Drie D's


Het gaat hier om de drie decentralisatie (drie D's) in het sociale domein, te weten:
  • Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) - 
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) - en de 
  • Jeugdzorg.   
Plan van aanpak DRIE Decentralisatie: Lees verder....


Voorgeschiedenis gemeente:
Koers en Keuzes is een tussenstap geweest naar meer duidelijkheid over de samenhang in de drie D’s. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om met een beslisdocument te komen tot een integrale aanpak van deze drie decentralisaties, Het college wilde een programmatische aanpak over de drie D’s en hun onderlinge samenhang.

Inmiddels hebben de activiteiten uit de Drie D's een verdere voortzetting gekregen in het programma Samen Verder....


Samen Verder - 

Persbericht over Toegang tot hulp op maat - Onafhankelijk en dichtbij:  

Nieuwe teams als toegang tot hulp op maat  24/08-2016

Per 1 januari 2017 komen in de gemeente Emmen onafhankelijke toegangsteams. In de gebieden de Blokken, de Monden, de Velden, Emmen Noord, Oost en Zuid. Hier kan iedere inwoner terecht met hulpvragen voor Wmo schoonmaak-ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. Deze toegangsteams  helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning en zorgen – indien nodig - voor een maatwerkvoorziening (indicatie).  Ook nemen zij de gesprekken voor hun rekening met inwoners die een hulpvraag hebben. Gezamenlijk wordt naar de benodigde oplossing gezocht.

Wethouder Jan Bos: “Het is de overtuiging van het gehele werkveld dat er in de gebieden onafhankelijke toegangsteams  nodig zijn. Alle organisaties willen het voor de inwoners makkelijker maken om de juiste en goede ondersteuning te vinden. Mensen ervaren het hulpaanbod nu nog vaak als ‘ingewikkeld en versnipperd’. Daarom gaan we het anders organiseren: minder loketten en minder regels. Dit draagt ook bij aan  onderlinge afstemming tussen  organisaties en instellingen die hulp en zorg bieden. En aan de gewenste op elkaar afgestemde werkwijze van ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’.”  

Zes gebieden
De toegangsteams vestigen zich in de zes Emmense gebieden. Wethouder Bos: “Het is dezelfde gebiedsindeling die Sedna en de aanbieders van schoonmaakondersteuning nu al hanteren. De toegangsteams worden op herkenbare en vindbare locaties in het gebied gehuisvest, in de nabijheid van al bekende voorzieningen in het sociale domein. Zoals een wijk- of gezondheidscentrum, Infohuus of Noaberhuus. Want we vinden ook de samenwerking tussen toegangsteams en vrijwillige hulp- en dienstverlening van belang. Het worden plekken die voor mensen goed toegankelijk zijn. De toegangsteams zijn fysiek, telefonisch en digitaal (per e-mail en website) bereikbaar.”

Gefaseerd
Vanaf 1 januari kunnen inwoners bij de toegangsteams  terecht met hun hulpvragen over Wmo schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. In de loop van 2017 volgen de Wmo hulpmiddelen, jeugdhulp en schulddienstverlening. En tot slot, in 2018, onderdelen van de participatiewet. Wethouder Bos: ‘We willen de toegangsteams zorgvuldig opbouwen en nemen daar de tijd voor. In het begin verwachten we zo’n 27 fulltime krachten nodig te  hebben om de toegangsteams te bemensen. Uiteraard willen we hiervoor graag zoveel mogelijk ‘kennis en kunde’  inzetten die nu al aanwezig is in het sociale domein in onze gemeente’.

Voorbereiding
Tot het einde van het jaar wordt hard gewerkt om voor alle toegangsteams de juiste mensen te vinden, de locaties voor te bereiden en de systemen te laten werken. Bos: “Ons streven is dat de toegangsteams per 1 januari 2017 goed bereikbaar zijn en dat zij inwoners goed van dienst kunnen zijn.” Inwoners worden actief geïnformeerd over wat de toegangsteams voor hen kunnen betekenen.

Onafhankelijk
Om het toegangsteam een onafhankelijke rol te geven, wordt  een zelfstandige stichting opgericht die de toegangsteams in de zes gebieden vestigt. In de loop van  september reageert de gemeenteraad op het ontwerp-besluit van het college tot oprichting van de stichting De Toegang.