Huishoudelijke hulp Wmo


Hoe is deze verandering in de schoonmaakondersteunoing tot stand gekomen:
De HH1 (schoonmaakondersteuning) was in 2012 een hot item. In het nieuwe Wmo beleid, wat aansloot bij wat landelijk 'De Kanteling' wordt genoemd,  wordt uitgegaan dat u zelf doet wat u zelf kunt doen om uw problemen op te lossen, bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of buren.  Lukt dat niet, dan  gaat de gemeente samen met betrokkene kijken hoe dit kan worden opgelost.

Daarnaast was er ook nog een financiële noodzaak voor een andere aanpak van de Wmo-schoonmaakondersteuning. De gemeente Emmen wilde met minder geld meer doen, daarmee een sociale ingreep verdedigbaar maken in het licht van de jaarlijkse miljoenen euro's die bezuinigd moeten worden. Van 23 miljoen euro aan schoonmaakondersteuning in het verleden moest zo'n 10 miljoen euro uit eigen middelen bijgepast worden.

De nieuwe aanpak heet algemene voorziening schoonmaakondersteuning en is ingegaan op 1 januari 2013.  Hierbij zijn in de gemeente Emmen 4 zorgaanbieders verantwoordelijk voor de schoonmaakondersteuning, die de hulp bij het huishouden vervangt.

Alle mensen die niet zelfstandig hun huis schoon en leefbaar kunnen houden en dat niet met hulp van eigen netwerken kunnen organiseren, komen hiervoor in aanmerking. Niet zelfstandig betekent in dit geval dat het gaat om mensen die volgens de Wmo een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. 

De Seniorenraad is bij de verschillende voorfasen  betrokken geweest en heeft op 08-02-2012 advies uitgebracht. Lees meer

In de aanloopfase is over de herindicatie huishoudelijke hulp veel reuring geweest, waarbij uiteindelijk de meervoudige kamer van de sector bestuursrecht op 14-03-2013 een uitspraak (in beroep) heeft gedaan en de gemeente Emmen in het gelijk heeft gesteld over de wijze van indiceren.

Uit een uitspraak (23-12-2013) van de rechtbank Noord Nederland bleek de eigen tariefsbijdrage van € 12,- te berusten op een individuele toekenning vanuit de algemene voorziening. Deze individuele bijdrage zou echter alleen via het Centraal Administratie Kantoor mogen worden geheven en zou dan inkomensafhankelijk zijn.  De nieuwe inning is vanaf 1 februari 2014 geheven, nadat de nieuwe regeling tariefsbijdrage in de gemeenteraad van Emmen is vastgesteld. De oude inningen zijn terugbetaald aan degeen die in de oude situatie een tariefbijdrage hebben betaald.

Kwaliteitsonderzoek
Een door Menzis Wmo Support in 2013 uitgevoerd kwaliteitsonderzoek geeft aan dat klanten de schoonmaakondersteuning gemiddeld een 7,5 geven, maar nog meer tevreden zijn over de inzet en de kwaliteit van de schoonmaakhulp (8,1) .  Klik hier....

Informatie over trekkingsrecht budgethouders PGB
Per 01 januari 2015 gaat de SVB uw budget beheren en betaalt voor u de huishoudelijke hulp. De SRE is medio 2014 over deze veranderde uitbetaling van het PGB geïnformeerd, in de wet aangeduid als Trekkingsrecht.
De PGB houders zijn over de veranderingen PGB Trekkingsrecht geïnformeerd via een nieuwsbrief:  klik hier....
 
Wassen en strijken:
Voor het anders organiseren van ‘wassen en strijken’ is extra geld toegekend door het Rijk. Voor cliënten blijft daarmee de mogelijkheid bestaan de was thuis te laten doen. Hiervoor wordt wel een bijdrage gevraagd van maximaal 5 euro per uur aan cliënten die het kunnen betalen.
 
Rechter fluit gemeenten terug om pgb-verbod (31-10-2015):
Gemeenten in Noord-Nederland willen af van persoonsgebonden budgetten in de gehandicaptenzorg. Maar ze zijn teruggefloten door de rechter. Lees uitspraak rechtbank Noord NL .
Voor Emmen heeft deze uitspraak geen gevolgen voor het Emmense beleid. Het gaat hier om een aanbestedingsvraag. In het kort gezegd is aangegeven dat in de aanbestedingsdocumenten niet de voorwaarde mag worden opgenomen dat partijen, die een contract met een deelnemende gemeente hebben en zorg in natura (ZIN) leveren, deze zorg ook niet in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget) mogen leveren. Deze voorwaarde beperkte de aanbieders van zorg en daar had Noorderburg bezwaar tegen gemaakt.
Samengevat: deze voorwaarde kan niet worden opgelegd omdat de Wmo vrijheid van keuze kent om te kiezen voor een pgb, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. In de Emmense beleidsregels is dit ook opgenomen.