Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

13 april 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 13 april 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen
Aanwezig:
De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop,
M. Schokker,)
De heren D.J. Blom, J.C. Madorf, P.D. Spreeuwers, G.A.J. van der Toorn (secr.), J. H. de Wildt.
Afwezig (mkg) G.J. Klement-Roosjen, H. Kocks, J.C. Madorf (vanaf 10.45 u.)E.G. Hasper-van de Rest (notulist)

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Aansluitend wordt stil gestaan bij het afscheid van Marchien Schokker. Zij heeft aangegeven het bestuurlijk functioneren van de Sr te hebben onderschat en zich meer te willen richten op het werkterrein van Sedna. Onder dankzeggende woorden van de voorzitter en een heerlijke versnapering van de scheidende functionaris wordt afscheid van haar genomen. De vzt zegt hierbij toe haar nog te zullen bezoeken met een afscheidsbloemetje. Marchien Schokker heeft vanaf oktober 2010 gefunctioneerd als lid van de Sr.

2) Themabespreking:
1e Onderwerp: discussienota Woonvisie Emmen 2011-2016.
Na een toelichtende informatie van Han de Wildt wordt al snel geconcludeerd dat deze conceptnota te prematuur is om uitgebreid van advies te voorzien. Wel wordt benadrukt de constatering dat de gemeente in deze nota de bevolkingsontwikkeling in de gemeente Emmen neerwaarts heeft bijgesteld naar 109.000 inwoners in 2020.
N.a.v. de nota wordt geconstateerd een aantal zaken te missen. Deze zijn:
• een duidelijke visie in de relatie tussen wonen en werken. De
aantrekkingskracht van Emmen als woongemeente zou in nauw contact moeten staan met de aantrekkingskracht van Emmen als werkgelegenheidsplaats;
• een cijfermatige onderbouwing op wijk- en dorpsniveau van hoe de
demografische ontwikkeling eruit zal zien, alsmede de gevolgen hiervan voor het ontwikkelen van diverse woontypes;
• de onduidelijk waarin de gemeente haar regierol wil manifesteren in
het geheel en met name in de verhouding in de diversiteit aan
woontypes;
• de mate waarin specifieke wensen en veranderingen vanuit de samenleving
in relatie kunnen worden gebracht in het aanbod aan voorzieningen . Dit geldt met name bij het ontwikkelen en inrichten van type woningen op wijk- en dorpsniveau.

2e Onderwerp: concept beleidsplan Seniorenraad Emmen 2011/2012.
Door Bert van der Toorn wordt een toelichting gegeven op het 2e concept beleidsplan. Geconstateerd wordt dat het zg facetplan ´Ouderenbeleid gelokaliseerd´, waarover in het reglement melding wordt gemaakt, geen enkele invloed meer heeft op het functioneren van de Sr. Het plan is verouderd, niet meer actueel en verwijst naar inmiddels achterhaald uitgangspunten.
Kern van dit nieuwe concept is een krachtige positionering van de Sr als geheel, een duidelijke rol van het DB daarin en een afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de werkgroepen binnen de Sr. Deze zijn ondersteunend aan de Sr en hebben geen enkele eigen verantwoordelijkheid naar buiten. Daarnaast wordt een (groot) aantal zaken opgesomd die als input dienen te worden gebruikt bij het verbeteren van het positioneren en functioneren van de Sr.

3) Vaststellen agenda
De agenda werd onveranderd aangenomen.

4) Mededelingen
* Wil Dijks en Bert vd Toorn geven verslag van hun gesprek met Hank Peters, teamleider SEO, n.a.v. een aantal knelpunten in functioneren ambtelijke ondersteuning.
Besproken werden de volgende zaken:
* behoefte aan nadere kennismaking met Henk Hobers door de Sr. ;
* betere informatievoorziening over zaken die in relatie staan met beleidsontwikkeling;
*er is een knelpunt in kwaliteit van beleidsmatige ondersteuning versus ondersteuning Sr
* subsidievertrekking 2011; gewezen in op een structureel knelpunt in huidige subsidieverstrekking;
* IT ondersteuning bij opzet en ontwikkeling website; gekeken gaat worden naar invulling vanuit een scholingsplek vanuit het gemeentehuis.
Door Hank Peters wordt toegezegd dat deze zaken zullen worden onderzocht en een reactie zal volgen.

