Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

12 oktober 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 12 oktober 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen

VERSLAG

Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G. Klement- Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist).
De heren D.J. Blom, P.D. Spreeuwers, J. H. de Wildt, G. Renkema,
G.A.J. van der Toorn (secretaris).
Afwezig (mkg) De heren H. Kocks en C. Madorf

01) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, met name mw. Gijltje Bekkering, die na een beenbreuk weer aanwezig is; dhr. Dik Blom, die na een hartoperatie ook weer present is en dhr. Geert Renkema, die voor het eerst als nieuw lid de vergadering bijwoont.
Dhr. Renkema stelt zich voor aan de vergadering.
De voorzitter deelt nog mee dat dhr. Wessel Loonstra per 1 januari als aspirant lid aantreedt.

02) Vaststellen agenda
Als punt 9A wordt toegevoegd: bespreking reglement en huishoudelijk reglement.

03) Mededelingen voorzitter/secretaris
De secretaris deelt mee dat hij de officiële uitnodiging met programma heeft ontvangen van de SR Coevorden en deelt deze uit aan de deelnemers.

04) Notulen SRE d.d. 13 juli 2011
Na een kleine correctie worden de notulen goedgekeurd.
N.a.v.:
* punt 7: De gemeente heeft nog niet gereageerd op een brief van de SRE m.b.t. het Verstrekkingenboek.
* punt 14: HdW zal dhr. Feenstra, die de vorige vergadering de publieke tribune bezette, nog antwoord geven.
Besluitenlijst/voortgangsoverzicht
* Ingediend bezwaarschrift subsidie intrekken – is gebeurd.
* VAC uitnodigen op de vergadering van 9-11 moet nog gebeuren, evenals een bloemetje voor
M. Schokker.
* Klachtenprocedure taxivervoer – hier moet nog door ons op gereageerd worden. HdW heeft op 6 sept. afgesproken met dhr. v. Wolferen, daar zou eind sept. een reactie op komen, maar door ziekte is dat nog niet gebeurd. BvdT zal dit in de gaten houden.


05) Ingekomen en uitgaande stukken
* Uitnodiging op 18 okt. in Klazienaveen, voor nadere uitleg over het programma van seniorensport: wie wil daar heen gaan? Moeten wij acte de présence geven bij activiteiten in de wijken?
Dit is wel een vervolg op de nota sportkader. G.Bekkering en G. Klement zullen hier heen gaan.
* Uitnodiging van de gemeente Emmen op 1 nov. van 9.00 – 16.30 uur in het Veenpark voor evaluatie Seniorensport. D.Blom, G. Bekkering, G. Boom en D. Spreeuwers gaan hier naar toe.
* Er is een verzoek van Reina Beyering om de vergadering met wethouder Sleeking op 17 nov. te verplaatsen naar 1 dec. HdW, WD en BvdT kunnen hier wel bij zijn. Besloten wordt hiermee accoord te gaan. C. Madorf krijgt hierover nog bericht.

06) Financiën
* De begroting is technisch in evenwicht.
* De vergadering wordt gevraagd ideeën aan te dragen voor een training/vorming - bijeenkomst in december, in combinatie met een lunchbuffet.

07) Herijking werkgroepen
Bij de werkgroep WMO komen vragen aan de orde die overlap hebben met de werkgroep Zorg & Welzijn. BvdT heeft via e-mail gevraagd hoe men er over denkt om deze werkgroepen samen te voegen. Alle betrokkenen stonden hier welwillend tegenover. De vergadering besluit om deze twee werkgroepen permanent samen te voegen tot een nieuwe werkgroep WMO, Zorg & Welzijn. Later kan zo nodig nog een andere benaming worden gekozen. BvdT zal een nieuw schema maken van de werkgroepen en dit rondsturen.

08) Evaluatie Dag van de Ouderen 5 okt.
Hier wordt in positieve zin op teruggekeken. De sfeer was goed, er waren veel mensen die zich positief over de SR uit lieten.
De dames van de sport waren heel actief en enthousiast.
De indruk bestaat dat veel bezoekers ‘connecties’ hadden met standhouders.
Jammer dat van te voren weinig publiciteit is gegeven in de kranten!

Er werden een aantal aandachtspunten voor de SRE aangedragen :
- meer openbare toiletten in b.v. parkeergarages
- parkeergeld invaliden drastisch verhoogd
- graag meer bewaakte fietsenstallingen b.v. in de buurt Noorderplein
- goede en uitgebreide gladheidbestrijding
- voldoende strooizout verstrekking in Emmen
- voor wethouder Kuper: boomwortels weg frezen op fietspaden

