Historie Ouderenbonden

2017
Bijeenkomst Ouderenbonden / Seniorenraad:

Vergadering 22 nov. 2017  1. 09.30 uur - Opening door voorzitter Seniorenraad

2. 09.45 - 10.30 uur Uitwisseling informatie aan de hand van o.a. onderstaande thema's/speerpunten:
  • Zorg en ondersteuning ouderen  - met toelichting door Max Laning    
  • Publiek Vervoer / Mobiliteit         - met toelichting door Okko Prins    
  • Wonen                                    - met toelichting door Wessel Loonstra    
  • Welzijn                                    - met toelichting door Bert van der Toorn
  • KBO  afd. Emmen                     - ingebracht door Bob van der Linden
  • KBO  afd. Klazienaveen             - ingebracht door Bennie Schulte
  • Seniorenvereniging Barger-Oosterveld - ingebracht door Ans Nijp
                                         
3. 10.30 - 11.15 uur Presentatie en uitleg over Jaarverslag 2016 van Zorgbelang Drenthe en Maatschappelijk ondernemingsplan      
  • Directeur Jan van Loenen gaf adhv onderstaande presentaties uitleg over de gezondheidszorg en de rol van ZorgbelangDrenthe hierin.
  • zie presentatie gehouden op 22/11        -  Zorgbelang Drenthe                  
  • zie presentatie verkiezingsprogramma's -  kiezen vanuit burgerperspectief

4. 11.15 - 11.30 uur Pauze


5. 11.30 - 12.00 uur Presentatie en uitleg over nieuwe cursus "werken met de digitale overheid
6. 12.00 - 12.30 Presentatie en uitleg over de nieuwe vergelijkingstool Zorgverzekering.
 • Jessica van der Woude beleidsmedewerker Sociale Zaken (via BMC implementatie) bij de gemeente Emmen  gaf  een korte uitleg over deze vergelijkingstool, die per 1/1-2018 wordt ingevoerd in de gemeente Emmen en kan worden gebruikt door minima met zorg voor het vergelijken van zorgverzekeringen.
 • Een medewerker van Poliswijzer nl gaf vervolgens een uitleg over het gebruik van de poliswijzer
 • Petra Buitenhuis (gem. Emmen) sloot af met een overzicht over de wijze waarop de poliswijzer nu onder de aandacht van de minima wordt gebracht, met hulp van ca. 30 vrijwilligers.

7. 12.30 - 13.00 uur 
 • Voorzetting uitwisseling informatie vanuit Ouderenbonden  (indien nodig voortzetting van punt 2 agenda)
 • Vacatures Seniorenraad
 • Nieuwe vergaderdatum voorjaar 2018 vastgesteld: woensdag 18 april 2018

8. 13.00 uur Einde vergadering en start lunchBIJZONDERHEDEN:

Installatie Federatie van Algemene Seniorenverenigingen:
Op 12 mei 2017 is de FASv opgericht. Van elke provincie zijn er twee mensen aangesteld als bestuurslid. De leden van de zelfstandige seniorenverenigingen zijn ook lid van de FASv. De FASv is een nieuwe landelijke federatie, die is ontstaan uit nieuwe zelfstandige seniorenverenigingen (uit ex-ANBO afdelingen.)  Zie ook www.fasv.nlBijeenkomst Ouderenbonden / Seniorenraad:
                                                                                                                      Woensdag 17 mei 2017 
                                                                                                                    Aanwezigen: 25 personen


 • 09.30 uur - Opening door voorzitter Seniorenraad
   
 • 09.35 - 10.30 uur Presentatie besparing in de zorgkosten:  klik op PP Prersentatie
  • Door voormalig huisarts Harry Groenwold uit Emmen
    

 • 10.30 - 10.45 uur  Pauze

 • 10.45 - 12.00 uur Uitwisseling informatie aan de hand van vier thema's/speerpunten:
  • Zorg en ondersteuning ouderen        Joke van Voorst/Max Laning
  • Publiek Vervoer / Mobiliteit             Okko Prins
  • Wonen                                         Freek Roelofs/Wessel Loonstra
  • Welzijn                                        Bert van der Toorn

 • 12.00 - 12.45 uur Presentatie rond Gekleurd Grijs en AFCC
  • Wat doet gekleurd Grijs

   Mensen leven langer en wonen langer op zichzelf. Het belang van het hebben van sociale contacten neemt toe. Cultuurparticipatie door senioren blijkt hierbij een belangrijk positief effect te hebben op het welzijn en de fysieke en psychische gesteldheid van ouderen. 27 adviezen zijn gemaakt voor de gemeente Emmen.

  • Wat doet het AFCC:
   Daarnaast is het Fonds voor Cultuurparticipatie met vijf steden het programma ‘Lang Leve Kunst - Op weg naar Age Friendly Cities’ gestart. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. De gemeente Emmen werkt binnen dit project samen met o.a. Treant, K&C Drenthe, de Kunstbeweging en Sedna.  Onder deze titel worden verschillende projecten opgezet voor ouderen in de gemeente Emmen.

