Boodschappen zorgsymposium

Met het organiseren van een zorgsymposium op 19 november jl. richtte de Seniorenraad Emmen zich op het informeren van betrokkenen en geïnteresseerden over de veranderingen in de zorg en kennis te delen m.b.t. het landelijk beleid en de gemeentelijke vertaalslag daarvan.

Hierbij is o.a. geïnventariseerd wat de eerste leerervaringen zijn met ‘meer van de samenleving’ en ‘meedoen naar vermogen’ Ook zijn de deelnemers uitgenodigd om krachtige boodschappen voor ‘kwetsbare burgers’, voor burgerparticipatie, voor uitvoeringsorganisaties en gemeentelijk beleid in te dienen.

Met dit zorgsymposium wil de seniorenraad de raakvlakken met het zorgbeleid voor ouderen versterken en het draagvlak verhogen, met name door de inbreng en betrokkenheid van de adviesraden, EOP’s, cliëntenraden en ouderenbonden.

Op vrijdag 19-12-2014 zijn de boodschappen (zie onder aan de pagina) aangeboden aan de wethouder Jan Bos in het gemeentehuis in Emmen. Dit werd gedaan door Freek Roelofs, Max Laning, Geert Renkema en Bert van der Toorn van de Seniorenraad en Ina Pals van de Wmo-raad.

Na het aanbieden van de boodschappen door Max Laning volgde een toelichting door Geert Renkema. Hij legde enkele accenten:
  • Uit de respons van de deelnemers aan het symposium (ongeveer 90% formuleerde een boodschap) blijkt een grote betrokkenheid, maar ook onzekerheid bij burgers en zorginstellingen. Wethouder: wees scherp op goede communicatie, zowel in eigen huis als naar buiten.
  • Pak als gemeente een duidelijk regierol ook waar het gaat om de afstemming en de samenwerking tussen de zorgaanbieders en ook in de afstemming van de drie zorgwetten (WMO, ZVW en WLZ), zodat er geen burgers tussen wal en schip komen bij de vraag door wie de zorg moet worden verleend en bekostigd.
  • Goed dat er al burgerinitiatieven zijn voor de aanpak van informele zorg. Gemeente, let op kwaliteitseisen bij de inzet van vrijwilligers en goede afstemming op de professionele zorg.Ook de mantelzorger moet duidelijker in de zorgketen.

  • Het voorkomen en aanpakken van vereenzaming moet meer in beeld, ook preventief. Moeten we denken aan een taskforce op dit thema? Zie ook de aanpak in Rotterdam waar ruim de helft van de 65 plussers zich eenzaam voelt.


De wethouder was vol lof over het zorgsymposium en deelde vervolgens mee te zullen nagaan hoe hij de boodschappen en de vele vragen gaat oppakken. Voor de korte termijn richt hij zich op de overgang per 1 jan. 2015, waarbij alle zaken die nog gedaan moesten worden inmiddels gereed zijn. Vervolgens gebruiken we 2015 en misschien ook 2016 om te werken aan een goede uitvoering en zo nodig bijstelling en verbetering. Er komt een Regiegroep van gemeente en betrokken instellingen om het uitvoeringsproces te gaan volgen, sturen en evt. bijstellen.

In dat kader zal dit voorjaar een startconferentie worden georganiseerd, waarvoor ook de adviesraden zullen worden uitgenodigd. Het gaat hierbij om het benoemen van aandachtsvelden die extra impulsen nodig hebben. Daarbij kan ook het thema 'eenzaamheid' meegenomen worden. Per thema kunnen dan verdere afspraken worden gemaakt.

Het initiatief van de Seniorenraad om samen met de Wmo-raad en de gemeente verkennend te monitoren wat om aandacht vraagt, past daar volgens hem goed in.


Tot slot bedankt hij de raden voor hun inzet op dit thema en wil hen ook graag betrekken bij toekomstige ontwikkelingen.

 

Geert Renkema sloot af met een woord van dank aan allen die een grote inzet hebben getoond bij de tot stand koming van de contracten en de verdere invulling van het Wmo beleid en kwaliteit van uitvoering voor onze kwetsbare en vaak oudere burgers.
Als laatst woord benadrukte hij een boodschap van een deelnemer aan het symposium en gericht aan de raden 'Pak een actieve rol en verbindt de ontwikkelingen'.

Ċ
Seniorenraad Emmen,
19 dec. 2014 11:33