Levensgeluk 80+

  
    Resultaat enquête naar levensgeluk 80+
  

Wanneer u tachtig jaar of ouder mag worden,

 wat zou u dan vooral van belang vinden voor uw levensgeluk?

   

 

Score

Geen financiële zorgen

2

Gezondheid

1

Zelfstandig blijven wonen in uw dorp/buurt/wijk

3

Zinvolle tijdsbesteding

7

Goede contacten met familie, vrienden/buren en zo nodig hulp

4

Goede ouderenzorg

6

Een schone en comfortabele woning

8

Mobiel blijven

5

 

Toelichting:
Op 13 februari 2013 organiseerde de Seniorenraad Emmen een studiemiddag, gericht op kansen, mogelijkheden en dilemma's voor adviesraden bij bestuurlijke vernieuwing.
 
De reden hiervoor was een initiatief van de gemeente Emmen om de burger meer te betrekken bij sociale vernieuwing. Onder het motto 'Meer van de samenleving, een andere overheid' startte de gemeente in het voorjaar 2013 met een visiedocumument over de toegang tot de sociale dienstverlening (3D's). Omdat gemeenten worden verplicht met minder budget, maar met meer beleidsruimte, veel meer taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen, die eerder tot de verantwoordelijkheden van de rijk behoorden, wil de gemeente de toegang tot de sociale dienstverlening gaan herinrichten. Uitgangspunt daarbij is 'Meer van de samenleving'. Deze herinrichting moet plaats vinden met minder budget en met kostenbesparende ingrepen en keuzes.
 
Inmiddels heeft deze bestuurlijke vernieuwing geleid tot de start van een zevental experimenten, die in de komende maanden gestalte moeten krijgen. Deze experimenten dienen inzicht te geven hoe gemeentelijke taken op een nieuwe wijze vorm en inhoud kunnen krijgen.
 
Met een van deze experiment, genaamd 'De Toegang' bereidt de gemeente Emmen zich voor de komende jaren voor om meer samenhang tussen de drie decentralisaties (Awbz-Jeugdzorg en Participatiewet) via nieuwe vormen mogelijk te maken.
 
In deze sfeer van herijking van de zorg organiseerde de Seniorenraad Emmen op 13 februari 2013 een enquête, die gericht was op het levensgeluk van ouderen, onder het motto:
Wanneer u tachtig jaar of ouder mag worden
wat zou u dan vooral van belang vinden voor uw levensgeluk
Bestuurders / beleidsmakers en andere direct betrokkenen bij beleidsontwikkelingen werden toen gevraagd een reactie te geven op de bovengenoemde vragen.
 
Op 2 oktober 2013 is deze enquête opnieuw gehouden, in dit geval voor een doelgroep ouderen, die de Dag van de ouderen bezocht.
 
De resultaten van beide enquêtes:
In het bovengenoemde overzicht is de totaalscore in mate van belangrijkheid vermeld. Een goede gezondheid wordt in beide enquêtes als hoogste levensgeluk ervaren en steekt met kop en schouder boven de andere resultaatgebieden uit. 
 
Bij de bezoekers aan de Dag van de ouderen springen géén van de overige vragen er in het bijzonder uit. Opvallend is wel, dat het scoreverloop per vraag een grotere spreiding laat zien, maar dat er geen onderling grote verschillen tussen de vragen liggen. Er ontstaat een beeld van twijfel over wat deze groep respondenten - buiten een goede gezondheid - belangrijk vindt.
 
Bij de bezoekers aan de studiemiddag  scoort als hoogste levensgeluk ook de gezondheid.
Bij de overige vragen is de onderlinge spreiding minder divers, hetgeen duidt op meer eensgezindheid per vraag.    
 
Samenvattend:

Veel respondenten - met name ook de bezoekers aan de Dag van de Ouderen - voelden zich betrokken bij dit onderwerp en waren bereid een enquêteformulier in te vullen.

 

Veel respondenten gaven daarbij aan het moeilijk te vinden om te kiezen, omdat zij meerdere en soms alle thema's even belangrijk vinden voor het levensgeluk. Wel springen zowel op de studiedag als op de dag van de ouderen enkele thema's eruit. Wanneer we het totaal optellen, zien we de volgende top vier in volgorde van prioriteit:

  • Gezondheid (veruit het belangrijkste thema!)
  • Geen financiële zorgen
  • Zelfstandig blijven wonen in dorp, buurt en wijk
  • Goede contacten met familie, vrienden/buren en zo nodig hulp.

 

Maar ook de overige vier thema's volgen op de voet, waarbij de onderlinge verschillen niet groot zijn. Gelet op de onderlinge relatie tussen de diverse thema's lijkt dat ook wel logisch!

 

Verder valt op een verschil in waardering tussen de doelgroep Dag van de ouderen en de deelnemers aan de studiedag (merendeels functionarissen vanuit beleid - zorg - welzijn). Dit kan wellicht worden verklaard door de aard van de respondenten: de deelnemers aan de studiedag waren veelal vanuit een (beleidsmatige) achtergrond afkomstig, terwijl de deelnemers van de ouderendag merendeels  zich betrokken voelden vanuit een ervaringsdeskundigheid. Laatstgenoemde doelgroep was minder eensgezind.

 

Wilt u meer informatie over het resultaat van deze enquête, klik dan hieronder: