Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

12 januari 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 12 januari 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen Aanwezig:
De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen,
E.G. Hasper-van de Rest (notulist)
De heren H. Kocks, J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn.
Op de publieke tribune: de heer R. Hauptmeijer.

1) Opening
De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ook de gast op de publieke tribune wordt welkom geheten. Mw. M. Schokker is door ziekte verhinderd.

2) Vaststellen agenda
Bij punt 9 wordt toegevoegd als 9B: Begroting 2011.

3) Mededelingen
* De voorzitter deelt mee, dat zij in januari de beslissing zou nemen of ze voorzitter wil blijven.
Ze heeft besloten het voorzitterschap te blijven vervullen, hetgeen door de aanwezigen unaniem wordt aanvaard.
* Mw. K. Hilbrands heeft in december een ernstige operatie ondergaan, gelukkig blijkt het niet kwaadaardig te zijn. Namens de SR heeft zij een bloemen-attentie ontvangen, waar ze erg blij mee was. Het gaat nu redelijk met haar.
* Er zijn 4 sollicitanten, WD, BvdT en G. Bekkering vormen de sollicitatiecommissie.
* Vanuit de PCOB is ook eem kandidaat voorgedragen. Dezej zal ook worden uitgenodigd voor een gesprek. HdW vroeg of dit gebruikelijk is, daar deze al door de PCOB geselecteerd was.
BvdT zal nakijken wat in het reglement daarover staat.

6) Bezoek heren SR Coevorden:
De heren A. Beekman voorz. en H. v.d. Heuvel secr. van de SR Coevorden komen de vergadering binnen. WD heet de heren welkom. De leden van de beide raden stellen zich aan elkaar voor.
De aanleiding om te komen is om te zien of het meerwaarde heeft om eens van gedachten te wisselen over bepaalde problemen, zoals samenwerking met de gemeente, het functioneren van de Sr zelf, en te kijken of er gezamenlijke belangen zijn waarin we elkaar kunnen ondersteunen.
Er zijn 5 Seniorenraden in Drenthe. Er is al eens een conferentie geweest door een overkoepelende organisatie in Drenthe, maar dat heeft geen vervolg gekregen.
Hoe is het contact van de SR Coevorden met de gemeente? De wethouder komt 2 x per jaar en af en toe als er een bepaald thema wordt behandeld. De SR geeft 80 % ongevraagd en 20 % gevraagd advies. Deze verhouding is ook ongeveer hetzelfde bij de SR Emmen.
Het is een algemeen probleem dat er zo weinig advies wordt gevraagd. Waarschijnlijk zijn we niet goed ingebed in het systeem. Of we lopen achter de feiten aan. De Sr moet zich beter profileren bv door fractie- vergaderingen te bezoeken. De SR Coevorden gaat 1 x per 2 jaar de fracties langs om te zeggen dat zij de SR om advies moeten vragen.
Destijds had de OZO wel een goed contact en bereikte men veel.
Het is interessant om met elkaar te praten. Als er gezamenlijke belangen zijn is het goed om te zoeken naar betere ondersteuning voor de seniorenbelangen.
De SR Coevorden heeft 1 – 2 x per jaar een ‘doedag’ zo is er bv een pannenkoekenmiddag georganiseerd. Er zijn meer raden die zich met feitelijkheden bezig houden zoals computerles voor ouderen. Wij vinden dat meer een taak voor de ouderenbonden.
De Seniorenraden moeten belangen behartigen en naar het geheel kijken.
De bedoeling van een gezamenlijke bijeenkomst van de raden is om van elkaar te leren teneinde jezelf te verbeteren en te onderzoeken waarin de onderlinge verschillen liggen, welke zaken lopen wel/niet goed, waarin kunnen we elkaar versterken en kijken of er provinciebreed zaken opgepakt kunnen worden.
Dit laatste is moeilijk want de SR is benoemt door en voor de gemeente Emmen.
Een adviesraad geeft advies, maar er zijn verschillende manieren om iets te bereiken.
SR Emmen heeft een redelijk omschreven positie, maar het schort vaak aan het gemeentelijk apparaat en de politiek.
Voor de SR Emmen was er altijd een vaste ambtenaar, maar door ziekte is dat gestopt. Nu is er sinds kort weer een vaste ambtenaar, alleen heeft deze helaas maar weinig uren voor ons beschikbaar.
De werkgroepen hebben goede contacten met de wethouder en ook ad hoc kan een beroep op hem worden gedaan.
Op de vraag: Gaan we een bijeenkomst beleggen en wie neemt initiatief, reageert de vergadering instemmend. De SR Coevorden zal het organiseren.
Als we het doen moet het goed worden voorbereid door een werkgroep.
Punten van gesprek kunnen zijn: Het functioneren van de SR en de kanteling van de WMO.
Er kan een specialist worden uitgenodigd die een inleiding houdt, waarna een discussie op gang
kan komen.
De secretaris van de SR Coevorden zal een verslag van de vergadering van vanmorgen opstellen en naar de SR Emmen toesturen.
De SR Coevorden neemt daarna het initiatief en nodigt van de overige seniorenraden iemand uit om in een commissie plaats te nemen die een gezamenlijke bijeenkomst kunnen voorbereiden.

