandachtsgebieden aan, waarop de Seniorenraad Emmen zich wil richten. Deze zijn ook vinden in ons jaarplan.

Nieuwe Wmo 2015 zorgt voor passende ondersteuning op maat

Geplaatst 19 jul. 2017 02:50 door Seniorenraad Emmen   [ 19 jul. 2017 02:53 bijgewerkt ]

Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen via de nieuwe Wmo 2015 passende ondersteuning die ze in staat stelt om een gestructureerd huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. Passende ondersteuning op maat.  Lees meer....

Participatiewet :

Geplaatst 10 feb. 2017 10:31 door Seniorenraad Emmen   [ 10 feb. 2017 10:36 bijgewerkt ]

De participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen en is op 1 januari 2015 ingevoerd. Het doel van deze wet is dat alle mensen actief aan de samenleving mee kunnen doen. Er komt één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij mogelijk ondersteuning nodig heeft. Wanneer je niet kunt werken, ben je zoveel mogelijk maatschappelijk actief. De gemeente verwacht daarbij dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen. Lees meer.... 

Participatie in het sociale domein:

Geplaatst 10 feb. 2017 10:29 door Seniorenraad Emmen   [ 10 feb. 2017 10:35 bijgewerkt ]

Het gaat hier om de drie decentralisatie (drie D's) in het sociale domein, te weten:
  • Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) - 
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) - en de 
  • Jeugdzorg.

AOW Minima (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 12:02 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 12:03 bijgewerkt ]AOW minima krijgt er iets bij:  (13-03-2014)
De gemeente Emmen biedt vanaf 1 april 2014 een nieuwe minimaregeling aan voor mensen met een AOW-pensioen.
Jaarlijks kunnen AOW'ers met een inkomen dat over de afgelopen drie jaar niet hoger is geweest dan de AOW norm een toeslag aanvragen.
De hoogte van de toeslag bedraagt voor 2014:
  • voor echtparen € 514,=
  • voor een alleenstaande € 360,=
  • voor een alleenstaande ouder € 463,=
Formeel heet deze regeling Categoriale bijzondere bijstand AOW'ers.   Lees verder....

Wet langdurige zorg (Wlz) (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 12:00 door Seniorenraad Emmen

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz garandeert zorg voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat kan zijn in een zorginstelling, verzorgings- of verpleeghuis, hoewel dat niet beslist noodzakelijk hoeft te zijn.

Ook is het de bedoeling dat de mensen zelf meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben.

De Wlz vervangt de AWBZ en zal per 1 januari 2015 ingaan.

Voor meer informatie: Klik hier....

Stroomschema langdurige zorg: klik hier....

Vitaal platteland (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 10:31 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 10:36 bijgewerkt ]

Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020
(Portefeuillehouder:           )

De Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020 is opgesteld conform de uitgangspunten in de collegebrief 2010-2014 voor het programma vitaal platteland. Het platteland van Emmen is relatief vitaal en er is een goede balans is tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Wel zijn er uitdagingen die het platteland uit balans zouden kunnen brengen, zoals bevolkingskrimp en veranderingen in het plattelandsbeleid van de EU.  Inbreng vanuit de samenleving is in de Kadernota verwerkt. Lees verder....


Atalantaproject / centrumvernieuwingen (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 02:15 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 02:16 bijgewerkt ]


Centrumvernieuwingen:
De Seniorenraad is nauw betrokken geweest - middels deelname in een klankbordgroep - bij de ontwikkeling en inrichting van het centrumgebied / Atalantaproject. Inmiddels heeft de inrichting van het centrumgebied grotendeels zijn beslag gekregen en zijn de activiteiten van deze klankbordgroep nagenoeg afgerond.

HISTORIE:
Voor een historisch overzicht van de rol van de Seniorenraad bij de ontwikkeling van de centrumvernieuwingen hebben we hieronder de belangrijkste trefpunten op een rijtje gezet.

Zo vond op 10 april 2013 een gesprek plaats met de heer Jaap Albrecht van de gemeente Emmen,  waarbij de diverse fasen en ontwikkelingen van het Atalanta project  nader werden toegelicht.
 
Een nieuw aspect was de presentatie van het visieplan van de gemeente om het Marktplein in het centrum van Emmen te gaan herinrichten. Op 03 september 2013 heeft een delegatie van de SRE (Gijltje Bekkering, Wessel Loonstra en Bert van der Toorn) de informatiebijeenkomst in de Grote Kerk te Emmen bezocht en de plannen aanschouwd. 
 
De diverse foto's en beschouwingen gaven een positief beeld over dit deel van de centrumvernieuwing. Ruime groenvoorzieningen met diverse bijzondere opstellingen wisselen het loopgedeelte af en geven het Marktplein een fraaie en geheel nieuwe uitstraling als centrumplein en als verbindingsplein tussen de diverse centrumgebieden.  
 
