Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

8 juni 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 08 juni 2011
Tijd: 09.00 - 13.00 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen

VERSLAG

Aanwezig:
De dames G. Bekkering , W.L. Dijks (voorzitter), G.J. Klement-Roosjen;
De heren D.J. Blom, H. Kocks, P.D. Spreeuwers, G.A.J. van der Toorn (secr.),
J. H. de Wildt;
Namens de gemeente Emmen zijn aanwezig:
Harm Lassche, Martin Dries; Petra Kuilman-van den bosch; Eefke Hooijer; Hilde van Slochteren; Anjo Geertsema; Henk Hobers; Erik van Loon;
Afwezig (mkg) G. Boom-Knoop , J.C. Madorf , E.G. Hasper-van de Rest (notulist);
Vertrek Door privé-omstandigheden verlaat H. Kocks om circa 09.20 uur de vergadering.

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, met name ook de vertegenwoordigers van de gemeente, die in overleg met ons een afwisselend en interessant programma in elkaar hebben gezet over het thema ‘stimuleringsprogramma voor ouderen”.

2) Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld, waarbij we ons houden aan de programmering, zoals voor deze dag is vastgesteld.

3) Stimuleringsprogramma voor ouderen
Over de inhoud van dit kennismakingsprogramma is geen verslaglegging gemaakt.
De tijdens dit programma gepresenteerde pp presentaties gaan hierbij.

4) Mededelingen en besluitvorming:

• Iedereen heeft de kadernota Sportbeleid 2011-2015 ontvangen. Deze kadernota zal worden besproken in de commissievergadering op 15-06-2011, maar is tevoren nog niet voor advies aangeboden aan o.a. de SR. Voorgesteld wordt bezwaar hiertegen te maken bij het college /weth. Arends. De vergadering stemt hiermee in.

• Groen Links Emmen houdt een enquête over betrokkenheid van de EOP’s door het college en vraagt ons om te reageren dmv een vragenlijst.
Hoewel in meerderheid de vergadering van mening is dat de gestelde vragen zinvol zijn, acht zij het niet de Koninklijke weg om via een politieke partij haar standpunt kenbaar te maken. Als zodanig wordt afwijzend op het verzoek beslist en zal Groen Links ter zake worden geïnformeerd.

• SR Coevorden doet een datumvoorstel inzake een gez. bijeenkomst van de Drentse seniorenraden in oktober 2011. Onzerzijds wordt voorgesteld de bijeenkomst te houden op woensdag 19 oktober 2011 van 09.00 – 13.00 uur in Coevorden. Hierbij worden alle leden van de Sr uitgenodigd.
Tevens wordt van onze kant verwacht dat over het onderwerp: “Betrokkenheid SR in relatie tot een optimale bestuursadvisering” een inleiding van circa 10 min. wordt verzorgd. Een inleider moet nog worden gevonden.

• Dag van de ouderen:
Voorgesteld wordt om als thema van de door de SR in te vullen stand op de Dag van de Ouderen (op woensdag 5 oktober 2011) te kiezen voor ‘sport en beweging door ouderen’ en dit in samenwerking te organiseren met de sportcoaches van de gemeente Emmen. De aanwezigen van zowel de gemeente Emmen en de Sr ondersteunen dit idee van harte.
Een verdere uitwerking hiervan vindt plaats door Gijltje Bekkering, Petra Kuilman (en andere coaches) en Bert van der Toorn.

05) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, in het bijzonder de diverse inleiders en spreekt in het bijzonder waardering uit over de prima verzorgde thema ochtend en lunch in de Meerstede. Naast inhoudelijke informatie uitwisseling over dit thema heeft deze ochtend zeker haar meerwaarde gehad als dag van ontmoeting en nadere kennismaking met medewerkers van de afdeling sport en SEO van de gemeente Emmen.

Hierna wordt de vergadering gesloten om circa 13.15 uur.
Comments