4) Verslag SR d.d. 08-12-2010:
N.a.v. de notulen:
* Pag. 3 punt D: G. Boom heeft de gemeente gebeld over schuldsanering.
Van de meeste mensen komen via maatschappelijk werk de schulden boven tafel. GB komt nog met een reactie.
* Pag. 3 punt 9A: De bonden zijn vertegenwoordigd in het Soc. Platform en brengen daarna wel verslag uit in de SR, G Boom zal kijken of het zinvol is ook naar het Soc. Platform te gaan.
* De notulen worden vastgesteld en ondertekend.

Besluiten / voortgang
* Alle besluiten zijn afgehandeld en kunnen van de lijst af.
* Voortgangsoverzicht: Ook hier is alles afgehandeld.

5) Ingekomen / uitgaande stukken
* Extra binnengekomen: Informatie over ouderenvervoer.
Het is veel slechter geworden, het regent klachten: het vervoer komt niet of komt te laat en is veel duurder geworden. Mensen kunnen het beste persoonlijk klachten indienen en ook via hun netwerken.
Wat kan de SR met deze problemen? G. bekkering en G. Klement zullen hier over nadenken en komen de volgende vergadering met een voorstel.

7) Jaarverslag 2010
* Iedereen heeft het concept jaarverslag ontvangen. De secr. vraagt of elke werkgroep op basis van de 5 onderdelen hierop wil reageren. Het zal lastig zijn omdat de werkgroepen pas medio 2010 zijn samengesteld. Toch proberen zoveel mogelijk bij elkaar te sprokkelen en volgens deze format in te leveren. BvdT verzoekt om al een 1e concept op de volgende vergadering mee te nemen.

8) Jaarthema’s 2011:
* BvdT vraagt elke contactpersoon samen met hem bij elkaar te komen om een thema te bedenken en een visie te ontwikkelen voor de komende jaren.
Het zal houvast geven als het collegeprogramma erbij gehaald wordt.
Aandachtspunten zijn: Gemeentelijk adviesorgaan – hoe doe je dat?; actuele punten; het College en ambtenarenapparaat wil advies van ons, ze vragen dit te weinig en te laat – wat doen we daaraan?
EH zal ook hierbij zijn als notulist.

9A) Jaarrekening 2010:
De jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering met dank aan BvdT en gaat nu naar de gemeente ter goedkeuring. 

9B) Begroting 2011:
Er is bericht van de gemeente dat er structureel 3568 euro subsidie verleent wordt incl. 2,5% korting in 2011 en 2,5% in 2012. Los van de extra pilots die zijn aangevraagd mag er €1000 besteed worden aan training en € 900 aan de Dag van de ouderen.
De vergoeding die is toegezegd is toereikend voor 10 vergaderingen.
Voor extra vergaderingen, representatie, jaarverslag, werkbezoeken enz. is geen geld opgenomen.
Dhr H.Hobers heeft verkeerde conclusie getrokken uit een voorlopig jaaroverzicht tot 1 dec. hierop heeft hij de aanvraag ingediend zonder rekening te houden met uitgaven in dec.
BvdT stelt voor een reactie te sturen aan B&W in overleg met WD om aanpassing van de subsidie.

