Beleidsplan Wmo 2015-2017

 
  
Hieronder volgt een overzicht van besluitvormings activiteiten die hebben plaats gevonden rondom de invoering van de Wmo 2015-2017.  
BELEIDSPLAN 2015-2016:
Hoewel het voorbereidingstraject erg kort was, lukte het de adviesraden om voor 6 juni 2014 een uitgebreid advies uit te brengen naar het college over het beleidsplan Wmo. 
 • Aanbiedingsbrief aan Wmo-raad en Seniorenraad   Lees meer....
   
 • Uitgebracht advies op Wmo-beleidsplan door Wmo-raad en Seniorenraad   Lees meer....
   
 • Raadsvoorstel op Wmo-beleidsplan door college   Lees meer....
 
Op 25 juni 2014 ontving de Seniorenraad een Nota van Beantwoording als reactie op ons advies.
 
 • Aanbiedingsbrief Gem. Emmen aan SRE i.z. Nota van beantwoording: Lees meer....
 • Brief aan gemeenteraad Emmen i.z. nota van beantwoording: Lees meer....
 • Nota van beantwoording Wmo beleidsplan 2015-2016: Lees meer....
 
 
Op 26 juni 2015 is het Wmo-beleidsplan 2015-2016 aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Emmen. Lees meer....
 • Voor een korte impressie van het gemeenteraadsoverleg: Lees meer....
 
 
INKOOP EN AANBESTEDING/UITVOERINGSBELEID WMO:
Op 01-07-2014 is de nota uitvoeringsbeleid Wmo en Inkoopstrategie door het college vastgesteld.
In deze notitie wordt – voorzover relevant - een aantal nadere keuzes gemaakt omtrent de inkoop en de uitvoering van de taken die in het kader van de 3D’s naar de gemeente Emmen overkomen.
 • In de ene notitie wordt een korte toelichting gegeven op de Inkoop en aanbestedingsaspecten Lees meer.... 
   
 • De tweede notitie gaat over de nota Uitvoeringsbeleid Wmo en de inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning.
  Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel taken binnen het sociale domein.Door de bezuinigingen die het Rijk door heeft gevoerd zullen gemeenten deze uitbreiding van taken moeten uitvoeren met minder budget. Meer beleidsruimte biedt kansen en mogelijkheden voor vernieuwing. Minder budget vraagt om kostenbesparende ingrepen, zonder dat daarmee de continuïteit en kwaliteit van sociale dienstverlening aan kwetsbare mensen in het geding komt. Dat is de uitdaging, waar de gemeente Emmen samen met alle betrokken instanties en inwoners, voor staat. Betaalbare, toegankelijke en bereikbare ondersteuning voor iedereen die dit nodig heeft, is daarbij de inzet. Lees meer....
   

WMO - VERORDENING:

De verordening gemeente Emmen Wmo 2015  is afgerond en in oktober 2014 aangenomen door de gemeenteraad.  De adviesraden Wmo en Seniorenraad hebben op 20-08-2014 advies uitgebracht aan het college.  Op11/09-2014 heeft het college geantwoord op ons advies.
In oktober heeft verdere behandeling en besluitvorming plaats gevonden in de commissievergadering en de gemeenteraad.
 •  Advies SRE aan college over Wmo-verordening(20-08-2014): klik hier....
 •  Gezamenlijke oplegger Wmo-raad en Seniorenraad (19-08-2014) Klik hier....
 •  Advies Wmo-raad aan college over Wmo-verordening (20-08-2014): klik hier....
 •  Reactie college op advies Seniorenraad ( (20-09-2014):  klik hier....
 •  Definitieve versie Wmo verordening 2015:  klik hier.... 
 
 
BELEIDSREGELS WMO 2015
 
De beleidsregels Wmo 2015 zijn in de novembervergadering 2014 door het college vastgesteld, waarna aansluitend behandeling en vaststelling door de gemeenteraad heeft plaats gehad.  Voor meer informatie klik hier.... 
 

UITVOERINGSBESLUIT WMO 2015
Op 16 dec.2014 stelde het college het uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Emmen 2015 vast.
Voor meer informatie: klik hier....
 

MEER INFORMATIE OVER:

   
Meer informatie voor leden Seniorenraad: klik hier....
ĉ
Seniorenraad Emmen,
29 jun. 2014 05:16
Ċ
Seniorenraad Emmen,
19 dec. 2014 12:01
Ċ
Seniorenraad Emmen,
29 jun. 2014 05:16
Ċ
Seniorenraad Emmen,
18 sep. 2014 10:51
Ċ
Seniorenraad Emmen,
29 jun. 2014 05:15
Ċ
Seniorenraad Emmen,
19 dec. 2014 12:01