De Toegang

Onder de titel 'Meer van de samenleving, een andere overheid’, heeft het college haar visie geformuleerd over de vraag hoe zij de komende jaren wil besturen. De veranderende samenleving, stevige bezuinigingen, nieuwe taken en terugloop van het aantal inwoners vraagt om aan andere bestuurlijke aanpak.

Samen met partners in de samenleving zoals burgers, maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven wil het college onderzoeken hoe zij die andere manier van besturen het beste aan kan pakken. Om ervaringen op te doen en van elkaar te leren starten zeven bestuurlijke innovatie experimenten. De experimenten vinden plaats op verschillende beleidsgebieden. Op deze manier ontstaat er een brede ervaring voor een andere aanpak.

Een van deze bestuurlijke  innovatie-experimenten is gericht op 'De Toegang tot voorzieningen".

 
Van aanbodgerichte aanpak naar vraaggerichte aanpak:
 
Met het experiment 'De Toegang' wil de gemeente zich voorbereiden op de transitie van de drie decentralisaties (Awbz-Jeugdzorg-Participatiewet). Het doel van dit experiment is om voor en met de inwoners van Emmen een integraal toegangsmodel tot de voorzieningen op het sociale domein te ontwikkelen in de vorm van een sociaal team.
 
De burger wordt hierbij waar mogelijk eigenaar en regievoerder van het eigen proces. Deze transitie en transformatie  vraagt veel van de benodigde cultuuromslag van burgers en overheid in het sociale domein. Het experiment 'De Toegang' moet dit gaan ontwikkelen met een experiment gericht op Angelslo en Emmerhout, waarbij aan de hand van een aantal casussen gestart zal worden.
 
Op 12 juni 2014 heeft de gemeente Emmen een informatiebijeenkomst belegd voor alle betrokkenen, om bij te praten over de 1e ontwikkelingen over het experiment.
Door René van Kruchten (Icare) is een korte presentatie gehouden over de eerste leerervaringen, aangevuld door Kuneke Schragen, Alice  Tiggelaar e.a.. Voor meer informatie ....

Experiment wordt per 1/7 afgesloten, waarna eindevaluatie met aanbevelingen wordt aangeboden aan college. Het experiment zal vooralsnog geen verder vervolg krijgen.

Meer informatie over het startdocument De Toegang:     Klik hier....
Meer informatie over de kosten/baten analyse 2014:  Klik hier....
Terugblik op experiment De Toegang:             Klik hier....
Evaluatie experiment De Toegang 2014: Klik hier....

Naar het deel voor de leden:  klik hier....