Er lagen ook lijsten met introductievragen – hier is de uitslag:
1- Hebt u weleens gehoord van de SRE? 24 x ja 6 x nee 0 x weet niet
2 – Sedert wanneer is de SRE opgericht 24 x 1991 3 x 2001 1 x 2006
3 – Waar vergadert de SRE 1 x thuis 25 x in gem.huis 1 x elders
4 – Zijn de vergaderingen openbaar 23 x ja 2 x nee 2 x weet niet
5 – Bezoekt u wel eens de website 18 x nooit; 6 x soms; 1 x regelmatig; 3 x weet niets van een website
6 – Kunt u de SRE koppelen aan: 2 x station Emmen-Zuid; 9 x gladheidbestrijding; 13 x gehandicapt. vervoer; 4 x verstrekk. beleid gehandicapten ; 1 x verhoging pensioenleeftijd.
7 – Vindt u de SRE in een behoefte voorzien 14 x ja 1 x nee 8 x weet niet
8 – Waar zou SRE meer aandacht moeten schenken
6 x meer betaalbare woningen
7 x betaalbare hulp in huis
10 x meer veiligheid op straat
9 x betere fietspaden
9 x voorkomen sociaal isolement
4 x beter openbaar vervoer
2 x beter gehandicaptenvervoer
6 x meer op senioren gerichte activiteiten
09) Tussen 10.00 en 11.00 uur komt mw. Karst praten over schuldhulpverlening.
Mw. Hilda Karst en mw. Mariëlle Velda komen de vergadering binnen en beantwoorden onze vragen over schuldhulpverlening.
Het was een verhelderend gesprek. Na afloop werden er nog enkele folders uitgedeeld.
Nadat de dames vertrokken waren kwam de vraag boven: gaan we hier nu iets mee doen?
Bij weth. Jumelet kunnen we een krachtig signaal afgeven om m.n. de mensen aan de onderkant vast te houden; hij heeft hierin een regierol.
We kunnen vragen om intensivering van het traject in de WMO.
Er zijn heel veel groeperingen mee bezig, maar wat kan onze rol hierin zijn? Wat gebeurt er nu al?
Als adviesorgaan moeten wij de zaken scherp wegzetten. Het is goed volgend jaar een paar speerpunten te pakken, waarvan de schuldhulp er een van kan zijn.
Het is goed eerst te inventariseren of er wel een schuldprobleem is bij ouderen. Meestal is dit een verborgen probleem. De gemeente kiest voor schuld bij jongeren, wij moeten ouderen de aandacht geven.
Aan de werkgroep WMO, Zorg & Welzijn wordt gevraagd met vragen te komen om aan weth. Jumelet voor te leggen. GR zal iets opstellen en BvdT zal dit naar de wethouder sturen.


09A) Concept reglement en huishoudelijk reglement
De heren Madorf, de Wildt en van der Toorn hebben een concept opgesteld en rondgestuurd.
HdW heeft als commissielid een probleem met de tekst van de inleiding. Verder wordt iedereen uitgenodigd kritisch naar het concept te kijken en evt. opmerkingen en/of aanvullingen te sturen naar C. Madorf. De commissie zal zich vervolgens nog eens buigen over de tekst en met een eindvoorstel komen voor de vergadering van 9 nov. a.s.

10) Advies i.z. WMO beleidsplan aan de gemeente
Dhr. Blom is woordvoerder. De werkgroep is er intensief mee bezig.
Dhr. Renkema heeft een concept opgesteld, dit wordt uitgedeeld en door hem toegelicht.
Voor 1 november moet het ingediend zijn bij de gemeente. In december besluit B&W/gemeenteraad hierover.
Gevraagd wordt of iedereen voor 24 oktober wil reageren naar dhr. Blom of Renkema.
Zij sturen dan een nieuw concept naar de secretaris die het doorstuurt naar B&W.
Nog een opmerking: graag op ALLE stukken een DATUM VERMELDEN!

11) Inventarisatie gesprekspunten wethouders Jumelet en Sleeking
* Voor dhr. Jumelet: kan hij het concept WMO toelichten?
Hoe communiceert hij de wijzigingen WMO naar de burgers?
EMCO gaat inleveren – geldt deze korting alleen voor Emmen?
* Voor dhr. Sleeking kan volgende vergadering nog wegens uitstellen datum.

12) Nieuws uit de werkgroepen/bonden
* Uit de bonden was geen nieuws.
* Dhr. Kocks bezocht de bijeenkomst van het project Atalanta, hij was zeer enthousiast over de maquette van de dierentuin en over de presentatie daarvan .

13) Voorstel vergaderdata 2012
Na enkele wijzigingen werd deze goedgekeurd.

14) Rondvraag
* Dhr. Renkema wil graag eens aanschuiven bij de andere werkgroepen om zich goed in te kunnen werken.
* Dhr. De Wildt meldt dat als gevolg van een actie van de werkgroep VOV de belbus ook gaat rijden naar Park Sandur.
* Mw. Bekkering vraagt wie er naar hotel Emmen wil gaan op 7 nov. naar de bijeenkomst van de Week van de Mantelzorg. D. Spreeuwers en G. Bekkering gaan er naar toe.
* Adviesverzoek over WMO hulpmiddelen – dit wordt later opgepakt, eerst het WMO concept afhandelen.

15) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering om 12.50 uur wordt gesloten.
Comments