Inhoud symposium 19-11-2014

Zorg is in beweging en gaat veranderen....
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen moeten beter aansluiten bij de huidige zorgbehoeften van mensen.

Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar gemeenten. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. U kunt daarbij een beroep gaan doen op de gemeente voor deze ondersteuning op grond van de Wmo. Daarnaast komt er een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg.

Verpleging en verzorging worden onderdeel van de Zorgverzekeringswet. En mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname vergoed via de zorgverzekering. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar.

Ook bestuurlijk verandert er veel....
Gemeenten krijgen door bezuinigingen nieuwe uitdagingen te verwerken, met nieuwe gedecentraliseerde verantwoordelijkheden over de toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. De nadruk komt hierbij te liggen op het vernieuwen van het ondersteuningsaanbod in het sociale domein en bij de herinrichting van de Toegang. Er komt een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen inwoners, zorginstellingen en de gemeente. Ook de gemeente Emmen wil hierop aansluiten door minder te sturen en meer te faciliteren en door meer over te laten bij wat de samenleving zelf kan!Goede informatie over kwetsbare burgers....
Veel van deze veranderingen zullen met name de oudere mensen in onze samenleving treffen. Wat hangt hun boven het hoofd, wat zijn hun risico’s en kansen en hoe kunnen zij in begrijpelijke taal kennis nemen van al deze veranderingen.


Samen oud, een nieuw zorgaanbod voor 75plussers....
In het najaar van 2014 gaat het project SamenOud Z.O. Drenthe van start bij 12 huisartsen praktijken in de gemeente Emmen. Dit geïntegreerde programma bestaat uit een zorgaanbod voor 75 plussers, dat beter aansluit bij de behoeften van ouderen. Het helpt ouderen langer zelfstandig te blijven wonen en functioneren.  Tijdens het symposium is er aandacht voor dit project.

Gemeente Emmen gebruikt 2015 als overgangsjaar....
maar garandeert ondersteuning kwetsbare burgers.
Zorgcontracten worden afgesloten met alle zorgaanbieders, in plaats van met zes consortia van aanbieders in de zes werkgebieden. Het inrichten van een consortium per werkgebied bleek voor 01 januari 2015 niet haalbaar!

Wat weten we over de veranderingen....
Wat weten direct betrokkenen (en met name de belangenvertegenwoordigers zoals ouderenbonden, cliëntenraden, EOP's, politiek betrokkenen) over: 
  • Landelijke ontwikkelingen en de gemeentelijke vertaalslag tot nu toe: plaatsbepaling en kennisdelen.
  • Eerste leerervaringen met ‘meer van de samenleving’ en ‘meedoen naar vermogen’ rond enkele lopende projecten in en rond Emmen: Mondenproject, Toegang, Samen Oud en Dienstenhuus Emmermeer
  • Mogelijkheden en grenzen aan inzet van vrijwilligers en ‘moet’ of  ‘kan’ de burger meedoen naar vermogen?
  • Zijn er krachtige boodschappen voor kwetsbare burgers, voor burgerparticipatie, voor uitvoeringsorganisaties en gemeentelijk beleid.
Seniorenraad en Wmo-raad slaan handen ineen....
De Seniorenraad Emmen wil hier samen met de Wmo-raad aandacht aan schenken, door het draagvlak van deze veranderingen met name onder de vertegenwoordigers van ouderenparticipaties te vergroten en te versterken. Meer kennis en informatie over actuele ontwikkelingen vertalen naar met name de vertegenwoordigers van ouderenbonden, cliëntenorganisaties, coördinatiepunten mantelzorg, EOP´s en politieke partijen. Kom daarom naar het zorgsymposium op 19-11-2014!


PROGRAMMA EN PRESENTATIES SPREKERS:
Programma zorgsymposium:        klik hier....
Presentatie weth. Jan Bos:           klik hier....
Presentatie René van Kruchten:    klik hier....
Presentatie SamenOud:               klik hier....
Presentatie keukentafelgesprek:   klik hier....

Opbrengst boodschappen:            klik hier....