  • De informatie werd verzorgd door Frans Meerhoff, beleidsambtenaar gemeente Emmen en Andre Belt, projectmanager Treantgroep Holdert.

 • 13.00 uur Einde vergadering en start lunch


2016

Bijeenkomst Ouderenbonden / Seniorenraad:

Op woensdag 23 november 2016 
Agenda voor 23 november 2016 (verz. op 31/10): klik hier....
Deelname: 25 personen, waarvan 16 van de Ouderenbonden (PCOB:6 - KBO:9 - FNV: 1) en van de SRE: 9.
Bericht van afmelding: An Nijp en Gerrit Kroes.

Besproken punten:
 • Vanuit de aanwezige ouderenbonden:
  • Aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen
   Is actueel thema, wat thans ook door Omroep Max met ouderenbonden Pcob/Kbo wordt behandeld) 
  • Meer aandacht voor de wortels van onze samenleving. Hoe kunnen we dit meer vorm geven. 
  • OSO: dit overlegorgaan tussen de bonden is opgeheven.
 • Presentatie door Rian Scholtens van Zorg Verandert
  • zie haar PPT presentatie: klik hier....
  • In Zorg Verandert zijn 10 cliëntenorganisaties vertegenwoordigd en het wordt gefinancierd door ht min. van WVS.
  • Er is een Meldpunt juiste loket waar samen met betrokkenen a.d.h.v. vraag/probleem gezocht wordt naar een oplossing in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB).
  • Zorg Verandert organiseert ook workshop voor diverse doelgroepen
  • Aandacht wordt ook gevraagd voor het project Mij & Zorg: Hoe kies ik mijn eigen zorg en wat heb ik van anderen nodig.
 • Presentatie door Afien VAlkenborg over de Toegang tot hulp
  • A.d.h.v. een PPT presentatie geeft zij een update van de huidige stand van zaken van de Toegang tot hulp en sluit af met enkele casussen, waarbij zij ook de aanwezigen betrekt vanuit de beoordelingsoptiek van een toegangsteam.
  • Voor PPT presentatie: klik hier....
 • Angst onder ouderen:
  • Centraal staat de vraag naar herkenning van dit probleem en de mate waaraan aandacht wordt besteed aan dit probleem
  • Herkenning is er wel (enkele voorbeelden worden verteld), maar veel meer dan dat levert het niet op. 
  • Voorzitter vraagt naar signalen en naar wijze van aanpak van dit probleem.
 • Presentatie van aandachtspunten vanuit de SRE: 
  • Met korte informatie over enkele adviesthema´s, zoals:


      
Bijeenkomst Ouderenbonden / Seniorenraad:
Samenvatting vergadering 20 april 2016:

Op woensdag 20 april 2016 vond een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van de Seniorenraad met vertegenwoordigers van ouderenbonden/leden van andere seniorengroepen.
Aanwezig waren 20 personen, waaronder 9 leden SRE -  6 PCOB - 4 KBO - 1 FNV.
Afwezig mkg An Nijp en Max Laning.

Voor agenda: Klik hier.... 

Besproken punten:
 • vanuit de aanwezige ouderenbonden:
  • omgaan met digitalisering door en voor ouderen (Pcob/afd.Emmen)
   -Gesignaleerd wordt dat grote groepen ouderen niet digitaalvaardig en/of      laaggeletterd zijn, waardoor de overheid niet kan volstaan met alles allen digitaal  aan te bieden. Zie ook artikel uit NU.nl: klik hier....
   -Dat tegen geringe kosten digitale cursussen worden gegeven via o.a.Seniorenweb -Meer aandacht voor leesplekken, zoals bijvoorbeeld hal gemeentehuis
  • continuïteit in de zorg(Pcob/afd. Emmen)
   -betere info naar ouderen om voor voorziening in aanmerking te komen
   -aandacht voor teruglopende bestedingsruimte bij ouderen
   -aandacht voor bewustwording voor toenemend beroep op schuldhulpverlening  
  • vanuit de seniorenraad
   • Ouderenbonden stemmen in met reglementswijziging (Geert)
   • Werken aan meer samenwerking met andere adviesraden (Geert)
   • Toelichting op informatievoorziening en over klachtenprocedure Wmo-zorg (Freek)
   • Reglement Seniorenraad wordt aangepast: alleen voordracht op Pers.Titel
   • Er komt een vooraankondiging voor het 25 jarig feest van de SRE op 9-9/2016
 • Samen Verder:
 • Rondvraag
  • Graag aandacht bij uitnodigingen voor deelname aan dit overleg voor andere doelgroepen dan reguliere ouderenbonden
  • Aandachtsvestiging dat Pcob Schoonebeek en Nw Amsterdam-Veenoord per 19-2 zijn gefuseerdOp dinsdag 23 februari 2016 vond er in het gemeentehuis een extra overleg plaats tussen de afd. van de ouderenbonden van Pcob en Kbo in deze regio. Dit n.a.v. het beëindigen van de vertegenwoordiging van de ouderenbond Anbo in de SRE . 3 leden van de Kbo en 2 van de Pcob waren hierbij aanwezig, alsmede de leden van de SRE.
Na uitwisseling van informatie en gedachten is het volgende voorstel geformuleerd, wat verder wordt afgestemd in de bonden en voor 1 april`2016 wordt bevestigd aan de SRE.
 • Bij vacatures worden de bonden uitgenodigd te reageren op een vacature
 • de vacature wordt ingevuld op P.T
 • benoeming vindt plaats op voordracht van de SRE door het college
 • aanpassing van het reglement SRE vindt plaats na reactie bonden voor 1/4-20162015:
Op 2 december 2015 vond het najaarsoverleg plaats tussen de Seniorenraad en de (afdelingen van de) ouderen-bonden in het gemeentehuis. 