*Tevens geven Wil Dijks en Bert vd Toorn uitleg over de ontstane vacature door het vertrek van Marchien Schokker en het niet accepteren van de voordracht van Dik Blom. Vwb het vertrek van Marchien Schokker zal getracht worden dhr. Hauptmeijer te benaderen, die nog als reserve kandidaat staat genoteerd uit een vorige selectieprocedure. Blijkt niet meer beschikbaar. Vacature zal opnieuw worden opengesteld. V.w.b. de ontstane problematiek i.z. de niet geaccepteerde voordracht van Blom zal gewacht worden tot november, alvorens een nieuwe voordracht te doen. Tot die tijd blijft Dik Blom als adsp. lid functioneren binnen de Sr.

05) Verslag Sr dd. 09-03-2011
- Het verslag van de vergadering van 09-03-2011 wordt behandeld.
Redactioneel wordt bij punt 9 een wijziging aangebracht: zorgloket Emmen ipv Valys
- Tevens wordt het voortgangsoverzicht geactualiseerd.
- N.a.v. wordt er niets opgemerkt

06) Ingekomen en uitgaande stukken
Aanvullend aan de overzichtslijst wordt door Bert vd Toorn opgemerkt dat er nog een uitgaande brief is gegaan naar de hr/mevr. Foekens in Emmen i.z. reactie op vraag om inlichtingen over het stopzetten taxivervoer.

07) Financiën
Door de penningmeester wordt meegedeeld dat er geen voortgangsinformatie is.

08) Advies naar college van B&W over uitvoering motie 9
M.b.t. het concept advies zijn geen opmerkingen ontvangen. Iedereen conformeert zich met de inhoud van de reactie en besloten wordt de brief als zodanig te verzenden.

09) Jaarverslag 2010
Op enkele kleine redactionele opmerkingen na wordt het concept goedgekeurd, met waardering voor het vele werk van de secretaris in deze. Besloten wordt het jaarverslag als zodanig te verzenden.

11) Beleidsplan 2011/2012
Naar aanleiding van de voornoemde toelichting op het beleidsplan krijgt iedereen gelegenheid daarop te reageren. Iedereen vindt het model met een sterke positie van de Sr en DB en een ondersteunende rol van de werkgroepen een goed model. De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan, maar stelt wel dat de niet aanwezige leden alsnog de gelegenheid krijgen evt. bezwaar kenbaar te maken, alvorens het beleidsplan wordt aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder.

12) Samenstelling werkgroepen
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe indeling van de werkgroepen. Wel wordt opgemerkt dat de mogelijkheid aanwezig moet zijn in geval van noodzaak/behoefte een werkgroep uit te kunnen breiden met een/meerdere andere leden. Ook hier daar de vergadering mee akkoord.

