Homepage‎ > ‎

Wmo 2015


WMO 2015 in beeld: lees meer....


Wat is de bedoeling van de Wmo?
Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.. Uitgangspunt is dat we kijken naar wat mensen zelf kunnen. En naar wat hun familie, vrienden, buren en vrijwilligers kunnen betekenen. Lukt het niet zelf of met hulp van mensen uit uw sociale netwerk? Dan is het mogelijk dat u via de Wmo ondersteuning op maat krijgt. De gemeente doet deze ondersteuning niet zelf. Hiervoor zijn contracten afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders moeten het ook met minder geld doen. Daarom is het mogelijk dat zij in 2015 sommige ondersteuning anders organiseren. Zij nemen hierover altijd eerst contact op met hun cliënten.

Voor wie is de Wmo?
De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met lichtere of soms ernstige beperkingen of moeilijke hulpvragen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrische achtergrond.

Gratis cliëntondersteuning:
Cliënten hebben recht op gratis ondersteuning. Voor de gemeente Emmen verzorgt MEE-Drenthe deze ondersteuning. Voor meer informatie: klik hier....

Passende ondersteuning op maat:
Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen via de nieuwe Wmo 2015 passende ondersteuning die ze in staat stelt om een gestructureerd huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het zelf of niet binnen de sociale omgeving kan oplossen, ontvangt deze een maatwerkvoorziening van de gemeente. Burgers hebben altijd de mogelijkheid om tegen de beslissing van de gemeenten in bezwaar en beroep te gaan.


Keuzevrijheid cliënt: zorg in natura of pgb:
In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid bestaan voor mensen met een maatwerkvoorziening om de ondersteuning met een pgb zelf in te kopen. Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, die de betaling aan de zorgaanbieder of leverancier doet. Het Pgb-geld wordt dus niet meer op de rekening van de cliënt gestort.


Eigen bijdrage Wmo 2015:
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.


Rol gemeente:
Gemeenten gaan straks meer maatschappelijke ondersteuning bieden. Ze leggen in hun beleidsplan vast op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.  Ze geven ook aan hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij de uitvoering van hun beleid. Op deze manier is het voor burgers duidelijk welke maatschappelijke ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten. Taken waarvoor de gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zijn

 • leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • bevorderen dat mensen met een beperking of psychisch probleem deel kunnen nemen aan de samenleving
 • maatschappelijke opvang aanbieden
 • openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 • verslavingsbeleid bevorderen
 • jeugdigen met problemen preventief ondersteunen


Zorgloket gemeente Emmen:
De medewerkers van het Zorgloket helpen u met het vinden van de juiste weg binnen de zorg. U kunt bij het loket terecht voor alle vragen op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn en wonen. Lees meer....


Klachten over Wmo: klik hier....

In de nieuwe Wmo 2015:

 • wordt het mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. 
 • zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers, zodat die kunnen participeren. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals begeleiding en participatie.
 • wordt extramurale persoonlijke verzorging niet overgeheveld naar de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar deze wordt bij de zorgverzekeraars onder gebracht. Onder persoonlijke verzorging valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen.
 • blijft meer budget beschikbaar dan eerder voorzien, zodat gemeenten op maat huishoudelijke ondersteuning kunnen bieden: 60% (€530 mln extra) in plaats van 25% van het budget 
 • komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig
 • wordt er € 50 miljoen uitgetrokken om sociale wijkteams in te richten
 • blijft cliëntondersteuning bestaan, zodat een cliënt zich kan laten bijstaan bij de aanvraag. De AWBZ - middelen hiervoor worden overgeheveld naar gemeenten (MEE)
 • is er een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo - voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand.
 • Het budget hiervoor loopt op tot ruim €700 miljoen in 2017. De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun verdwijnen.

In de visiebrief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg uiteengezet. In de brief is aangekondigd dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.


MEER INFORMATIE OVER BESTUURLIJKE BESLUITVORMING WMO...

 • zoals beleidsplan / verordening /beleidsregels /uitvoeringsbesluit:  klik hier....


Meer informatie voor leden SRE: klik hier....