Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

9 november 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 09 november 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen

VERSLAG
Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G. Klement- Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist).
De heren D.J. Blom, P.D. Spreeuwers, J. H. de Wildt, G. Renkema, H. Kocks,
C. Madorf, G.A.J. van der Toorn (secretaris).

01) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, met name wethouder
dhr. H. Jumelet en dhr. H. Hobers.

02) Bestuursoverleg met wethouder Jumelet
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Jumelet, die de gespreksthema’s welke zijn ingediend bespreekt.
a) Klachten taxivervoer:
Er is een nieuwe vervoerder gecontracteerd, dat geeft altijd wel aanloopproblemen.
In juli kwamen op 1593 ritten 23 klachten binnen. Er wordt nu gebruik gemaakt van een formulier
klachtenregistratie. Het is een lastige materie, indicaties worden soms te ruim geïnterpreteerd en mensen menen blijvend rechten te ontlenen aan een eerder gestelde indicatie.
Op 15 nov. is er een gesprek hierover met de gemeente.
b) Vragen over de WMO en de schuldhulpverlening:
Er komen steeds meer ouderen in financiële problemen door stapeling van overheidsmaatregelen.
Bij de gemeente zijn ca 200 mensen in budgetbeheer, sommigen al 15 jaar. Dit kost veel tijd en de gemeente is daar ook niet voor. Mensen zijn zelf verantwoordelijk , als ze dat niet kunnen zal er bekeken worden hoe en door wie men geholpen kan worden. Gemeente is samen met SEDNA, Humanitas en het Leger des Heils in gesprek om gezamenlijk een preventief loket te starten.
Op de vorige SRE vergadering zijn de dames Karst en Velda geweest om te vertellen over schuldhulpverlening, zij constateerden ook dat ouderen niet snel met hun problemen komen.
Het zal goed zijn als de gemeente de regie naar zich toehaalt zodat problematiek onderkend wordt. Preventie zal breder bekend gemaakt moeten worden.
Mensen en organisaties weten vaak niet wat gemeente wel en niet doet; dit zal duidelijk moeten worden gecommuniceerd.
c) Een vraag van de gemeente Coevorden:
Deze vraag is gesteld n.a.v. de regiobijeenkomst van seniorenraden.
Volgens geruchten hebben de gemeentes Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen samen een nota gemaakt over aanpassingen in bijzondere bijstand, wat kan de wethouder hierover meedelen?
Hij weet hier niets van. Er is wel een samenwerking vanuit het Werkplein in deze 3 gemeentes.
Per gemeente waren er verschillen, er wordt nu geprobeerd alles op één lijn te krijgen.
Emmen heeft zijn kader aangegeven en wacht op wat de andere gemeentes doen.
d) Het WMO beleidsplan:
Krimp leidt hier nog niet tot problemen, er is wel oog voor en overleg met de gemeente Borger-Odoorn, waar krimp wel speelt.
Er zijn landelijk te weinig seniorenwoningen, hoe is dat in Emmen?
Hier ligt het anders dan in de Randstad b.v. omdat hier flink meer ouderen wonen. Ouderen worden fitter oud omdat ze meer aan bewegen doen.
De gemeente promoot sport voor ouderen, het project is gestart en er zijn veel deelnemers. Blijft dit bij de gemeente of wordt dit overgedaan naar SEDNA, of nemen zorgverzekeraars het over? Mensen moeten wel blijvend gestimuleerd worden.
Bij buurtvitaal in Emmermeer is ook een senioren medewerker. Mensen in de bijstand moeten ook geactiveerd worden. Het is belangrijk dat alle organisaties in de wijken samenwerken. Dit geldt ook voor de dorpen, daar wonen veel ouderen thuis, ook zij hebben ondersteuning en stimulans nodig.
Elke wijk en elk dorp heeft wel een EOP, die kan dit oppakken. Maar omdat elk dorp en elke wijk anders is wordt dit zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
e) Welke waarborgen zijn er in het gemeentebeleid?
De inzet van de gemeente is dat de meest kwetsbare mensen geholpen worden.
Er zijn veel vragen, het is lastig zó te communiceren dat het voor iedereen, jong en oud – ook voor de laaggeletterden – begrijpelijk is.
Er is duidelijk grote behoefte aan betere communicatie. De gemeente wil met SEDNA praten over communicatie. Het is goed om veel instanties te gebruiken die het verhaal verder kunnen brengen en uitleggen.
Als er een nieuwe WMO krant uitkomt, kan er dan een gedeelte specifiek voor ouderen komen met grotere letters? De wethouder zal dit bespreken.
Om 11.00 uur verlaten de wethouder en dhr. Hobers, na dankzegging door de voorzitter,
de vergadering, waarna de vergadering na een kleine pauze wordt voortgezet.

