Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

9 maart 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 09 maart 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen
Aanwezig:
De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen,
M. Schokker, E.G. Hasper-van de Rest (notulist)
De heren J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn, H. Kocks.

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2) Vaststellen agenda
De agenda werd onveranderd aangenomen.

3) Mededelingen
* BvdT heeft een verslag van de week van de mantelzorg van de gemeente Emmen en een folder van SEDNA over respijtzorg uitgedeeld, ter informatie.
* N.a.v. de verspreiding van de folders van de SR deelt de secr. mee dat hij van de helft van de SR leden bericht heeft ontvangen waar de folders zijn achtergelaten, waar blijven de overigen!
* Verslag van WD en HK m.b.t. het jaarverslag, komt spoedig. De secretaris vraagt om toezending voor 20 maart i.v.m. verwerking voor de volgende vergadering.
Op de volgende vergadering zal het concept worden besproken.
* Er wordt een avond van de mantelzorg georganiseerd op 16 maart om 19.30 uur in de Meerstede.
Er wordt een lezing gehouden: “Hoe kom ik de dag door”. G. Bekkering en G. Boom gaan hier naar toe.

4) Verslag SR d.d. 09-02-2011
* Bij pt 5: “in de groep”moet zijn: “ in de raadsvergadering.”
* Pt 3: HdW had graag gezien dat de ontmoeting van hem en BvdT met weth. Kuper uitgebreider weergegeven werd. Hier wordt wel meer aandacht aan besteedt op pag 4. De notulist zal hier voortaan op letten.
N.a.v. de notulen:
* Pag. 1 onderaan: Een voorstel om mw. Karst van de schuldhulpsanering, uit te nodigen: heeft dit meerwaarde voor de SR?
Er zijn 2 onderwerpen die meer actueel zijn: Kanteling en Woonvisie.
Werkgroep WMO kan dit oppakken en verslag uitbrengen in de SR.
* Pag. 2: Het consultatiebureau voor ouderen is opgezet vanuit Meppel, heeft H.Hobers laten weten aan WD en BvdT. De Groep Welzijn zal zich hiermee verder in verdiepen en bij dhr. Reinder Koops informatie opvragen.
* Pt 10: Bezinningsonderwerp: Het 1e onderwerp Concept Woonvisie wordt op de volgende vergadering besproken. Op 16 febr. is dit in de gemeenteraadsvergadering behandeld.
HdW zal de stukken opvragen.
Op 28 maart is er een informele werkbespreking van raadsleden over de discussienota nieuwe woonvisie. Hierover wil de SR graag op de hoogte gehouden worden.
HdW en WD zullen gespreksonderwerpen voorbereiden.
* De kanteling zal een volgend bezinningsonderwerp worden in de mei/juni vergadering. G. Bekkering pakt dit op. Hierover kan in de aprilvergadering een voorbespreking plaats vinden.
* De collegebesluiten worden gevolgd door HdW. Hij pikt eruit wat voor de SR van belang is, wat zinvol en actueel is. Hij zal 1 x per maand een overzicht sturen naar de werkgroepen.
BvdT wil hiervan ook graag een afschrift ontvangen om als secretaris op de hoogte te worden gehouden van wat er speelt en wie wat doet.
* Wat kunnen wij adviseren op het gebied van veiligheidsbeleid? De Commissie Samenleving en volwassenen educatie praat alleen over de jeugd en niet ook over ouderen.
* Pag. 5: Van de afvaardiging SR naar de bijeenkomst van het CDA met de raadsfractie op 22 febr. in het van der Valkhotel, zal G. Bekkering nog een verslag maken en opsturen naar de leden.
* Van het VAC zijn 2 dames bij de DB vergadering van 23 febr. geweest om te vertellen wat het VAC is en wat het doet. Het DB zal bekijken of er behoefte bestaat bij de SR om met hen in gesprek te gaan.
Dit wordt op de actielijst gezet.
* De notulen worden vastgesteld.

Besluiten / voortgang
* Besluiten: kunnen blijven staan.
* Voortgangsoverzicht: Het item jaarthema kan eraf.
Het verslag inventarisatie hulpvraag: dit zal door G. Boom bekeken worden of het nog actueel is of dat het van deze lijst af gehaald kan worden.

