Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

13 juli 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 13 juli 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen

VERSLAG Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop (tot 11.15 uur), G. Klement-Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist).
De heren D.J. Blom, J.C. Madorf, P.D. Spreeuwers, J. H. de Wildt,
G.A.J. van der Toorn (secretaris).
Afwezig (mkg) De heer H. Kocks.
Op de publieke tribune heeft plaatsgenomen: dhr. Feenstra, die om 11.00 uur vertrekt.

01) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, ook de gastspreker van deze morgen: mw. Elizabeth Ellison.

02) Bezinningsthema van 9.30 tot 10.30 uur
In het kader van een bezinningsthema komt Elizabeth Ellison voorlichting geven over de kanteling.

03) Verstrekkingenboek van 10.30 tot 11.00 uur
Na een duidelijke verhandeling over de kanteling komt het verstrekkingenboek aan de orde.
Van de bijdrage van Elizabeth Ellison heeft u een apart verslag ontvangen via de e-mail.

Om 11.00 uur is dit deel van de vergadering afgelopen en vertrekt Elizabeth.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet.

04) Vaststelling agenda
De agenda werd onveranderd aangenomen.

05) Mededelingen voorzitter en/of secretaris

* Afscheid Feline Pot: Gijltje Bekkering vertelt dat F.P. geslaagd is en dat zij het op prijs stelde dat er 4 mensen van de SRE aanwezig waren bij haar afstudeerpresentatie. F.P. heeft goed in kaart gebracht hoe het met het bewegen van ouderen gesteld is in bepaalde wijken van Emmen. Het is te hopen dat de gemeente met haar rapportage aan de slag gaat en zorgt voor nodige aanpassingen voor ouderen.

* Project Kapstok: Doel van dit project is om mantelzorgers in beeld te krijgen. Er zijn veel mantelzorgers overbelast. Sedna heeft instanties benaderd om hiermee aan de slag te gaan.
In samenwerking met een aantal huisartsen, Icare Thuiszorg, Bureau van Toepassing en gemeente Emmen wordt in de komende tijd een voorlichtingscampagne gehouden voor eerstelijns medewerkers over mantelzorg.
Het gaat erom eerstelijns medewerkers bewust te maken voor de rol van mantelzorgers en dat het belangrijk is deze gezond te houden door hen te attenderen op de mogelijkheden voor ondersteuning en regelingen.
Gijltje Bekkering neemt zitting in de klankbordgroep die ca 2 x per jaar bij elkaar komt.
Han de Wildt vraagt zich af wat de SRE met al deze informatie moet doen, deze vraag is ook aan de orde geweest op de DB vergadering. We wachten eerst af wat er van de grond komt.

* De secretaris deelt mee dat hij bezig is met de voorbereiding van de Dag van de Ouderen op 5 oktober. Hij laat de nieuwe folder van de SRE zien.

06) Verslag SRE dd. 08-06-2011

* Het verslag van de vergadering van 09-06-2011 wordt behandeld.
* Tevens wordt het voortgangsoverzicht geactualiseerd.
* N.a.v. wordt er niets opgemerkt

07) Ingekomen en uitgaande stukken
Als extra post is nog binnengekomen:
1) Een brief op de reactie van de SRE m.b.t. het Verstrekkingenboek.
2) Een brief op de reactie van de SRE m.b.t. Uitvoering Motie 9 Gemeente Emmen.

08) Financiën
* Bert van der Toorn deelt mee dat er een paar keer contact is geweest met de gemeente over knelpunten in de bezwaarprocedure tegen de toegekende subsidie, i.v.m. bezuinigingen bij de gemeente. De bezwaarprocedure heeft niet veel kans van slagen. Heeft het dan nog zin om door te gaan? Hij stelt voor het bezwaar in te trekken, te kijken hoe het dit jaar gaat en de begroting voor volgend jaar aan te passen. Vorig jaar was er geen tekort. Volgend jaar duidelijke omschrijving van de pilots waar we subsidie voor vragen, dat maakt meer kans van slagen.
De vergadering stemt in om de bezwaarprocedure in te trekken, maar onder protest.