03) Vaststellen agenda
Op verzoek komt bij punt 13 de agenda frequentie aan de orde.

04) Mededelingen voorzitter/secretaris
De secretaris deelt mee dat er via mail van SR Coevorden een vraag binnen is gekomen, maar die is intussen besproken met de wethouder.
De voorzitter meldt dat er, voor een locatie om de laatste vergadering te houden, een voorstel ligt van dhr. Blom, het DB heeft besloten hier niet op in te gaan, er wordt iets gezocht dichter bij huis.
Het DB heeft als voorstel om op 14 dec. om 09.30 uur beginnen te vergaderen in het van Goghhuis te Nw. Amsterdam; om tussen 11.00 – 12.30 uur als sprekers uit te nodigen: dhr. G. Evenhuis en
dhr. J. van Heese, over het thema: “Heeft Emmen een sociaal gezicht?” waarna van 12.30 – 14.00 uur wordt afgesloten met een lunch.

05) Notulen SRE d.d. 12-10-2011
De notulen worden goedgekeurd.
N.a.v.:
* Pagina 1: De gemeente heeft nog steeds niet gereageerd op een brief van de SRE m.b.t. het Verstrekkingenboek.
* Pagina 1: HdW zal dhr. Feenstra nog antwoord geven.

Besluitenlijst/voortgangsoverzicht
* Klachtenprocedure taxivervoer:
Dinsdag 15 nov. van 14.00 tot 16.00 uur is er een bijeenkomst over taxivervoer; G. Bekkering,
D. Blom, H. de Wildt en D. Spreeuwers gaan hierheen.
* Pagina 2: Wat gebeurt er met de antwoorden/opmerkingen van de introductievragen van de Dag van de Ouderen op 5 okt.?
Deze zullen in de context worden bekeken en gebruikt voor het beleid van 2012.
* Er kwam een opmerking bij de notulen van het DB van 26-10-2011: betreffende de Cocon – ontmoetingsplek voor ouderen in het centrum van Emmen. In de notulen staat dat er weinig ouderen komen, maar enkele leden van de SRE hebben andere ervaringen. Er zijn wel nieuwe bestuurders nodig.


06) Ingekomen en uitgaande stukken
* Er is een officiële aanstellingsbrief gekomen voor dhr. D. Blom per 01-12-2011.
* Binnengekomen ter info: Staten van leeftijdsopbouw in Emmen per wijk en dorp.

07) Concept reglement SRE en Huishoudelijk Reglement
Er werd een discussie gevoerd over de tekst van de inleiding.
Aangezien er verschil van mening is, moet dit nog weer bekeken worden.

08) Voortgang Beleidsplan SRE 2011 e.v.
Komt op de volgende vergadering.

09) Gesprekspunten wethouder Sleeking
* Nog een aanvulling: een vraag over Emmen Revisited.

10) Evaluaties:
a) Gezamenlijke bijeenkomst Drentse seniorenraden op 9 okt.
Onze voorzitter mw. W. Dijks, heeft een helder verhaal gehouden over de samenwerking van de SRE met het college van B&W. Haar betoog was goed van inhoud. De SRE kwam goed uit de verf. Onze SRE gaat uit van kansen. Andere seniorenraden hadden minder contact met het college dan onze raad.
b) Bijeenkomst 18 okt. in Klazienaveen over seniorensport.
De dames G. Bekkering en G. Klement zijn hier geweest en vonden dat de organisatie beter kon.
Er zijn looproutes uitgezet voor ouderen in Klazienaveen en die bevallen prima.
c) Bijeenkomst 1 nov. in het Veenpark over seniorensport.
Dhr. D. Blom heeft hiervan een schriftelijk verslag opgestuurd.
d) 7 nov. start van de Week van de Mantelzorg.
Wethouder Jumelet verrichtte de opening, het werd zeer op prijs gesteld dat er een afvaardiging was van de SRE in persoon van D. Spreeuwers en G. Bekkering.
e) Informatiebijeenkomst in gemeentehuis over bezuinigingen.
Deze bijeenkomst werd bezocht door enkele afgevaardigden van de SRE en is al besproken bij punt 2.

11) Concept begroting 2012.
* Deze kan zo worden ingediend.

12) Nieuws uit de werkgroepen/bonden
* Uit de bonden was geen nieuws.

13) VAC uitnodigen op de vergadering
Het DB stelt voor dit door te schuiven tot volgend jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vanuit de vergadering kwam het verzoek om na een periode van rust/vakantie op de eerstvolgende vergadering geen sprekers of bezoekers uit te nodigen i.v.m. de meestal drukke agenda.

14) Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering om 12.50 uur wordt gesloten.
Comments