Nieuwsbrief‎ > ‎

Wmo

Hervorming sociale stelsel:
Het is een heet hangijzer, waarbij taken wordt overgeheveld van het rijk naar gemeenten. Zorg is geen automatisme meer, maar zal steeds meer per geval worden bekeken. Gemeenten worden hierbij een kritische poortwachter en gaan nauwkeurig kijken naar wat in specifieke situaties nodig is en vooral ook gericht om hulpbehoevende mensen aan te spreken op hun eigen vermogen zelf zorg te regelen. Inmiddels zijn de eerste gevolgen van deze decentralisatie merkbaar geworden, zoals de decentralisatie van de schoonmaakhulp (HH1).
 
Maar daar blijft het niet bij. Door de overheveling van zorgtaken, de specifieke aandacht voor de HH2 hulp, het toenemend gemis aan werkgelegenheid bij ouderen (55+), de leefbaarheid in de dorpen en wijken, de toenemende vereenzaming als gevolg van de financiële achteruitgang van ouderen, het zijn aandachtspunten die aan de orde van de dag zullen komen en die de Seniorenraad graag wil blijven volgen.
 
2013 wordt het jaar waarin de gevolgen van de crisis steeds meer merkbaar zullen worden in onze samenleving. Ouderen die zich steeds meer 'gepakt' zullen voelen door inkomensachteruitgang, schuldenproblematiek, sociaal isolement, minder pensioen en andersoortige  achteruitgang in ondersteuning om maar enkele voorbeelden te noemen. 

Voor de Seniorenraad geen eenvoudige opgave in deze complexiteit van zaken een kritische adviseur te mogen zijn naar het college en de gemeenteraad voor zaken die ouderen raken. Dat kunnen wij ook niet alleen. Daar hebben wij mensen zoals u bij nodig.

Ouderen moeten hierbij niet alleen kunnen rekenen op een juiste uitvoering van het gemeentelijk beleid, maar ook op kritische volgers van dat beleid, zoals een gemeenteraad, adviesraden, wijk- en dorpverenigingen etc. Dat ouderen hierbij ook een bijdrage moeten leveren in tijden van versobering staat buiten kijf, maar wij moeten er wel voor zorgen dat het mogelijk blijft dat zij zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in deze maatschappij. In dat opzicht is er nog veel werk aan de winkel voor de komene tijd.