Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

19 februari 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 09 februari 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen
Aanwezig:
De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen,
M. Schokker, E.G. Hasper-van de Rest (notulist)
De heren J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn.

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Dhr. Kocks is niet aanwezig.
Dhr. Hobers kon niet op de DB vergadering komen. Voor betere betrokkenheid bij de SR zou het wenselijk zijn als dhr. Hobers ook eens een SR vergadering bijwoont.

2) Vaststellen agenda
Bij punt 12 wordt toegevoegd als 12A: Vergaderen van de werkgroepen.

3) Mededelingen
* Met mw. K. Hilbrants gaat het wat beter gelukkig.
* De heren vdT en dW zijn bij wethouder Kuper geweest i.v.m. de brief die zij verstuurd hebben over het strooibeleid van de gemeente Emmen.

4) Verslag SR d.d. 12-01-2011
* Er zijn enkele typefouten: op pagina 1: Hilbrands moet met een t geschreven en van de heuvel met een hoofdletter H; pag. 2: G. bekkering moet met hoofdletter B; pag 4: dhr Walter moet zijn: dhr Walther; pag. 2: 5e regel: OZO moet OSOG zijn; op pag. 3: punt 9A: gemeente voert kascontrole moet zijn: kan kascontrole uitvoeren.

N.a.v. de notulen:
*Punt 3: Personen die voorgedragen worden door de bonden worden niet als sollicitant gezien; er wordt wel een kennismakingsgesprek vooraf gehouden.
* Punt 4: G. Boom heeft contact gehad met schuldhulp. Er is geen speciale regeling voor ouderen – men weet ook niet hoeveel ouderen er zijn met schulden.
Ouderen met schulden melden zich niet, soms doen hun kinderen dit wel. Er zijn veel ouderen met alleen een AOW uitkering. Wat kan de SR hiermee? Is dit meer iets voor SEDNA?
Een voorstel is om mw. Karst van de schuldhulpsanering eens uit te nodigen op een vergadering van de SR.
Het Consultatiebureau voor ouderen in Emmermeer voldoet aan een behoefte. Het was opgezet voor 2 jaar, maar heeft 1 jaar verlenging gekregen. Eerder was de SR hierbij betrokken, maar nu is het bij niemand in de portefeuille. Het valt onder de werkgroep Zorg en Welzijn.
Moet er nog weer contact komen met het consultatiebureau? G. Boom zal met K. Hilbrants overleggen en inbrengen bij het DB.
* Punt 5: Wat doet de SR met de klachten over ouderenvervoer? G. Bekkering heeft een brief gestuurd naar de vervoerder en bericht terug ontvangen. Maar het wordt niet beter.
Zij gaat met G. Klement naar het WMO loket om te klagen.
De klachten via de gemeente over verschillen in prijzen van heen- en terugritten waren niet helemaal steekhoudend. De gemeente wil hier wel meer over weten.
* Punt 9B: HdW vraagt waar het mis ging bij het indienen van de begroting. Dhr. Hobers heeft het ambtelijk advies bij B&W neergelegd zonder ruggespraak met de SR. De SR stuurt een bezwaarschrift naar de gemeente.
* De notulen worden vastgesteld.

Besluiten / voortgang
* Besluiten: komen nog aan de orde.
* Voortgangsoverzicht: komt aan de orde en kan blijven staan tot de volgende vergadering.