Op woensdag 15 april 2015 was er een voorjaarsoverleg tussen de Seniorenraad en de (afdelingen van) de ouderenbonden. Dit overleg vond plaats in de Voorhof in Emmen, Statenweg 2.
Aansluitend was er een lunch voor de ruim 30 aanwezigen.

Doel van deze bijeenkomst was het wederzijds uitwisselen van informatie en het bijpraten over actuele zaken die de politiek bezig houdt.

Informatie over de agenda:                                         klik hier....
Voor verslag:                                                            klik hier....
Voor informatie over het werven van jongere ouderen:     klik hier....
Voor informatie over SamenOud:                                  klik hier....
Voor beleidsregels Wmo 2015 over aanpassing woning:    klik hier....

Informatiebijeenkomst ANBO:

Op 25 maart 2015 organiseerde de ANBO een informatieronde –een goed gesprek- over het nieuwe beleid. Tijdens deze openbare bijeenkomst in 'De Marke' te Angelslo gaven Roel Kwant en Afien Valkenborg van de gemeente Emmen informatie over de 3D's, wat er is veranderd en waar je met je vragen naartoe kunt; Zorggroep Heerendordt gaf informatie over de transitiegevolgen binnen dit bedrijf, in het bijzonder gericht op de dagopvang. Helaas was het taxibedrijf Dorenbos door ziekte verhinderd om over het door hen  verzorgde Wmo-vervoer in onze regio informatie te geven.  Voor meer informatie klik hier....
2014
Op 26 maart 2014 vond  er een informatiebijeenkomst met de ouderenbonden plaats. Deze keer in de raadszaal van het gemeentehuis te Emmen. Deze bijeenkomst die gericht was op het thema 'Wat speelt er in de zorg', met als sprekers weth. Henk Jumelet van de gemeente Emmen en mevr. Famke ten Brinke van Ziva als deskundige in wijkgericht werken. Lees meer....

Op 21-06-2014 informeerde PCOB Ledenraadslid, Klaas Zantingh, ons - dtv Harko de Hoop- met een handout over de langdurige zorg i.r.t. de Wmo2105  lees meer....


2013:
Op 17 april 2013 startte de Seniorenraad Emmen en de drie ouderenbonden een overleg met als doel te bezien op welke wijze de samenwerking kon worden geintensiveerd.
 
Met vertegenwoordigers vanuit de afdelingen Anbo Barger-Oosterveld, Weerdinge, Kbo Emmen, Klazienaveen, Nw Schoonebeek, Pcob Emmen en Schoonebeek werd afgesproken om:
 • 1 x per jaar gezamenlijk te overleggen met alle afdelingen
 • indien gewenst kan de SRE worden gevraagd om uitleg te geven bij de afdelingen
 • onderlinge betrokkenheid te vergrogen
Voor het verslag van 17-04-2013  klik hier


Op woensdag 20 november 2013 is er een vervolgbijeenkomst geweest. Hierbij is gesproken over:
·         Meer van de samenleving, een andere overheid lees meer
·         Koers en keuzes lees meer
·         De Toegang  lees meer/ Accommodatiebeleid lees meer
·         Wmo ontwikkelingen lees meer
·         Schulddienstverlening lees meer
·         Collectief ouderen vervoer (wmo) lees meer
 • Ook het project ‘Samen oud’, wat gaat over samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers en wat momenteel wordt uitgevoerd in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela is in het kort aan de orde geweest  Lees meer.
 • Verder is gesproken over de mogelijkheid van verdere samenwerking, waarbij gedacht wordt aan thematische informatie bijeenkomsten voor de leden van de diverse ouderenbonden over actuele onderwerpen? De diverse afdelingen zullen hierover voor het eind van dit jaar reageren.
Voor een uitgebreid verslag van het gehouden overleg klik HIER.