Waar geen duidelijkheid over bestond was de mate van toegankelijkheid van alle delen van het Marktplein voor mensen met een beperking, makkelijk toegankelijke zitbankjes voor ouderen  en het feit dat ondanks de vele horeca voorzieningen openbare toiletvoorzieningen niet waren ingepland.  Dit is aan de gemeente kenbaar gemaakt.

Voor meer informatie: Klik hier....

De Toegang (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 01:46 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 01:47 bijgewerkt ]

Onder de titel 'Meer van de samenleving, een andere overheid’, heeft het college haar visie geformuleerd over de vraag hoe zij de komende jaren wil besturen. De veranderende samenleving, stevige bezuinigingen, nieuwe taken en terugloop van het aantal inwoners vraagt om aan andere bestuurlijke aanpak.

Samen met partners in de samenleving zoals burgers, maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven wil het college onderzoeken hoe zij die andere manier van besturen het beste aan kan pakken. Om ervaringen op te doen en van elkaar te leren starten zeven bestuurlijke innovatie experimenten. De experimenten vinden plaats op verschillende beleidsgebieden. Op deze manier ontstaat er een brede ervaring voor een andere aanpak.

Een van deze bestuurlijke  innovatie-experimenten is gericht op 'De Toegang tot voorzieningen".

Voor meer informatie: klik hier....

Zorgsymposium 2014

Geplaatst 29 mrt. 2015 04:47 door Seniorenraad Emmen   [ 5 apr. 2017 05:42 bijgewerkt ]

19-11-2014

19-11-2014
Zorgsymposium trekt volle raadzaal ....

Op 19 november 2014 hield de Seniorenraad, in samenwerking met de Wmo-raad, een zorgsymposium, dat een volle raadzaal trok in het gemeentehuis in Emmen.

Tijdens het symposium hield Jan Bos, weth. Wmo van de gemeente Emmen, een helder betoog over de veranderingen in de zorg, waarbij de oude Awbz na 1 januari 2015 verandert in een zorgdeel en in een ondersteuningsdeel, met een duidelijk speelveld voor zowel overheid als cliënt. Zijn we klaar voor de start en is helder hoe de toegang tot ondersteuningsvragen gaat verlopen.

René van Kruchten van Icare benadrukte de kwetsbaarheid van deze regio en gaf een schets van de forse vraag naar zorg in deze regio. In samenspraak met wijkverpleegkundige Elles Postuma werd vervolgens aan de hand van enkele casussen een beeld geschetst van de veranderende zorg na 1 januari 2015.

Vanuit het project SamenOud Z.O. Drenthe werd een korte impressie gegeven van wat SamenOud inhoudt en waarom dit project voor 75+ door zorgverzekeraars positief wordt omarmd.

Een presentatie van aandachtspunten rondom het keukentafelgesprek door enkele medewerkers van de Landelijke Federatie van Belangenbehartigers voor mensen met een beperking, waarbij op een positieve manier tips werden gegeven om zo'n gesprek aan te gaan, besloot dit symposium.

Dagvoorzitter Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe had over de diverse onderwerpen nog een aantal boodschappen uit de zaal voor de sprekers om over na te denken.

Geert Renkeme, die als voorzitter van de Seniorenraad het symposium opende en Harry Holtrust, die als voorzitter van de Wmo-raad het symposium afsloot, konden tevreden zijn met dit kwalitatieve symposium en de betrokkenheid vanuit de zaal.   Zorgsymposium....
Wilt u meer weten over het symposium:
  lees verder.... 


Resultaten vanuit het zorgsymposium
Tijdens het zorgsymposium zijn door de aanwezigen vele suggesties en/of boodschappen gericht aan gedaan, die de positie van 'kwetsbare burgers' zou kunnen verlichten.

Op 18-12-2014 zijn deze boodschappen aangeboden aan de wethouder Jan Bos. Voor meer informatie: klik hier....

Boodschappen voor wethouder 19-12-2014


Accommodatiebeleid Revisited (2013)

Geplaatst 16 jul. 2013 12:21 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 01:53 bijgewerkt ]

De kern van het nieuwe accommodatiebeleid richt zich op het terugdringen van overtalligheid aan accommodaties.
Dit wil men bereiken door Emmen te verdelen in 16 werkgebieden en vervolgens per werkgebied te onderzoeken hoe de ontmoetingsfunctie vanuit een maatschappelijke visie kan worden ingericht. 
Anders gezegd onderzoekt de werkgroep per werkgebied naar  geschikte accommodaties, waar maatschappelijke activiteiten kunnen worden gehuisvest en die kunnen dienen als trefpunt voor
samenkomst en ontmoeting. 
De Seniorenraad vindt in deze fase van ontwikkeling te weinig betrokkenheid van ouderen in de nota tot uiting komen en heeft hierover een overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder. 
Inmiddels is de nota vastgesteld en wordt gestart met een plan van invulling per werkgebied. Een plan waarin komt te staan welke maatschappelijke activiteiten, met welke gebouwen en met welke middelen het beste op elkaar kunnen worden afgestemd.

Voor meer informatie klik hier.

1-10 of 14