Sociale participatie:

Iedere burger mag zijn of haar eigen kracht of talent gebruiken om naar vermogen mee te doen aan deze samenleving. Dit geldt ook voor diegene met een lichamelijke of verstandelijke beperking.  Burgers mogen daar actief bij betrokken zijn, door zelf keuzes te maken.

Het meedoen aan de samenleving(=participatie) is hierbij voor iedereen belangrijk. De meeste mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat daarbij niet alleen om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Meedoen betekent dat je minder snel in een isolement, in eenzaamheid terecht komt. Hierdoor kun je makkelijker in een vroeg stadium met anderen in gesprek komen over zaken waar je mee zit.  Door meer te stimuleren dat inwoners deelnemen aan activiteiten en ontmoetingen als sport, kunst en cultuur zal meer aandacht kunnen worden besteed naar de behoefte aan zingeving, levensvreugde en het met plezier in het leven staan.

Enige jaren geleden is de gemeente Emmen gestart met een vernieuwingsproces, gericht op het bevorderen van een participatiesamenleving. Nadruk kwam hierbij te liggen op ‘Meer van de samenleving – een andere overheid’, Samen Verder, bevorderen van sociale gebiedsagenda’s. Inmiddels is de nadruk komen te liggen op het ‘Voorliggend veld’, een vakjargon die niet direct weergeeft waar het over gaat. Het is een term die bedacht is vanuit het perspectief van de professionele zorg. Tijdens dit visietraject is meer het perspectief van inwoners centraal komen te staan. Een betere omschrijving zou ook kunnen zijn : een dynamischere samenleving. Het is – vrij vertaald – het geheel van vrij toegankelijke activiteiten en ondersteuning in het sociaal domein, zowel uitgevoerd door inwoners, vrijwilligers als professionals. Van deze activiteiten kan iedereen gebruikmaken. Ze zijn gericht op het versterken van de eigen kracht en eigen regie van inwoners. De activiteiten dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving.

De gemeente Emmen zet hier volop in op al het georganiseerde, ondersteunende aanbod in het sociale domein, wat vrij toegankelijk is en wat te maken heeft met preventie, eigen kracht en informele zorg. Zij doet dit met de start van het traject ‘Vernieuwing voorliggend veld’.  Dit vraagt veel overleg met participanten in het veld.

Als Seniorenraad voelen we ons in dit proces betrokken en zullen proberen daarop te anticiperen en de diverse aspecten in dit voorliggend veld nauwgezet te monitoren en te volgen en met andere betrokkenen te  communiceren/af te stemmen en waar nodig kritisch van kanttekeningen te voorzien. Ook zullen we hierbij regelmatig afstemming zoekenmet bestuurders en/of belangenvertegenwoordigers. In onderstaande spots geven wij u een overzicht met wie we dat o.a. doen:
Zo hebben we met de volgende organisaties (regelmatig) overleg:

Adviesraden                                                Lees meer....

College / ambtelijke organisatie                Lees meer....
Fracties gemeenteraad                          Lees meer....

Ouderenbonden                                           Lees meer....

De Toegang                                         Lees meer....