09) Adviesaanvraag kadernota sportbeleid 2011-2015 (Wg. Zorg en Welzijn)
Behandeling adviesvoorstel SRE op deze kadernota (Wg. Z&W)
* Een pre-advies is uitgebracht door Gerda Boom, Gerda Klement en Coen Madorf, Bert heeft hier een ambtelijk stuk van gemaakt voor verzending naar wethouder Arends.
Coen vraagt zich af hoe groot de doelgroep vijfenzestig plussers is die in aanmerking zou komen voor sport voor 65+. De gemeente stelt 7% Feline Pot komt met haar onderzoek uit op 55%, dit getal staat ook in de nota.
Bij twijfels is het moeilijk om projecten te laten slagen, toch is het nuttig wat de gemeente doet.
De brief gaat als zodanig de deur uit.

10) Gezamenlijke bijeenkomst Drentse Seniorenraden 19 oktober 2011 in Coevorden.
* Het voorlopig programma is bij de agenda uitgereikt. Elke deelnemende Sr moest een onderwerp aandragen. Bert heeft wethouders Kuper en Jumelet benaderd om te spreken, maar zij waren verhinderd.
Han de Wildt lijkt het nuttig eerst onze eigen positie te bepalen, er zijn minimale raakvlakken, behalve de senioren.
Gezamenlijke raakvlakken zijn de frustraties van onze relatie met gemeentebesturen.
Zo zal iedere deelnemende SR een bepaald aspect voor zijn rekening nemen als inleiding. De SRE zal ‘kwaliteit van functioneren seniorenraad’ voor haar rekening nemen. Er kan van elkaar geleerd worden. Wil Dijks zal de inleiding verzorgen. I.v.m. de herfstvakantie is Han de Wildt verhinderd.

11) Sollicitanten
Er zijn 3 mensen die hebben gereageerd op de advertentie.
Bert brengt verslag uit en meldt dat de sollicitatie commissie met alle drie gesproken heeft.
De commissie adviseert om de heer ...............te benoemen als lid en de heer .................te vragen aspirant lid te worden als ondersteuning van de secretaris.
De vergadering stemt hiermee in en bedankt de commissie voor het werk.


12) Beleidsplan SRE
Teneinde het beleidsplan meerhanden en voeten te geven stelt het DB de vergadering voor om een commissie te benoemen die zich gaat belasten met de uitvoering van de diverse actiepunten.
De heren Han de Wildt, Coen Madorf en Bert v.d. Toorn worden gevraagd zitting te nemen in deze commissie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
In verband met de voortgang wordt deze commissie gevraagd vóór de DB vergadering van 28 sept. met voorstellen te komen, zodat deze behandeld kunnen worden op de SR vergadering van 12 okt.

13) Nieuws uit de werkgroepen/bonden
* De werkgroep WMO gaat samen met WMO afgevaardigden praten over de problemen bij het taxivervoer.
* Vanuit de gemeente komt een vraag naar samenwerking met de WMO en onze werkgroep WMO. Er zijn veel raakvlakken, maar de SR is een zelfstandig orgaan. De gemeente kan wel vragen om reactie van de SR. De werkgroep WMO doet een voorstel en de SR kan dit accorderen.
* De andere werkgroepen hebben geen terzake dienende informatie.
* Ook is er geen specifieke informatie vanuit de bonden.

14) Rondvraag
* Kan op de folders een datum worden gezet? Er zijn nog folders in omloop met verouderde informatie.
* Bert wordt gevraagd iets te vertellen over de website.
Bert heeft met met een coördinator jongerenwerk van de gemeente gesproken of er een stagiaire is die specifieke wensen m.b.t. de website kan realiseren. Dit zal gebeuren tussen september en januari.
De regie ligt bij Bert, de uitvoering zal bij de stagiaire liggen. Het contact verloopt via de coördinator. De website staat los van de gemeentelijke website, er wordt wel naar verwezen.
* Dik Blom ondergaat op korte termijn een openhartoperatie.
Hem wordt sterkte gewenst en beterschap.
* Bert vraagt vrijwilligers voor de Dag van de Ouderen op 5 okt.
Verschillende mensen zeggen toe te komen helpen.
Bert en Gijltje zullen een aparte stand bemannen over bewegen voor ouderen.
* Han heeft met de heer Feenstra, (van de publieke tribune), in de pauze contact gehad.
Han zal met hem in gesprek gaan over klachten die hij heeft met de gemeente, hem zal duidelijk worden gemaakt dat de SR er niet is voor individuele klachten.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering om 12.20 uur werd gesloten.
Comments