5) Ingekomen / uitgaande stukken
* Extra ingekomen: Een brief van de PCOB met de mededeling dat dhr Koolhoven zich heeft teruggetrokken en dat dhr. Madorf wordt voorgedragen als afgevaardigde naar de SR.
* Bij de ingekomen stukken zijn ook pakketten met alle vergaderstukken van de Gemeente Emmen.
WD kwam daarin tegen als punt: “Bestemming niet besteedde middelen chronische zieken en gehandicapten.” Kunnen wij hier iets mee? Het zou jammer zijn als er geld voor deze doelgroepen blijft liggen.
HdW legt uit dat dit een boekhoudkundige begroting is. De gemeente maakt een begroting; sommige bedragen liggen vast en zijn gelabeld en stoppen als de pot leeg is; andere posten hebben een “open eind” en krijgen in de loop van het jaar een bestemming.
Is dit iets voor de ouderenbonden om mensen hierop te attenderen? Eigenlijk vindt de vergadering dat een taak van de gemeente. Het is in de groep Samenleving al besproken en was een hamerstuk op de Gemeenteraadsvergadering.
Het is misschien een gesprekspunt voor de vergadering met wethouder Jumelet op 11 mei a.s.
Op de website van de gemeente bij “raadsvergadering” is e.e.a. ook te vinden.

6) Verslag Seniorenraad Coevorden
BvdT heeft bericht gestuurd naar de SR Coevorden dat de SRE zich conformeert aan het verslag dat Coevorden heeft gemaakt.
Er zal door de SRE een afgevaardigde ter beschikking worden gesteld; BvdT stelt zich beschikbaar.
Eerder was bij de SRE al het idee ontstaan om met Coevorden te praten.
In onze SR bestaat niet de intentie om bovenlokale zaken te bespreken. Wel kunnen we leren van elkaar. Zelf zijn wij op zoek naar een betere positionering in de gemeente Emmen.
Het is goed om van elkaar te horen waar we tegen aan lopen en om van elkaar te leren.

7) Sollicitanten
De sollicitatiecommissie, bestaande uit W. Dijks, B. v.d. Toorn, en G. Bekkering, heeft de kandidaten gehoord en een voordracht gemaakt.
Unaniem wordt besloten de voordracht van de sollicitatiecommissie te volgen en deze kandidaat voor te dragen aan het College van B&W.

8) Financiën
* Er is bezwaar aangetekend door W. Dijks en B.vdToorn over de toekenning van de subsidie.
* De SRE is niet gelukkig met de taakinstelling van dhr Hobers. Aan de ene kant is hij beleids-
medewerker van de gemeente en aan de andere kant ondersteunend adviseur bij de SR.
Volgens de SRE is dit geen gelukkige combinatie.

9) Jaarverslag 2010 voortgang
Van 1 werkgroep is er een reactie binnengekomen bij de secretaris.
G. Boom heeft een afspraak met K. Hilbrants voor overleg.
G. Bekkering moet nog het e.e.a. op papier zetten
H. de Wildt oppert dat het jaarverslag zo sober mogelijk moet worden uitgevoerd zonder doublures.
Hij vraagt zich af of het een PR verslag wordt of een verantwoording? Het is allebei: een verantwoording maar ook een visitekaartje van de SR, zonder doublures en geen lange verhalen.

10) Jaarthema’s 2011
* BvdT vraagt of het een idee is om een paar keer per jaar een bezinningsonderwerp over actuele thema’s , ter verdieping, te bespreken in de SR vergadering.
Er zijn 4 werkgroepen, elk zou 1 x per jaar een thema kunnen voorbereiden.
De voorzitter houdt bij wie wanneer aan de beurt is.
Er kan ook een externe spreker worden gevraagd, alleen moet in de gaten worden gehouden dat daar geen geld voor begroot is.
E.e.a. dient maximaal 1 uur in beslag te nemen waarna er verder vergaderd zal worden.
De vergadering voelt hier wel voor.
* Het 1e onderwerp zou ‘concept woonvisie’ kunnen zijn.
Het zou goed zijn om alvast een visie vast te stellen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 febr. Het onderwerp leeft erg, de vergrijzing gaat in sneltreinvaart, dus moet er niet te lang gewacht worden om met dit onderwerp aan de slag te gaan.
Kan er een beleidsambtenaar komen om toelichting te geven op de notitie ‘wonen’?
Dat kan, maar vooraf moeten wel de gesprekspunten aangegeven worden.
De werkgroep ‘Wonen’ zal dit oppakken en zich verdiepen in deze problemematiek.
De SR is er om de hoofdlijnen in de gaten te houden.
WD en HdW zullen samen met H. Kocks overleggen en in de maart- of aprilvergadering hierop terugkomen.
* Een volgend onderwerp zou de ‘kanteling’ kunnen zijn.