5) Ingekomen / uitgaande stukken
* Extra ingekomen: Op 8 maart is een mail van de gemeente binnengekomen voor de Werkgroep Wonen. Het betreft de discussienota m.b.t. woonvisie,deze is doorgezonden naar HdW + de overige leden.
Ook op 8 maart een brief van SEDNA, is uitgedeeld aan iedereen.

6) Financiën
BvdT deelt mee dat dhr. Hobers geen nieuwe punten heeft voorgedragen bij zijn overwegingen over de subsidievoordracht.
Hij blijft bij de insteek dat het gebruikelijk is, dat bij de subsidieaanvraag wordt gekeken naar de afgelopen 3 jaar.
De SR kan wel een bezwaar indienen, maar de vergadering stelt voor eerst met weth. Jumelet te gaan praten. WD en BvdT zullen een afspraak maken met de wethouder.

7) Sollicitanten
BvdT heeft een mail gestuurd naar de leden van de SR met de vraag hoe te handelen in de kwestie dat een sollicitant minimaal 1 jaar in de gemeente Emmen moet wonen.
De SR blijft bij de beslissing deze kandidaat te benoemen.
BvdT zal een nieuwe brief naar dhr Hobers sturen met aanvullende argumenten.
Ook dit punt en het feit dat de positie van de contactambtenaar niet erg helder is, zal met wethouder Jumelet besproken worden.

9) Regiotaxivervoer
G. Klement en G. Bekkering zijn bij zorgloket Emmen op bezoek geweest met de vraag of er veel klachten over taxivervoer binnen komen.
De gebruikers van vervoer geven geen klachten door. Mensen praten wel over problemen maar sturen geen formulier in zodat het voor de vervoerder niet duidelijk is of en hoeveel klachten er eigenlijk zijn.
Het moet gemakkelijker gemaakt worden om klachten in te dienen b.v. door èèn klachten- meldingspunt in te stellen.
Bij de ANBO is men hier ook mee bezig.
Op 20 april wordt in Utrecht met ANBO en FNV-bondgenoten een vergadering gehouden over contractvervoer. G. Bekkering en HdW zullen hier naar toe gaan.
GB heeft ook een boekje ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe de aanbesteding is verlopen.
GB wordt bedankt voor het al voorwerk wat ze gedaan heeft.

8) Kennismaking nieuwe leden
De heren D. Spreeuwers, D. Blom en C. Madorf komen binnen en worden welkom geheten.
Hierna stellen zij en de SR leden zich aan elkaar voor.
Zij zijn nog kandidaat-leden want ze worden formeel benoemd boor B&W.
Er wordt hen gevraagd om hun voorkeur op te geven in welke werkgroep zij willen plaats nemen. Zij zullen dit op korte termijn doorgeven aan de secretaris.
Ook op de website staat informatie over de werkgroepen, of men kan contact opnemen met de contactpersoon.

10) Jaarverslag 2010 voortgang
Van 1 werkgroep en van de voorzitter is er nog geen reactie binnengekomen bij de secretaris.
HKocks zegt nog een week nodig te hebben.

11) Jaarthema’s 2011
Het 1e onderwerp: woonvisie is besproken bij de notulen.

