Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

14 december 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 14 december 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Van Goghhuis
Veenoord

VERSLAG

Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G. Klement- Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist).
De heren D.J. Blom, P.D. Spreeuwers, J. H. de Wildt, G. Renkema, H. Kocks,
C. Madorf, W. Loonstra, G.A.J. van der Toorn (secretaris).

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, met name de heer Loonstra, die voor de eerste keer aanwezig is. De heer Loonstra stelt zich voor.
Hierna deelt de voorzitter mee dat dit geen gewone vergadering is maar dat er een afwisselend educatief programma geboden zal worden. Vandaar dat dit keer als locatie gekozen is voor het van Goghhuis in Nieuw Amsterdam/Veenoord.

Begonnen wordt met een evaluatie van het afgelopen jaar.
Hierna komen 2 sprekers: Majoor S. van Hese van het Leger des Heils afd. Emmen en de oud wethouder van de gemeente Emmen dhr. G. Evenhuis.
Na inleiding en vragenronde volgt een gezamenlijke lunch.

Evaluatie
Hierbij wordt gevraagd om, aan de hand van een uitgereikt overzicht van uitgebrachte adviezen aan de gemeente Emmen in 2011, te bezien of de SRE een kwalitatief goede bijdrage heeft geleverd als E.O.P.
Zijn de juiste adviezen aangepakt; zijn deze kwalitatief goed geweest; hebben de werkgroepen goed gefunctioneerd; wat kan verbeterd worden en waar richt de SRE zich in 2012 op?

Aangezien de SRE een doelgroep E.O.P. is moet ze zich goed profileren. De meeste adviezen zijn op eigen initiatief gegeven. De SRE is een beetje vergeten raad geweest, maar nu staan ze weer op de kaart.
De gemeente heeft geen apart ouderenbeleid.
‘Dè oudere’ bestaat niet net zomin als ‘dè jongere’niet bestaat.
Er is veel verschil, veel ouderen zijn fitter, mondiger en zelfredzamer dan vroeger.
De SRE is er voor alle ouderen.
Het is een lastige materie: neem bijvoorbeeld arbeidsparticipatie: ouderen willen graag blijven werken en komen vaak na ontslag niet meer aan de bak; veel jongeren zijn werkloos - daar moet het accent op gelegd worden: immers zij hebben nog een heel leven voor zich.
De gemeente moet rekening houden met beide groepen – met alle leeftijden.

Het is moeilijk om door de gemeente tijdig ingeschakeld te worden voor adviezen, maar het wordt beter, de SRE wordt nu betrokken in het circuit van informatievoorziening.
Misschien is het een idee om via de Stenden Hogeschool, een onderzoek in te laten stellen als stageopdracht, hoe het beleid is van de gemeente t.o.v. de E.O.P’s

Communicatie is een moeilijk punt met de gemeente.

Moet de SRE zich overal mee bemoeien of onderwerpen selectiever uitkiezen?
Wat zijn de criteria, wat zijn de speerpunten?
Uit de college-agenda’s is het lastig uit te pikken wat voor de SRE van belang kan zijn.
Dit kan het beste door 2 personen bekeken worden, die kunnen in overleg onderwerpen aandragen.
Het college weet van het bestaan van de SRE en als E.O.P doet de SRE het redelijk.
De vergadering is wel benieuwd of er iets van onze adviezen is terug te vinden in de stukken van de gemeente.

Werkgroepen
Er zijn 2 werkgroepen samengevoegd. Deze nieuwe werkgroep heeft veel gedaan, voor sommigen te veel.
Het is goed om selectief te zijn, door b.v. onderwerpen te verdelen wordt de betrokkenheid groter.
Een mogelijkheid kan zijn om 1 vaste coördinator aan te stellen die met een wisselende groep, afhankelijk van deskundigheid, opdracht geeft om zaken uit te zoeken om dan met een voorstel te komen via het DB naar de SRE. Het kan ook lastig zijn als er geen vaste structuur is.
Hier wordt nog over nagedacht.
De werkgroepen zijn uitvoerend en adviseren aan de SRE, die neemt de beslissingen en is het gezicht naar buiten.

Waar richt de SRE zich op in 2012?
De WMO is erg breed. Er zal gekeken worden wat er bereikt is en dan een paar thema’s kiezen waar de SRE mee verder gaat.
Hoe kunnen we de wethouders beter prikkelen? Zoals het nu gaat is niet tot ieders tevredenheid.
Er werd een suggestie gegeven om een werkplan op te stellen voor een jaar met ruimte voor adhoc problemen.

Mededeling
Er werd nog meegedeeld dat de SR Coevorden in zijn geheel is opgestapt na onenigheid met een wethouder. Verdere informatie ontbreekt nog.

Gastsprekers
Het thema is: “Heeft de gemeente Emmen nog wel een sociaal beleid”

Als eerste geeft Majoor Hese een presentatie met beamer over het werk van het Leger des Heils en met name in de schuldhulpverlening. (komt als bijlage)

Als tweede spreker vertelde dhr. Evenhuis over de problemen die de gemeente nu door de bezuinigingen ondervindt.
Eerder konden alle aanvragen om hulp en aanpassingen gehonoreerd worden en zelfs meer dan dat, nu is het zo dat het mondjesmaat gebeurt en dat is heel moeilijk voor de mensen.
Velen gaan ervan uit dat men er ‘recht’ op heeft. Iedereen moet dus anders gaan denken.
Het zorgbudget groeit nog steeds. De gemeente is nog wel sociaal, maar het wordt minder.

De heren brengen ook nog enkele stellingen in:
- om de financiële problemen in de zorg op te lossen moet de zorgplicht ingevoerd worden. Het zal moeilijk zijn voor jongelui, die niet erg gemotiveerd zijn, in de zorg goed werk te leveren.

- waar vermogen is dit besteden aan voorzieningen. Mensen zullen misschien hun huis weer moeten ‘opeten’.

- de gemeente heeft Essentgeld ontvangen dit is van de burgers en moet weer terugkomen door b.v. werkgelegenheid te scheppen.

- in hoeverre kan de gemeente rekenen op vrijwilligers. In Frankrijk worden kinderen verplicht voor hun (schoon-) ouders te zorgen. Hier is dat gelukkig nog niet het geval.
Er zijn al heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen, de SR vraagt zich af of bij verplichting nog wel betrokkenheid is. Als vrijwilligers scholing krijgen worden de professionals wegbezuinigd sombert iemand.
Het Leger des Heils vindt dat de gemeente de professionaliteit onder vrijwilligers, die er al is, moet erkennen en mensen als gelijkwaardige partners behandelen.

- Het Leger des Heils zal graag zien dat er een noodfonds komt tegen huisuitzetting.
Bij huisuitzetting kan het om relatief kleine bedragen gaan, die met een goede schuldhulp wel te vereffenen zijn.

Om 12.15 uur worden de sprekers hartelijk bedankt voor hun bijdrage en dit gedeelte van de morgen afgesloten

Dan geeft dhr. Van der Toorn wat informatie over het van Goghhuis.

Hierna kan het museum bekeken worden en de lunch genuttigd.

Om 14.00 uur wordt een goede educatieve bijeenkomst afgesloten.
Comments