Homepage‎ > ‎

Beleidsplan

Waarom een Seniorenraad in Emmen.

 
Voor het behartigen van belangen van ouderen is de Seniorenraad Emmen als adviescommissie op 8 november 1991 als "erkende overlegpartner" door de gemeenteraad geïnstalleerd. De Seniorenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het ouderenbeleid.

 

Met een toenemende vergrijzing in de komende jaren denkt de SRE een nadrukkelijke adviesrol te kunnen vervullen naar het gemeentebestuur, al of niet in combinatie met relevante derden.

De SRE wil dit doen door zijn werkwijze gericht te laten aansluiten op de actualiteit en de politieke agenda. Dit vraagt enerzijds om inzicht in actuele informatie en anderzijds om een actieve(re) rol als adviesorgaan. Van reactief naar proactief!

 

Een goede afstemming met het gemeentebestuur, de gemeentelijke politiek, EOP’s, ouderenbonden en andere relevante organisaties op het gebied van ouderenbeleid is hierbij onontbeerlijk. Als SRE willen we daarbij het initiatief van de gemeente naar nieuwe verhoudingen tussen partners en overheid kritisch volgen op het gebied van participatie en welbevinden van (kwetsbare) ouderen.

 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel!!

 

De SRE zet zich in voor de sociaal/maatschappelijke belangen van senioren en behartigt deze op een onafhankelijke wijze. Ze richt zich op het toetsen van het beleid en de verdere ontwikkeling daarvan en het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van Burgemeester & Wethouders en/of gemeenteraad over aangelegenheden op het brede terrein van welzijn van ouderen.

 
Klik hier voor meer informatie over het jaarplan .