10) Nieuws uit de werkgroepen en bonden
Werkgroep Verkeer & Openbaar Gebied & Veiligheid: BvdT werd gebeld door de krant m.b.t. de gladheidbestrijding en veiligheid. Veel mensen klagen over het strooibeleid van de gemeente, maar winkeliers en particulieren doen er zelf ook niet veel aan.
Moeten we hier als SR over spreken? De werkgroep Verkeer kan hier aandacht aan besteden door bezorgdheid uit te spreken en aan de gemeente te vragen dit bij gelegenheid beter aan te pakken. HdW zal een opzet maken voor een open brief in de krant en een brief aan de wethouder en alle fracties.

Werkgroep WMO: G.Bekkering is geweest naar de voorlichting over de kanteling. Het was een nuttige middag. Er wordt bezuinigd op allerlei zaken, mensen moeten veel zelf oplossen en mantelzorgers inschakelen. Haar verslag wordt bij de stukken voor de volgende vergadering opgestuurd.

Werkgroep Wonen: WD ontving een uitnodiging van Lefier voor een inloopmiddag/avond in Emmer Compascuum. Zij gaat daar naar toe.

Nieuws van de KBO: H.Kocks vertelt dat meer dan de helft van de belastinginvullers van de bond zijn gestopt omdat de richtlijnen verscherpt zijn. Men moet art. 203 kennen en dat vereist een universitaire studie. De belastingdienst heeft altijd de invullers erkend, maar m.i.v. volgend jaar niet meer, dan haken er dus nog meer mensen af omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen.
Jammer, maar de SR kan hier niet veel aan doen, we kunnen wel de bonden ondersteunen.

Bericht uit ANBO: WD is als afgevaardigde van de SR naar de Nieuwjaarsvisite geweest van de ANBO.

11) Verspreiding overgebleven folders
Wil iedereen hierover nadenken en per mail een suggestie sturen naar de secr.?


12) Rondvraag
De lunch op 8 dec. was een geslaagde bijeenkomst. De vertrokken leden vonden het erg prettig om zo afscheid te nemen en ook dhr. Walter, die door ziekte afwezig was en naderhand de attentie kreeg aangeboden, was zeer verrast.
Dhr. Hauptmeijer op de publieke tribune vond het prettig de vergadering bij te wonen en had een goede indruk gekregen van de SR.