11) Beleidsplan 2011 e.v.
* Op 24 januari is door de contactpersonen gebrainstormd over het beleidsplan waarvan een verslag en een 1e concept is gemaakt. Dit is bij de stukken van deze vergadering meegestuurd.
Een 2e concept zal gemaakt worden en besproken.
Een beleidsplan zal regelmatig moeten worden bijgesteld en herijkt en bovendien zal er bekeken worden welke resultaten er zijn behaald.
Het toedelen van de visie is niet iets voor de werkgroepen maar voor de SR als geheel, de werkgroepen zorgen voor de concretisering.
De visie zal in principe voor 4 jaar gelden en daaronder worden ook de werkplannen gehangen.
Het 1e concept is een eerste stap; het is een leerproces.
De werkgroepen zullen zichtbaar maken wat hoofdzaken en bijzaken dienen te zijn.
HdW en BvdT zullen een raamwerk maken.
* Is er nog een gemeentelijk ouderenbeleid? Ja, maar die is erg stoffig. Eigenlijk is er elke dag ouderenbeleid, maar die is eigenlijk niet ergens op gebaseerd.
Elke week is er een vergadering van het college van B&W op dinsdag. Woensdag worden de beslissingen openbaar gemaakt. Iedereen kan via de website de besluiten lezen.
Voorkomen moet worden dat we achter de feiten aanlopen.
In het ambtelijk proces worden de stukken voorbereid door ambtenaren, gaan dan naar de raadcommissies en vandaar via de wethouder naar de gemeenteraad.
Het zou aan te bevelen zijn als de SR hier nog tussen kan gaan zitten.
HdW volgt de collegebesluiten, pikt eruit wat van belang is voor de SR en stuurt dit via de mail rond.

12) Nieuws uit de werkgroepen en bonden
Werkgroep WMO:
* Van de Benchmark komt nog een verslag van G. Bekkering.
* De stukken van de WMO zullen gekopieerd worden voor iedereen. Er zitten veel raakvlakken in met andere werkgroepen.
Niet alle informatie die binnen komt bij de werkgroepen hoeft verspreid te worden, alleen als het interessant is voor iedereen. De werkgroep brengt verslag uit in de SR vergadering.
* De kanteling is pure bezuiniging. Er zijn zorgen bij de werkgroep over het nieuwe indicatiesysteem.

Werkgroep PR:
* De website begint al vorm te krijgen. Degenen die de website hebben bezocht vinden het een mooie website. BvdT ontvangt ook graag opbouwende kritiek op de website.
* Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun mailadres bij de Nieuwsbrief op de website te plaatsen, waarna je een abonnement krijgt op de nieuwsbrief.
* Er zal ook een meer wervende tekst komen voor de aankondiging van de vergadering van de SR,
in de Zuidenvelder. (Zuidoosthoeker).

Werkgroep Verkeer, Openbaar gebied en Veiligheid:
* Wethouder Kuper heeft, naar aanleiding van de brief over gladheidbestrijding van HdW en BvdT, beide heren uitgenodigd om, samen met 2 beleidsambtenaren hierover te praten. Het was een goed gesprek. Er zal nog een evaluatie komen over het algehele strooibeleid van de gemeente.

Bonden:
* Van de ANBO is nog geen reactie ontvangen voor een kandidaat voor de SR, men is er mee bezig.
* BvdT mist nog steeds terugkoppeling van de bonden en een duidelijke wisselwerking van raakvlakken over onderwerpen die bonden en SR aangaan, vice versa.
Hij vindt dat de verhouding met de bonden verstevigd moet worden. De afgevaardigden van de bonden zijn lid van de SR op persoonlijke titel, maar ze zijn wel afgevaardigd. Wij hoeven niet de problemen van de bonden te weten, maar we kunnen elkaar wel helpen.