12) Beleidsplan 2011 e.v.
* G.Bekkering stelt voor om voor het beleidsplan een aparte vergadering te beleggen.
HdW vindt dat actuele zaken en thema’s op elke vergadering thuishoren.
HdW en BvdT hebben beide een voorstel gemaakt voor het beleidsplan.
We moeten kiezen: de werkgroepen kunnen bij elkaar komen en opmerkingen inbrengen of we kijken er nu inhoudelijk naar, of het DB initieert actuele zaken.
Hoe meer een onderwerp versnippert in werkgroepen, des te onoverzichtelijker het wordt.
De SR is het gezicht naar buiten, niet de werkgroepen ook niet het DB, maar de hele SR.
DB is voorbereidend, het product van de werkgroep wordt gedragen door de SR die e.e.a. presenteert.
De contactpersonen moeten bewaken dat de SR weet waar men in de werkgroepen mee bezig is.
De werkgroepen zijn uitvoeringspunt en doordat er onderling veel raakvlakken zijn is het goed dat er ook een wisselwerking tussen de werkgroepen plaats vindt.
We willen een plan van aanpak maken waarop we ons richten en wat we willen behalen.
Het is wenselijk om het taakgebied af te bakenen.
Dit beleidsplan gaat naar het College om aan te geven dat dit onze structuur is.
Er zal goed naar de voorstellen gekeken worden om te komen tot een basis en niet te hoog grijpen.
Ook de nieuwe leden wordt gevraagd er onbevooroordeeld naar te kijken.
De werkgroepen zullen zich beraden over de beide concepten en met een voorstel komen binnen 14 dagen.

13) Nieuws uit de werkgroepen en bonden
Werkgroep PR:
* Via de website is de mogelijkheid om zich op de nieuwsbrief te abonneren.
Er zijn nog geen reacties binnen gekomen op de nieuwsbrief.
De vergadering vindt een regelmatige verschijning (bv 4 x p.j.) en een compacte nieuwsbrief belangrijk.
De doelgroep is de geïnteresseerde 55-plusser, niet de gemeente en ook niet de SR leden zelf.
Er moet goed in de gaten gehouden worden of er wat te vertellen is en wie de nieuwsbrief leest.
* In de vooraankondiging van de vergadering in de Zuidoosthoeker was maar 1 regeltje gewijd aan de vergadering van de SR; terwijl er een wervend stukje was ingeleverd.
BvdT zal een gesprek hierover aangaan met de verantwoordelijke bij de gemeente.