13) Sluiting
De voorzitter dankte ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist) De heren H. Kocks, J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn. Op de publieke tribune: de heer R. Hauptmeijer. 1) Opening De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ook de gast op de publieke tribune wordt welkom geheten. Mw. M. Schokker is door ziekte verhinderd. 2) Vaststellen agenda Bij punt 9 wordt toegevoegd als 9B: Begroting 2011. 3) Mededelingen * De voorzitter deelt mee, dat zij in januari de beslissing zou nemen of ze voorzitter wil blijven. Ze heeft besloten het voorzitterschap te blijven vervullen, hetgeen door de aanwezigen unaniem wordt aanvaard. * Mw. K. Hilbrands heeft in december een ernstige operatie ondergaan, gelukkig blijkt het niet kwaadaardig te zijn. Namens de SR heeft zij een bloemen-attentie ontvangen, waar ze erg blij mee was. Het gaat nu redelijk met haar. * Er zijn 4 sollicitanten, WD, BvdT en G. Bekkering vormen de sollicitatiecommissie. * Vanuit de PCOB is ook eem kandidaat voorgedragen. Dezej zal ook worden uitgenodigd voor een gesprek. HdW vroeg of dit gebruikelijk is, daar deze al door de PCOB geselecteerd was. BvdT zal nakijken wat in het reglement daarover staat. 6) Bezoek heren SR Coevorden: De heren A. Beekman voorz. en H. v.d. Heuvel secr. van de SR Coevorden komen de vergadering binnen. WD heet de heren welkom. De leden van de beide raden stellen zich aan elkaar voor. De aanleiding om te komen is om te zien of het meerwaarde heeft om eens van gedachten te wisselen over bepaalde problemen, zoals samenwerking met de gemeente, het functioneren van de Sr zelf, en te kijken of er gezamenlijke belangen zijn waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Er zijn 5 Seniorenraden in Drenthe. Er is al eens een conferentie geweest door een overkoepelende organisatie in Drenthe, maar dat heeft geen vervolg gekregen. Hoe is het contact van de SR Coevorden met de gemeente? De wethouder komt 2 x per jaar en af en toe als er een bepaald thema wordt behandeld. De SR geeft 80 % ongevraagd en 20 % gevraagd advies. Deze verhouding is ook ongeveer hetzelfde bij de SR Emmen. Het is een algemeen probleem dat er zo weinig advies wordt gevraagd. Waarschijnlijk zijn we niet goed ingebed in het systeem. Of we lopen achter de feiten aan. De Sr moet zich beter profileren bv door fractie- vergaderingen te bezoeken. De SR Coevorden gaat 1 x per 2 jaar de fracties langs om te zeggen dat zij de SR om advies moeten vragen. Destijds had de OZO wel een goed contact en bereikte men veel. Het is interessant om met elkaar te praten. Als er gezamenlijke belangen zijn is het goed om te zoeken naar betere ondersteuning voor de seniorenbelangen. De SR Coevorden heeft 1 – 2 x per jaar een ‘doedag’ zo is er bv een pannenkoekenmiddag georganiseerd. Er zijn meer raden die zich met feitelijkheden bezig houden zoals computerles voor ouderen. Wij vinden dat meer een taak voor de ouderenbonden. De Seniorenraden moeten belangen behartigen en naar het geheel kijken. De bedoeling van een gezamenlijke bijeenkomst van de raden is om van elkaar te leren teneinde jezelf te verbeteren en te onderzoeken waarin de onderlinge verschillen liggen, welke zaken lopen wel/niet goed, waarin kunnen we elkaar versterken en kijken of er provinciebreed zaken opgepakt kunnen worden. Dit laatste is moeilijk want de SR is benoemt door en voor de gemeente Emmen. Een adviesraad geeft advies, maar er zijn verschillende manieren om iets te bereiken. SR Emmen heeft een redelijk omschreven positie, maar het schort vaak aan het gemeentelijk apparaat en de politiek. Voor de SR Emmen was er altijd een vaste ambtenaar, maar door ziekte is dat gestopt. Nu is er sinds kort weer een vaste ambtenaar, alleen heeft deze helaas maar weinig uren voor ons beschikbaar. De werkgroepen hebben goede contacten met de wethouder en ook ad hoc kan een beroep op hem worden gedaan. Op de vraag: Gaan we een bijeenkomst beleggen en wie neemt initiatief, reageert de vergadering instemmend. De SR Coevorden zal het organiseren. Als we het doen moet het goed worden voorbereid door een werkgroep. Punten van gesprek kunnen zijn: Het functioneren van de SR en de kanteling van de WMO. Er kan een specialist worden uitgenodigd die een inleiding houdt, waarna een discussie op gang kan komen. De secretaris van de SR Coevorden zal een verslag van de vergadering van vanmorgen opstellen en naar de SR Emmen toesturen. De SR Coevorden neemt daarna het initiatief en nodigt van de overige seniorenraden iemand uit om in een commissie plaats te nemen die een gezamenlijke bijeenkomst kunnen voorbereiden. 