12A) Vergaderen van werkgroepen
* G. Bekkering vraagt of het handig is om vaste vergaderdata voor de werkgroepen af te spreken,
b.v. 1 week voor de vergadering van de SR. Dan komt er meer structuur.
Iedere werkgroep die hier behoefte aan heeft kan dat doen, maar dat moeten de werkgroepen zelf bepalen. De WMO wekgroep wil dit wel doen.
Het DB zal zich hier ook over buigen.

13) Verspreiding overgebleven folders
BvdT vraagt of iedereen een stapeltje folders wil verspreiden op plaatsen waar veel ouderen komen.
Maar hij wil ook graag weten waar ze terecht komen i.v.m. doublures.
Iedereen wil dit wel doen en krijgt binnenkort een setje toegezonden.

14) Rondvraag
* G. Bekkering deelt mee dat er in maart in Beilen een themadag over Mantelzorg wordt gehouden door de ouderenbonden. Meerdere mensen willen hier naar toe.
Als ‘dienstreis’ worden de kosten door de SR vergoed. (wel samenreizen)
* G. Bekkering meldt dat op 22 febr. van 14.00 – 15.30 uur in het Van der Valkhotel, een bijeenkomst wordt gehouden van het CDA met de raadsfractie, wethouder Jumelet en mw. Mastwijk van de Drentse Staten.
Verschillende leden van de SR zijn van plan hier naar toe te gaan.
* Donderdagmiddag is er een vergadering van de WMO raad.
* Het CDA praat met SEDNA over bezuinigingen.
* G. Bekkering heeft een brief ontvangen met een klacht over vergoeding van een hoorapparaat.
De SR is geen klachtenbureau, maar kan wel verwijzen naar diverse instanties. GB zal deze brief beantwoorden.
* Een afgevaardigde van de Vrouwen Advies Commissie kwam hun jaarverslag brengen.
Misschien kan iemand van deze commissie ook eens komen vertellen wat zij precies doen.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen, M. Schokker, E.G. Hasper-van de Rest (notulist) De heren J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn. 1) Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Dhr. Kocks is niet aanwezig. Dhr. Hobers kon niet op de DB vergadering komen. Voor betere betrokkenheid bij de SR zou het wenselijk zijn als dhr. Hobers ook eens een SR vergadering bijwoont. 2) Vaststellen agenda Bij punt 12 wordt toegevoegd als 12A: Vergaderen van de werkgroepen. 3) Mededelingen * Met mw. K. Hilbrants gaat het wat beter gelukkig. * De heren vdT en dW zijn bij wethouder Kuper geweest i.v.m. de brief die zij verstuurd hebben over het strooibeleid van de gemeente Emmen. 4) Verslag SR d.d. 12-01-2011 * Er zijn enkele typefouten: op pagina 1: Hilbrands moet met een t geschreven en van de heuvel met een hoofdletter H; pag. 2: G. bekkering moet met hoofdletter B; pag 4: dhr Walter moet zijn: dhr Walther; pag. 2: 5e regel: OZO moet OSOG zijn; op pag. 3: punt 9A: gemeente voert kascontrole moet zijn: kan kascontrole uitvoeren. N.a.v. de notulen: *Punt 3: Personen die voorgedragen worden door de bonden worden niet als sollicitant gezien; er wordt wel een kennismakingsgesprek vooraf gehouden. * Punt 4: G. Boom heeft contact gehad met schuldhulp. Er is geen speciale regeling voor ouderen – men weet ook niet hoeveel ouderen er zijn met schulden. Ouderen met schulden melden zich niet, soms doen hun kinderen dit wel. Er zijn veel ouderen met alleen een AOW uitkering. Wat kan de SR hiermee? Is dit meer iets voor SEDNA? Een voorstel is om mw. Karst van de schuldhulpsanering eens uit te nodigen op een vergadering van de SR. Het Consultatiebureau voor ouderen in Emmermeer voldoet aan een behoefte. Het was opgezet voor 2 jaar, maar