14) Rondvraag
* G.Bekkering heeft een brief ontvangen gericht aan de WMO-raad over de stand van zaken m.b.t. uitvoering motie 9. Hierin werd gevraagd aan de WMO deze brief door te sturen naar de SR.
Op deze manier gebruikt de gemeente de WMO-raad om advies te vragen aan de SR.
BvdT zal hierop reageren.
* Een verzoek van het DB aan allen, om de vergadering tot het eind toe bij te wonen.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen, M. Schokker, E.G. Hasper-van de Rest (notulist) De heren J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn, H. Kocks. 1) Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 2) Vaststellen agenda De agenda werd onveranderd aangenomen. 3) Mededelingen * BvdT heeft een verslag van de week van de mantelzorg van de gemeente Emmen en een folder van SEDNA over respijtzorg uitgedeeld, ter informatie. * N.a.v. de verspreiding van de folders van de SR deelt de secr. mee dat hij van de helft van de SR leden bericht heeft ontvangen waar de folders zijn achtergelaten, waar blijven de overigen! * Verslag van WD en HK m.b.t. het jaarverslag, komt spoedig. De secretaris vraagt om toezending voor 20 maart i.v.m. verwerking voor de volgende vergadering. Op de volgende vergadering zal het concept worden besproken. * Er wordt een avond van de mantelzorg georganiseerd op 16 maart om 19.30 uur in de Meerstede. Er wordt een lezing gehouden: “Hoe kom ik de dag door”. G. Bekkering en G. Boom gaan hier naar toe. 4) Verslag SR d.d. 09-02-2011 * Bij pt 5: “in de groep”moet zijn: “ in de raadsvergadering.” * Pt 3: HdW had graag gezien dat de ontmoeting van hem en BvdT met weth. Kuper uitgebreider weergegeven werd. Hier wordt wel meer aandacht aan besteedt op pag 4. De notulist zal hier voortaan op letten. N.a.v. de notulen: * Pag. 1 onderaan: Een voorstel om mw. Karst van de schuldhulpsanering, uit te nodigen: heeft dit meerwaarde voor de SR? Er zijn 2 onderwerpen die meer actueel zijn: Kanteling en Woonvisie. Werkgroep WMO kan dit oppakken en verslag uitbrengen in de SR. * Pag. 2: Het consultatiebureau voor ouderen is opgezet vanuit Meppel, heeft H.Hobers laten weten aan WD en BvdT. De Groep Welzijn zal zich hiermee verder in verdiepen en bij dhr. Reinder Koops informatie opvragen. * Pt 10: Bezinningsonderwerp: Het 1e onderwerp Concept Woonvisie wordt op de volgende vergadering besproken. Op 16 febr. is dit in de gemeenteraadsvergadering behandeld. HdW zal de stukken opvragen. Op 28 maart is er een informele werkbespreking van raadsleden over de discussienota nieuwe woonvisie. Hierover wil de SR graag op de hoogte gehouden worden. HdW en WD zullen gespreksonderwerpen voorbereiden. * De kanteling zal een volgend bezinningsonderwerp worden in de mei/juni vergadering. G. Bekkering pakt dit op. Hierover kan in de aprilvergadering een voorbespreking plaats vinden. * De collegebesluiten worden gevolgd door HdW. Hij pikt eruit wat voor de SR van belang is, wat zinvol en actueel is. Hij zal 1 x per maand een overzicht sturen naar de werkgroepen. BvdT wil hiervan ook graag een afschrift ontvangen om als secretaris op de hoogte te worden gehouden van wat er speelt en wie wat doet. * Wat kunnen wij adviseren op het gebied van veiligheidsbeleid? De Commissie Samenleving en volwassenen educatie praat alleen over de jeugd en niet ook over ouderen. * Pag. 5: Van de afvaardiging SR naar de bijeenkomst van het CDA met de raadsfractie op 22 febr. in het van der Valkhotel, zal G. Bekkering nog een verslag maken en opsturen naar de leden. * Van het VAC zijn 2 dames bij de DB vergadering van 23 febr. geweest om te vertellen wat het VAC is en wat het doet. Het DB zal bekijken of er behoefte bestaat bij de SR om met hen in gesprek te gaan. Dit wordt op de actielijst gezet. * De notulen worden vastgesteld. Besluiten / voortgang * Besluiten: kunnen blijven staan. * Voortgangsoverzicht: Het item jaarthema kan eraf. Het verslag inventarisatie hulpvraag: dit zal door G. Boom bekeken worden of het nog actueel is of dat het van deze lijst af gehaald kan worden. 5) Ingekomen / uitgaande stukken * Extra ingekomen: Op 8 maart is een mail van de gemeente binnengekomen voor de Werkgroep Wonen. Het betreft de discussienota m.b.t. woonvisie,deze is doorgezonden naar HdW + de overige leden. Ook op 8 maart een brief van SEDNA, is uitgedeeld aan iedereen. 6) Financiën BvdT deelt mee dat dhr. Hobers geen nieuwe punten heeft voorgedragen bij zijn overwegingen over de subsidievoordracht. Hij blijft bij de insteek dat het gebruikelijk is, dat bij de subsidieaanvraag wordt gekeken naar de afgelopen 3 jaar. De SR kan wel een bezwaar indienen, maar de vergadering stelt voor eerst met weth. Jumelet te gaan praten. WD en BvdT zullen een afspraak maken met de wethouder. 