13) Inventarisatie gesprekspunten overleg weth. Jumelet
De volgende aandachtspunten worden opgesomd voor dit overleg, dat plaats vindt op wo. 11/05 a.s.
- actuele informatie over de voortgang van de bezuinigingen op het ouderenbeleid. Hoe is de stand van zaken m.b.t. de ‘Kanteling’, hoe ontwikkelt de collectiviteit in buurt/wijkzorg zich;
- rapport ‘Ketenvorming zorg rondom ouderen’. Gebleken is uit brief coll. B&W dd. 04-02-2011 kenmerk 11.019010 dat het hier nog steeds gaat om een concept projectverslag. De Sr stelt het op prijs te vernemen in hoeverre de aanbevelingen en bevindingen uit het werkveld n.a.v. dit onderzoeksrapport zijn/worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de ketenvorming.
- hoe is de respijtzorg in de gemeente Emmen geregeld;
- de huidige raamovereenkomst inzake ingekochte activiteiten en zorg bij welzijnsorganisatie Sedna loopt in 2011 af. De Sr verneemt graag op welke zij betrokken wordt bij de tot stand koming van de nieuwe raamovereenkomst 2012 ev;
- de Sr maakt zich zorgen over de bestemming van niet bestede middelen i.z. tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In hoeverre kunnen niet bestede middelen worden overgeheveld aan de begroting 2011;
- informatieverstrekking/openbaarheid van stukken. De Sr uit haar behoefte snel geïnformeerd te willen worden over beleidsontwikkelingen die het terrein van senioren raken. Zij wil graag vernemen op welke wijze de wethouder hieraan invulling kan geven. Tevens verneemt de Sr welk criterium wordt gehanteerd m.b.t. openbaarheid van stukken.
- beleidsplan 2011/2012 Sr. De Sr wil graag een herijking van haar functioneren. Gebleken is dat het reglement en het feitelijk functioneren niet meer met elkaar correleren. De wens van een nieuwe aanpak is verwoord in een beleidsplan 2011/2012. De Sr vraagt akkoord te gaan met dit beleidsplan.

14) Nieuws uit de werkgroepen/bonden
- wg Zorg & Welzijn: door Gerda Boom wordt toelichting gegeven op bezoeken die zijn afgelegd in Meerstede in Emmermeer en in Beilen. Hierover is reeds een verslag aan de leden Sr toegezonden.
Tevens maakt Gerda Boom melding van een informatief overleg met Yolanda Brandenburg van Sedna over wat Sedna doet in het kader van zorg.
De Sr is van mening dat de Seniorenraad kritisch dient te zijn in wat Sedna doet. De Sr is geen partner van Sedna, maar een kritische volger. Dat vraagt een andere positionering.

- De andere werkgroepen hebben geen terzake dienende informatie. Ook is er geen specifieke informatie vanuit de bonden.