heeft 1 jaar verlenging gekregen. Eerder was de SR hierbij betrokken, maar nu is het bij niemand in de portefeuille. Het valt onder de werkgroep Zorg en Welzijn. Moet er nog weer contact komen met het consultatiebureau? G. Boom zal met K. Hilbrants overleggen en inbrengen bij het DB. * Punt 5: Wat doet de SR met de klachten over ouderenvervoer? G. Bekkering heeft een brief gestuurd naar de vervoerder en bericht terug ontvangen. Maar het wordt niet beter. Zij gaat met G. Klement naar het WMO loket om te klagen. De klachten via de gemeente over verschillen in prijzen van heen- en terugritten waren niet helemaal steekhoudend. De gemeente wil hier wel meer over weten. * Punt 9B: HdW vraagt waar het mis ging bij het indienen van de begroting. Dhr. Hobers heeft het ambtelijk advies bij B&W neergelegd zonder ruggespraak met de SR. De SR stuurt een bezwaarschrift naar de gemeente. * De notulen worden vastgesteld. Besluiten / voortgang * Besluiten: komen nog aan de orde. * Voortgangsoverzicht: komt aan de orde en kan blijven staan tot de volgende vergadering. 5) Ingekomen / uitgaande stukken * Extra ingekomen: Een brief van de PCOB met de mededeling dat dhr Koolhoven zich heeft teruggetrokken en dat dhr. Madorf wordt voorgedragen als afgevaardigde naar de SR. * Bij de ingekomen stukken zijn ook pakketten met alle vergaderstukken van de Gemeente Emmen. WD kwam daarin tegen als punt: “Bestemming niet besteedde middelen chronische zieken en gehandicapten.” Kunnen wij hier iets mee? Het zou jammer zijn als er geld voor deze doelgroepen blijft liggen. HdW legt uit dat dit een boekhoudkundige begroting is. De gemeente maakt een begroting; sommige bedragen liggen vast en zijn gelabeld en stoppen als de pot leeg is; andere posten hebben een “open eind” en krijgen in de loop van het jaar een bestemming. Is dit iets voor de ouderenbonden om mensen hierop te attenderen? Eigenlijk vindt de vergadering dat een taak van de gemeente. Het is in de groep Samenleving al besproken en was een hamerstuk op de Gemeenteraadsvergadering. Het is misschien een gesprekspunt voor de vergadering met wethouder Jumelet op 11 mei a.s. Op de website van de gemeente bij “raadsvergadering” is e.e.a. ook te vinden. 6) Verslag Seniorenraad Coevorden BvdT heeft bericht gestuurd naar de SR Coevorden dat de SRE zich conformeert aan het verslag dat Coevorden heeft gemaakt. Er zal door de SRE een afgevaardigde ter beschikking worden gesteld; BvdT stelt zich beschikbaar. Eerder was bij de SRE al het idee ontstaan om met Coevorden te praten. In onze SR bestaat niet de intentie om bovenlokale zaken te bespreken. Wel kunnen we leren van elkaar. Zelf zijn wij op zoek naar een betere positionering in de gemeente Emmen. Het is goed om van elkaar te horen waar we tegen aan lopen en om van elkaar te leren. 7) Sollicitanten De sollicitatiecommissie, bestaande uit W. Dijks, B. v.d. Toorn, en G. Bekkering, heeft de kandidaten gehoord en een voordracht gemaakt. Unaniem wordt besloten de voordracht van de sollicitatiecommissie te volgen en deze kandidaat voor te dragen aan het College van B&W. 8) Financiën * Er is bezwaar aangetekend door W. Dijks en B.vdToorn over de toekenning van de subsidie. * De SRE is niet gelukkig met de taakinstelling van dhr Hobers. Aan de ene kant is hij beleids- medewerker van de gemeente en aan de andere kant ondersteunend adviseur bij de SR. Volgens de SRE is dit geen gelukkige combinatie. 