7) Sollicitanten BvdT heeft een mail gestuurd naar de leden van de SR met de vraag hoe te handelen in de kwestie dat een sollicitant minimaal 1 jaar in de gemeente Emmen moet wonen. De SR blijft bij de beslissing deze kandidaat te benoemen. BvdT zal een nieuwe brief naar dhr Hobers sturen met aanvullende argumenten. Ook dit punt en het feit dat de positie van de contactambtenaar niet erg helder is, zal met wethouder Jumelet besproken worden. 9) Regiotaxivervoer G. Klement en G. Bekkering zijn bij zorgloket Emmen op bezoek geweest met de vraag of er veel klachten over taxivervoer binnen komen. De gebruikers van vervoer geven geen klachten door. Mensen praten wel over problemen maar sturen geen formulier in zodat het voor de vervoerder niet duidelijk is of en hoeveel klachten er eigenlijk zijn. Het moet gemakkelijker gemaakt worden om klachten in te dienen b.v. door èèn klachten- meldingspunt in te stellen. Bij de ANBO is men hier ook mee bezig. Op 20 april wordt in Utrecht met ANBO en FNV-bondgenoten een vergadering gehouden over contractvervoer. G. Bekkering en HdW zullen hier naar toe gaan. GB heeft ook een boekje ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe de aanbesteding is verlopen. GB wordt bedankt voor het al voorwerk wat ze gedaan heeft. 8) Kennismaking nieuwe leden De heren D. Spreeuwers, D. Blom en C. Madorf komen binnen en worden welkom geheten. Hierna stellen zij en de SR leden zich aan elkaar voor. Zij zijn nog kandidaat-leden want ze worden formeel benoemd boor B&W. Er wordt hen gevraagd om hun voorkeur op te geven in welke werkgroep zij willen plaats nemen. Zij zullen dit op korte termijn doorgeven aan de secretaris. Ook op de website staat informatie over de werkgroepen, of men kan contact opnemen met de contactpersoon. 10) Jaarverslag 2010 voortgang Van 1 werkgroep en van de voorzitter is er nog geen reactie binnengekomen bij de secretaris. HKocks zegt nog een week nodig te hebben. 11) Jaarthema’s 2011 Het 1e onderwerp: woonvisie is besproken bij de notulen. 12) Beleidsplan 2011 e.v. * G.Bekkering stelt voor om voor het beleidsplan een aparte vergadering te beleggen. HdW vindt dat actuele zaken en thema’s op elke vergadering thuishoren. HdW en BvdT hebben beide een voorstel gemaakt voor het beleidsplan. We moeten kiezen: de werkgroepen kunnen bij elkaar komen en opmerkingen inbrengen of we kijken er nu inhoudelijk naar, of het DB initieert actuele zaken. Hoe meer een onderwerp versnippert in werkgroepen, des te onoverzichtelijker het wordt. De SR is het gezicht naar buiten, niet de werkgroepen ook niet het DB, maar de hele SR. DB is voorbereidend, het product van de werkgroep wordt gedragen door de SR die e.e.a. presenteert. De contactpersonen moeten bewaken dat de SR weet waar men in de werkgroepen mee bezig is. De werkgroepen zijn uitvoeringspunt en doordat er onderling veel raakvlakken zijn is het goed dat er ook een wisselwerking tussen de werkgroepen plaats vindt. We willen een plan van aanpak maken waarop we ons richten en wat we willen behalen. Het is wenselijk om het taakgebied af te bakenen. Dit beleidsplan gaat naar het College om aan te geven dat dit onze structuur is. Er zal goed naar de voorstellen gekeken worden om te komen tot een basis en niet te hoog grijpen. Ook de nieuwe leden wordt gevraagd er onbevooroordeeld naar te kijken. De werkgroepen zullen zich beraden over de beide concepten en met een voorstel komen binnen 14 dagen. 13) Nieuws uit de werkgroepen en bonden Werkgroep PR: * Via de website is de mogelijkheid om zich op de nieuwsbrief te abonneren. Er zijn nog geen reacties binnen gekomen op de nieuwsbrief. De vergadering vindt een regelmatige verschijning (bv 4 x p.j.) en een compacte nieuwsbrief belangrijk. De doelgroep is de geïnteresseerde 55-plusser, niet de gemeente en ook niet de SR leden zelf. Er moet goed in de gaten gehouden worden of er wat te vertellen is en wie de nieuwsbrief leest. * In de vooraankondiging van de vergadering in de Zuidoosthoeker was maar 1 regeltje gewijd aan de vergadering van de SR; terwijl er een wervend stukje was ingeleverd. BvdT zal een gesprek hierover aangaan met de verantwoordelijke bij de gemeente. 14) Rondvraag * G.Bekkering heeft een brief ontvangen gericht aan de WMO-raad over de stand van zaken m.b.t. uitvoering motie 9. Hierin werd gevraagd aan de WMO deze brief door te sturen naar de SR. Op deze manier gebruikt de gemeente de WMO-raad om advies te vragen aan de SR. BvdT zal hierop reageren. * Een verzoek van het DB aan allen, om de vergadering tot het eind toe bij te wonen. 15) Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Comments