15) Rondvraag
G.Bekkering deelt mee niet aanwezig te kunnen zijn op de vergadering van 11 mei a.s.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten om 12.29 uur.
Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, M. Schokker,) De heren D.J. Blom, J.C. Madorf, P.D. Spreeuwers, G.A.J. van der Toorn (secr.), J. H. de Wildt. Afwezig (mkg) G.J. Klement-Roosjen, H. Kocks, J.C. Madorf (vanaf 10.45 u.)E.G. Hasper-van de Rest (notulist) 1) Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Aansluitend wordt stil gestaan bij het afscheid van Marchien Schokker. Zij heeft aangegeven het bestuurlijk functioneren van de Sr te hebben onderschat en zich meer te willen richten op het werkterrein van Sedna. Onder dankzeggende woorden van de voorzitter en een heerlijke versnapering van de scheidende functionaris wordt afscheid van haar genomen. De vzt zegt hierbij toe haar nog te zullen bezoeken met een afscheidsbloemetje. Marchien Schokker heeft vanaf oktober 2010 gefunctioneerd als lid van de Sr. 2) Themabespreking: 1e Onderwerp: discussienota Woonvisie Emmen 2011-2016. Na een toelichtende informatie van Han de Wildt wordt al snel geconcludeerd dat deze conceptnota te prematuur is om uitgebreid van advies te voorzien. Wel wordt benadrukt de constatering dat de gemeente in deze nota de bevolkingsontwikkeling in de gemeente Emmen neerwaarts heeft bijgesteld naar 109.000 inwoners in 2020. N.a.v. de nota wordt geconstateerd een aantal zaken te missen. Deze zijn: • een duidelijke visie in de relatie tussen wonen en werken. De aantrekkingskracht van Emmen als woongemeente zou in nauw contact moeten staan met de aantrekkingskracht van Emmen als werkgelegenheidsplaats; • een cijfermatige onderbouwing op wijk- en dorpsniveau van hoe de demografische ontwikkeling eruit zal zien, alsmede de gevolgen hiervan voor het ontwikkelen van diverse woontypes; • de onduidelijk waarin de gemeente haar regierol wil manifesteren in het geheel en met name in de verhouding in de diversiteit aan woontypes; • de mate waarin specifieke wensen en veranderingen vanuit de samenleving in relatie kunnen worden gebracht in het aanbod aan voorzieningen . Dit geldt met name bij het ontwikkelen en inrichten van type woningen op wijk- en dorpsniveau. 2e Onderwerp: concept beleidsplan Seniorenraad Emmen 2011/2012. Door Bert van der Toorn wordt een toelichting gegeven op het 2e concept beleidsplan. Geconstateerd wordt dat het zg facetplan ´Ouderenbeleid gelokaliseerd´, waarover in het reglement melding wordt gemaakt, geen enkele invloed meer heeft op het functioneren van de Sr. Het plan is verouderd, niet meer actueel en verwijst naar inmiddels achterhaald uitgangspunten. Kern van dit nieuwe concept is een krachtige positionering van de Sr als geheel, een duidelijke rol van het DB daarin en een afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de werkgroepen binnen de Sr. Deze zijn ondersteunend aan de Sr en hebben geen enkele eigen verantwoordelijkheid naar buiten. Daarnaast wordt een (groot) aantal zaken opgesomd die als input dienen te worden gebruikt bij het verbeteren van het positioneren en functioneren van de Sr. 3) Vaststellen agenda De agenda werd onveranderd aangenomen. 4) Mededelingen * Wil Dijks en Bert vd Toorn geven verslag van hun gesprek met Hank Peters, teamleider SEO, n.a.v. een aantal knelpunten in functioneren ambtelijke ondersteuning. Besproken werden de volgende zaken: * behoefte aan nadere kennismaking met Henk Hobers door de Sr. ; * betere informatievoorziening over zaken die in relatie staan met beleidsontwikkeling; *er is een knelpunt in kwaliteit van beleidsmatige ondersteuning versus ondersteuning Sr * subsidievertrekking 2011; gewezen in op een structureel knelpunt in huidige subsidieverstrekking; * IT ondersteuning bij opzet en ontwikkeling website; gekeken gaat worden naar invulling vanuit een scholingsplek vanuit het gemeentehuis. Door Hank Peters wordt toegezegd dat deze zaken zullen worden onderzocht en een reactie zal volgen. *Tevens geven Wil Dijks en Bert vd Toorn uitleg over de ontstane vacature door het vertrek van Marchien Schokker en het niet accepteren van de voordracht van Dik Blom. Vwb het vertrek van Marchien Schokker zal getracht worden dhr. Hauptmeijer te benaderen, die nog als reserve kandidaat staat genoteerd uit een vorige selectieprocedure. Blijkt niet meer beschikbaar. Vacature zal opnieuw worden opengesteld. V.w.b. de ontstane problematiek i.z. de niet geaccepteerde voordracht van Blom zal gewacht worden tot november, alvorens een nieuwe voordracht te doen. Tot die tijd blijft Dik Blom als adsp. lid functioneren binnen de Sr. 05) Verslag Sr dd. 09-03-2011 - Het verslag van de vergadering van 09-03-2011 wordt behandeld. Redactioneel wordt bij punt 9 een wijziging aangebracht: zorgloket Emmen ipv Valys - Tevens wordt het voortgangsoverzicht geactualiseerd. - N.a.v. wordt er niets opgemerkt 06) Ingekomen en uitgaande stukken Aanvullend aan de overzichtslijst wordt door Bert vd Toorn opgemerkt dat er nog een uitgaande brief is gegaan naar de hr/mevr. Foekens in Emmen i.z. reactie op vraag om inlichtingen over het stopzetten taxivervoer. 