9) Jaarverslag 2010 voortgang Van 1 werkgroep is er een reactie binnengekomen bij de secretaris. G. Boom heeft een afspraak met K. Hilbrants voor overleg. G. Bekkering moet nog het e.e.a. op papier zetten H. de Wildt oppert dat het jaarverslag zo sober mogelijk moet worden uitgevoerd zonder doublures. Hij vraagt zich af of het een PR verslag wordt of een verantwoording? Het is allebei: een verantwoording maar ook een visitekaartje van de SR, zonder doublures en geen lange verhalen. 10) Jaarthema’s 2011 * BvdT vraagt of het een idee is om een paar keer per jaar een bezinningsonderwerp over actuele thema’s , ter verdieping, te bespreken in de SR vergadering. Er zijn 4 werkgroepen, elk zou 1 x per jaar een thema kunnen voorbereiden. De voorzitter houdt bij wie wanneer aan de beurt is. Er kan ook een externe spreker worden gevraagd, alleen moet in de gaten worden gehouden dat daar geen geld voor begroot is. E.e.a. dient maximaal 1 uur in beslag te nemen waarna er verder vergaderd zal worden. De vergadering voelt hier wel voor. * Het 1e onderwerp zou ‘concept woonvisie’ kunnen zijn. Het zou goed zijn om alvast een visie vast te stellen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 febr. Het onderwerp leeft erg, de vergrijzing gaat in sneltreinvaart, dus moet er niet te lang gewacht worden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Kan er een beleidsambtenaar komen om toelichting te geven op de notitie ‘wonen’? Dat kan, maar vooraf moeten wel de gesprekspunten aangegeven worden. De werkgroep ‘Wonen’ zal dit oppakken en zich verdiepen in deze problemematiek. De SR is er om de hoofdlijnen in de gaten te houden. WD en HdW zullen samen met H. Kocks overleggen en in de maart- of aprilvergadering hierop terugkomen. * Een volgend onderwerp zou de ‘kanteling’ kunnen zijn. 11) Beleidsplan 2011 e.v. * Op 24 januari is door de contactpersonen gebrainstormd over het beleidsplan waarvan een verslag en een 1e concept is gemaakt. Dit is bij de stukken van deze vergadering meegestuurd. Een 2e concept zal gemaakt worden en besproken. Een beleidsplan zal regelmatig moeten worden bijgesteld en herijkt en bovendien zal er bekeken worden welke resultaten er zijn behaald. Het toedelen van de visie is niet iets voor de werkgroepen maar voor de SR als geheel, de werkgroepen zorgen voor de concretisering. De visie zal in principe voor 4 jaar gelden en daaronder worden ook de werkplannen gehangen. Het 1e concept is een eerste stap; het is een leerproces. De werkgroepen zullen zichtbaar maken wat hoofdzaken en bijzaken dienen te zijn. HdW en BvdT zullen een raamwerk maken. * Is er nog een gemeentelijk ouderenbeleid? Ja, maar die is erg stoffig. Eigenlijk is er elke dag ouderenbeleid, maar die is eigenlijk niet ergens op gebaseerd. Elke week is er een vergadering van het college van B&W op dinsdag. Woensdag worden de beslissingen openbaar gemaakt. Iedereen kan via de website de besluiten lezen. Voorkomen moet worden dat we achter de feiten aanlopen. In het ambtelijk proces worden de stukken voorbereid door ambtenaren, gaan dan naar de raadcommissies en vandaar via de wethouder naar de gemeenteraad. Het zou aan te bevelen zijn als de SR hier nog tussen kan gaan zitten. HdW volgt de collegebesluiten, pikt eruit wat van belang is voor de SR en stuurt dit via de mail rond. 12) Nieuws uit de werkgroepen en bonden Werkgroep WMO: * Van de Benchmark komt nog een verslag van G. Bekkering. * De