Informatiebijeenkomst over Zorg dd. 26/03-2014

Zorg informatiebijeenkomst SRE 26-03-2014


Op 26 maart 2014 hield de Seniorenraad Emmen een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de zorg, samen met de ouderenbonden en een aantal andere geïnteresseerden, waaronder de Wmo raad en vertegenwoordigers van de OSOG en de cliëntenraad WWB.

Door een snel veranderend stelsel van sociale zekerheden zullen veel zorgtaken van de rijksoverheid worden gedecentraliseerd naar het niveau van de gemeenten. Zo zullen de Jeugdzorg (is inmiddels afgerond) de Participatiewet (is inmiddels bij de 1e kamer) en de Wmo (is in behandeling bij de 2e kamer) naar de gemeenten gaan en staat de realisatie ervan gepland op 1 januari 2015.


Ongeveer 50 aanwezigen kregen een heldere uiteenzetting van Henk Jumelet (weth. zorg en welzijn van de gemeente Emmen) en Famke ten Brinke (sr adviseur bij Ziva/Espria) over de gevolgen van de veranderingen en de experimenten en mogelijkheden die inmiddels zijn gestart op 'meer van de samenleving'.

Zo stond Henk Jumelet stil bij de nieuwe wetsveranderingen en de gevolgen daarvan voor de burgers. Zaken als wat doet de centrale overheid, wat doet de gemeente al vooruitlopend op de veranderingen, wat kunnen we zelf meer doen, werden door hem nader toegelicht.

Famke ten Brinke stond in haar betoog stil bij de verdere individualisering van ouderen, waarbij mensen niet meer weten waar ze met hun vragen naar toe moeten.   Het traditionele omzien naar elkaar,  zoals in het noabuurschap, kennen we niet meer, en hulpverleningsinstanties richten zich merendeels op hun eigen vakgebied en niet op het bevorderen van onderlinge samenhang.
In een matrix schetste zij een nieuwe aanpak waarbij inwoners, instellingen en overheid anders met elkaar omgaan. Meer gericht op integrale aanpak van problemen, van elkaar weten wat er gedaan wordt en een heldere werkwijze voor de klant. Maar ook gericht op het bevorderen van een werkwijze waarbij in wijken meer met en voor elkaar wordt gedaan.

Door beide sprekers werd het project De Toegang (in Emmerhout en Angelso) aangehaald als nieuwe werkvorm, waarin binnen een sociaal team gezamenlijk wordt gesproken over de aanpak van zorgaanvragen.

Rond de zomertijd zal meer duidelijkheid moet komen of de doelen van de Toegang (het bereiken van goedkopere en betere zorg door meer en betere samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties) te verwezenlijken zijn. En daarna moet de werkwijze gemeentebreed nog worden ingevoerd voor 1 januari 2015.


De Seniorenraad ontving veel positieve reacties op het organiseren van deze bijeenkomst. Als adviesraad blijft de Seniorenraad de ontwikkelingen in de zorg volgen, om zo nodig het nieuwe college en de raad daarin te adviseren. Wel maakt de Seniorenraad zich zorgen of de doelen in zo korte tijd en met zulke stevige bezuinigingen gehaald kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwetsbare burger!


Meer informatie over wijkgericht aanpak Emmerhout/Angelslo:

Met een team van medewerkers uit verschillende organisaties werkt Famke ten Brinke vanuit Ziva/Espria met een sociaal team nauw samen bij de 'wijkaanpak' voor Emmerhout, met als doel om elkaars kennis meer te benutten en als team integraal en efficiënt te kunnen werken.

Tijdens de SRE - vergadering van december j.l. is hierover in het kort uitleg gegeven over dit project en de wijze waarop Famke ten Brinke bij dit project betrokken is.

Dit project wordt wetenschappelijk begeleid door prof. Joris Slaets,die wetenschappelijk onderzoek doet naar 65+. In Emmerhout staat centraal in dit onderzoek de vraag: wie waar aanbelt met welke vraag - wat gebeurt daarmee. Het is een registratie van wat medewerkers doen en het zichtbaar maken van wat er gebeurt in de nieuwe manier van werken.Meer informatie over het project Emmerhout:


   

Ċ
Seniorenraad Emmen,
27 mrt. 2014 10:42
Ċ
Seniorenraad Emmen,
27 mrt. 2014 12:14