07) Financiën Door de penningmeester wordt meegedeeld dat er geen voortgangsinformatie is. 08) Advies naar college van B&W over uitvoering motie 9 M.b.t. het concept advies zijn geen opmerkingen ontvangen. Iedereen conformeert zich met de inhoud van de reactie en besloten wordt de brief als zodanig te verzenden. 09) Jaarverslag 2010 Op enkele kleine redactionele opmerkingen na wordt het concept goedgekeurd, met waardering voor het vele werk van de secretaris in deze. Besloten wordt het jaarverslag als zodanig te verzenden. 11) Beleidsplan 2011/2012 Naar aanleiding van de voornoemde toelichting op het beleidsplan krijgt iedereen gelegenheid daarop te reageren. Iedereen vindt het model met een sterke positie van de Sr en DB en een ondersteunende rol van de werkgroepen een goed model. De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan, maar stelt wel dat de niet aanwezige leden alsnog de gelegenheid krijgen evt. bezwaar kenbaar te maken, alvorens het beleidsplan wordt aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder. 12) Samenstelling werkgroepen De vergadering gaat akkoord met de nieuwe indeling van de werkgroepen. Wel wordt opgemerkt dat de mogelijkheid aanwezig moet zijn in geval van noodzaak/behoefte een werkgroep uit te kunnen breiden met een/meerdere andere leden. Ook hier daar de vergadering mee akkoord. 13) Inventarisatie gesprekspunten overleg weth. Jumelet De volgende aandachtspunten worden opgesomd voor dit overleg, dat plaats vindt op wo. 11/05 a.s. - actuele informatie over de voortgang van de bezuinigingen op het ouderenbeleid. Hoe is de stand van zaken m.b.t. de ‘Kanteling’, hoe ontwikkelt de collectiviteit in buurt/wijkzorg zich; - rapport ‘Ketenvorming zorg rondom ouderen’. Gebleken is uit brief coll. B&W dd. 04-02-2011 kenmerk 11.019010 dat het hier nog steeds gaat om een concept projectverslag. De Sr stelt het op prijs te vernemen in hoeverre de aanbevelingen en bevindingen uit het werkveld n.a.v. dit onderzoeksrapport zijn/worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de ketenvorming. - hoe is de respijtzorg in de gemeente Emmen geregeld; - de huidige raamovereenkomst inzake ingekochte activiteiten en zorg bij welzijnsorganisatie Sedna loopt in 2011 af. De Sr verneemt graag op welke zij betrokken wordt bij de tot stand koming van de nieuwe raamovereenkomst 2012 ev; - de Sr maakt zich zorgen over de bestemming van niet bestede middelen i.z. tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In hoeverre kunnen niet bestede middelen worden overgeheveld aan de begroting 2011; - informatieverstrekking/openbaarheid van stukken. De Sr uit haar behoefte snel geïnformeerd te willen worden over beleidsontwikkelingen die het terrein van senioren raken. Zij wil graag vernemen op welke wijze de wethouder hieraan invulling kan geven. Tevens verneemt de Sr welk criterium wordt gehanteerd m.b.t. openbaarheid van stukken. - beleidsplan 2011/2012 Sr. De Sr wil graag een herijking van haar functioneren. Gebleken is dat het reglement en het feitelijk functioneren niet meer met elkaar correleren. De wens van een nieuwe aanpak is verwoord in een beleidsplan 2011/2012. De Sr vraagt akkoord te gaan met dit beleidsplan. 14) Nieuws uit de werkgroepen/bonden - wg Zorg & Welzijn: door Gerda Boom wordt toelichting gegeven op bezoeken die zijn afgelegd in Meerstede in Emmermeer en in Beilen. Hierover is reeds een verslag aan de leden Sr toegezonden. Tevens maakt Gerda Boom melding van een informatief overleg met Yolanda Brandenburg van Sedna over wat Sedna doet in het kader van zorg. De Sr is van mening dat de Seniorenraad kritisch dient te zijn in wat Sedna doet. De Sr is geen partner van Sedna, maar een kritische volger. Dat vraagt een andere positionering. - De andere werkgroepen hebben geen terzake dienende informatie. Ook is er geen specifieke informatie vanuit de bonden. 15) Rondvraag G.Bekkering deelt mee niet aanwezig te kunnen zijn op de vergadering van 11 mei a.s. 15) Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten om 12.29 uur.
Comments