Jaarplan try out

 

 THEMA´s  SPEERPUNTENDoor wieTIJDPAD -  UITVOERING
 Dag van de Ouderen
NB Dit thema hoort niet echt onder ouderenzorg en zou ik bij PR/externe contacten plaatsen. Daarvoor in de plaats zou ik opnemen: het volgen van nieuwe zorgprojecten zoals Samen Oud en daarover eventueel adviezen uitbrengen.Zie hieronder bij Wonen. Die tekst past beter op deze plek.
 
  Ad 5. Dag van de Ouderen 2e woensdag in oktober.
 Ouderenzorg Algemeen         Visiedocument “Koers en Keuzes”  
 Informele zorg


1.      Mantelzorg

 

2.     Vrijwilligersbeleid

 

3.      Nabuurschap
 
4.      Dienstenhusen

5.    Bewegen voor ouderen


 

Ad 1.

 

Ad 2.

 

Ad 3.

Ad. 4
Ouderenzorg 
 
3 D’s - Awbz-Jeugdzorg-Participatiewet


 1. Experiment “De Toegang”

Onderdeel van het

31-05-2013 advies SRE / 11-07-2013 reactie college

 

 2. Beleidsplan WMO/Kanteling

Ambitieniveau is gericht op verbetering van kwaliteit van de voorzieningen en terugdringen van kosten.

 

3. Huishoudelijke hulp (HH1)

Iedereen met thuishulp moet kwalitatieve schoonmaak-ondersteuning krijgen als algemene voorziening.

 

 4.  Nota Beleidskaders invoering 3 D’s

 

 5. Project `Samen oud`
Doel dat ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (Stadskanaal, Veendam, Oude Pekela).     Begeleiding door Ouderenzorgteam

  
Accommodatiebeleid 3-7-2013 toezeggingen weth. Thalens n.a.v. Kadernota

1.      Tussentijds info resultaten / adviesmogelijkheid SRE

2.      Meer betrokkenheid ouderen bij ontwikkelingen

3.      Meer betrokkenheid ouderenbonden

NB Ik zou hier als expliciet speerpunt opnemen: garanderen dat er in alle wijken, dorpen en kernen een mogelijkheid blijft voor ouderen tot actieve ouderparticipatie.

  SRE 11-12-2013 Nog niets gehoord over betrekken ouderen/-bonden bij ontwikkelingen.

 

12-03-2014 Overleg met weth. Talens plannen.

Wonen

 

 1.      Woonvisie 2012-2017

NB ik zou hier enkele invalshoeken aan toevoegen, zoals generatiewoningen, huurprijzen, energiekosten, gebruik leegstand woonzorgcentra, meer ict toepassingen in seniorenwoningen etc.

 

Ad 1. Overleg weth. Sleeking 8-1-2014

 

Ad 2. 13-11-2013 overleg weth. Jumelet. Niet duidelijk of dit bij “De Toegang” kan.

In overleg met Sedna en Achmea project in Borger-Odoorn en Emmen/Emmerhout.

 

 Verkeer en vervoer

NB Ik zou hier ‘veiligheid’ toevoegen

 1.      Aangepast Wmo-vervoer voor oudere n (CVV)

 

 2.      Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2020 (GVVP)

 

 3.      Openbaar gebied / veiligheid NB ik zou hieraan nog toevoegen ‘toegankelijkheid’

·         Ontwikkeling vijf deelprojecten centrumplan Emmen

·         Niet voorziene stapeleffecten genomen maatregelen
NB Dit punt behoort m.i bij schulddienstverlening en niet hier.

·         Tijdig signaleren knelpunten bij portefeuillehouder

NB Nog toevoegen ‘deelname in werkgroep ‘signalering knelpunten brede toegankelijkheid’

  Ad 1. 22-8-2013 overleg over overschrijding kosten.

4-11-2013 informeel overleg over status overleg

13-11-2013 overleg weth. Jumelet

Rapportages voor 15-12-2013 gereed. Eind januari 2014 evaluatie intern en daarna info naar adviesraden.

 

Ad 2. Diverse gespreksrondes geweest.

Vastgesteld door de raad 19-12-2013

Overleg met weth. Wilms op 12-02-2014

 

Ad 3. Overleg met weth. Wilms op 12-02-2014

 Schulddienstverlening aan ouderen

 

Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018  Nota is door de raad vastgesteld 31-10-2013

Info aan SRE in het overleg met weth. Jumelet op 13-11-2013. Afspraken met Humanitas en Leger des Heils.

 Participatie – preventief1.      Bewegen voor ouderen – Kadernota Sportbeleid

 

2.      Aanbod infohusen

 

NB Dit thema nu dus al eerder samengevoegden kan hier vervallen.

 Ad 1. Ondersteuning Sedna vervalt per 1-1-2014. Aandacht dat de kosten niet teveel verhoogd worden.

Ad 2.

 Project AtalantaDe Seniorenraad volgt de ontwikkeling van de diverse activiteiten uit dit project met kritische belangstelling, met name gericht op gebruik door ouderen .  De SRE is vertegenwoordigd in de klankbord-groep.
 Communicatie met:

 

(Communicatieplan vastgesteld mei 2012)

1.      Overleg met adviesraden

 

2.      Ambtelijke organisatie

3.      Ouderenbonden

 

4.      Website


5.      NB Ik zou hieraan verder toevoegen:
Dag van de ouderen

6.      En: het organiseren van een conferentie over de ‘tussenstand en beleidsaanbevelingen’ Primaire doelstellingen:actueel informeren en zorg voor samenhang vanuit de optiek van ouderen…Zie mijn eerste voorstel voor een conferentie in april 2014
  Ad 1. Afstemming op welke thema’s en op welke manier.

 

Ad 2. Overleg met gemeentesecretaris meer structuur/afstemming over zaken waarin adviesraden betrokken worden.

 

Ad 3. Regulier overleg in 2014 (maart/april)

Themabijeenkomst voorstellen.

 

Ad 4. Goede informatiebehoefte voor leden en belangstellenden

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Comments