stukken van de WMO zullen gekopieerd worden voor iedereen. Er zitten veel raakvlakken in met andere werkgroepen. Niet alle informatie die binnen komt bij de werkgroepen hoeft verspreid te worden, alleen als het interessant is voor iedereen. De werkgroep brengt verslag uit in de SR vergadering. * De kanteling is pure bezuiniging. Er zijn zorgen bij de werkgroep over het nieuwe indicatiesysteem. Werkgroep PR: * De website begint al vorm te krijgen. Degenen die de website hebben bezocht vinden het een mooie website. BvdT ontvangt ook graag opbouwende kritiek op de website. * Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun mailadres bij de Nieuwsbrief op de website te plaatsen, waarna je een abonnement krijgt op de nieuwsbrief. * Er zal ook een meer wervende tekst komen voor de aankondiging van de vergadering van de SR, in de Zuidenvelder. (Zuidoosthoeker). Werkgroep Verkeer, Openbaar gebied en Veiligheid: * Wethouder Kuper heeft, naar aanleiding van de brief over gladheidbestrijding van HdW en BvdT, beide heren uitgenodigd om, samen met 2 beleidsambtenaren hierover te praten. Het was een goed gesprek. Er zal nog een evaluatie komen over het algehele strooibeleid van de gemeente. Bonden: * Van de ANBO is nog geen reactie ontvangen voor een kandidaat voor de SR, men is er mee bezig. * BvdT mist nog steeds terugkoppeling van de bonden en een duidelijke wisselwerking van raakvlakken over onderwerpen die bonden en SR aangaan, vice versa. Hij vindt dat de verhouding met de bonden verstevigd moet worden. De afgevaardigden van de bonden zijn lid van de SR op persoonlijke titel, maar ze zijn wel afgevaardigd. Wij hoeven niet de problemen van de bonden te weten, maar we kunnen elkaar wel helpen. 12A) Vergaderen van werkgroepen * G. Bekkering vraagt of het handig is om vaste vergaderdata voor de werkgroepen af te spreken, b.v. 1 week voor de vergadering van de SR. Dan komt er meer structuur. Iedere werkgroep die hier behoefte aan heeft kan dat doen, maar dat moeten de werkgroepen zelf bepalen. De WMO wekgroep wil dit wel doen. Het DB zal zich hier ook over buigen. 13) Verspreiding overgebleven folders BvdT vraagt of iedereen een stapeltje folders wil verspreiden op plaatsen waar veel ouderen komen. Maar hij wil ook graag weten waar ze terecht komen i.v.m. doublures. Iedereen wil dit wel doen en krijgt binnenkort een setje toegezonden. 14) Rondvraag * G. Bekkering deelt mee dat er in maart in Beilen een themadag over Mantelzorg wordt gehouden door de ouderenbonden. Meerdere mensen willen hier naar toe. Als ‘dienstreis’ worden de kosten door de SR vergoed. (wel samenreizen) * G. Bekkering meldt dat op 22 febr. van 14.00 – 15.30 uur in het Van der Valkhotel, een bijeenkomst wordt gehouden van het CDA met de raadsfractie, wethouder Jumelet en mw. Mastwijk van de Drentse Staten. Verschillende leden van de SR zijn van plan hier naar toe te gaan. * Donderdagmiddag is er een vergadering van de WMO raad. * Het CDA praat met SEDNA over bezuinigingen. * G. Bekkering heeft een brief ontvangen met een klacht over vergoeding van een hoorapparaat. De SR is geen klachtenbureau, maar kan wel verwijzen naar diverse instanties. GB zal deze brief beantwoorden. * Een afgevaardigde van de Vrouwen Advies Commissie kwam hun jaarverslag brengen. Misschien kan iemand van deze commissie ook eens komen vertellen wat zij precies doen. 15) Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Comments