4) Verslag SR d.d. 08-12-2010: N.a.v. de notulen: * Pag. 3 punt D: G. Boom heeft de gemeente gebeld over schuldsanering. Van de meeste mensen komen via maatschappelijk werk de schulden boven tafel. GB komt nog met een reactie. * Pag. 3 punt 9A: De bonden zijn vertegenwoordigd in het Soc. Platform en brengen daarna wel verslag uit in de SR, G Boom zal kijken of het zinvol is ook naar het Soc. Platform te gaan. * De notulen worden vastgesteld en ondertekend. Besluiten / voortgang * Alle besluiten zijn afgehandeld en kunnen van de lijst af. * Voortgangsoverzicht: Ook hier is alles afgehandeld. 5) Ingekomen / uitgaande stukken * Extra binnengekomen: Informatie over ouderenvervoer. Het is veel slechter geworden, het regent klachten: het vervoer komt niet of komt te laat en is veel duurder geworden. Mensen kunnen het beste persoonlijk klachten indienen en ook via hun netwerken. Wat kan de SR met deze problemen? G. bekkering en G. Klement zullen hier over nadenken en komen de volgende vergadering met een voorstel. 7) Jaarverslag 2010 * Iedereen heeft het concept jaarverslag ontvangen. De secr. vraagt of elke werkgroep op basis van de 5 onderdelen hierop wil reageren. Het zal lastig zijn omdat de werkgroepen pas medio 2010 zijn samengesteld. Toch proberen zoveel mogelijk bij elkaar te sprokkelen en volgens deze format in te leveren. BvdT verzoekt om al een 1e concept op de volgende vergadering mee te nemen. 8) Jaarthema’s 2011: * BvdT vraagt elke contactpersoon samen met hem bij elkaar te komen om een thema te bedenken en een visie te ontwikkelen voor de komende jaren. Het zal houvast geven als het collegeprogramma erbij gehaald wordt. Aandachtspunten zijn: Gemeentelijk adviesorgaan – hoe doe je dat?; actuele punten; het College en ambtenarenapparaat wil advies van ons, ze vragen dit te weinig en te laat – wat doen we daaraan? EH zal ook hierbij zijn als notulist. 9A) Jaarrekening 2010: De jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering met dank aan BvdT en gaat nu naar de gemeente ter goedkeuring. De gemeente voert ook kascontrole uit. 9B) Begroting 2011: Er is bericht van de gemeente dat er structureel 3568 euro subsidie verleent wordt incl. 2,5% korting in 2011 en 2,5% in 2012. Los van de extra pilots die zijn aangevraagd mag er €1000 besteed worden aan training en € 900 aan de Dag van de ouderen. De vergoeding die is toegezegd is toereikend voor 10 vergaderingen. Voor extra vergaderingen, representatie, jaarverslag, werkbezoeken enz. is geen geld opgenomen. Dhr H.Hobers heeft verkeerde conclusie getrokken uit een voorlopig jaaroverzicht tot 1 dec. hierop heeft hij de aanvraag ingediend zonder rekening te houden met uitgaven in dec. BvdT stelt voor een reactie te sturen aan B&W in overleg met WD om aanpassing van de subsidie. 10) Nieuws uit de werkgroepen en bonden Werkgroep Verkeer & Openbaar Gebied & Veiligheid: BvdT werd gebeld door de krant m.b.t. de gladheidbestrijding en veiligheid. Veel mensen klagen over het strooibeleid van de gemeente, maar winkeliers en particulieren doen er zelf ook niet veel aan. Moeten we hier als SR over spreken? De werkgroep Verkeer kan hier aandacht aan besteden door bezorgdheid uit te spreken en aan de gemeente te vragen dit bij gelegenheid beter aan te pakken. HdW zal een opzet maken voor een open brief in de krant en een brief aan de wethouder en alle fracties. Werkgroep WMO: G.Bekkering is geweest naar de voorlichting over de kanteling. Het was een nuttige middag. Er wordt bezuinigd op allerlei zaken, mensen moeten veel zelf oplossen en mantelzorgers inschakelen. Haar verslag wordt bij de stukken voor de volgende vergadering opgestuurd. Werkgroep Wonen: WD ontving een uitnodiging van Lefier voor een inloopmiddag/avond in Emmer Compascuum. Zij gaat daar naar toe. Nieuws van de KBO: H.Kocks vertelt dat meer dan de helft van de belastinginvullers van de bond zijn gestopt omdat de richtlijnen verscherpt zijn. Men moet art. 203 kennen en dat vereist een universitaire studie. De belastingdienst heeft altijd de invullers erkend, maar m.i.v. volgend jaar niet meer, dan haken er dus nog meer mensen af omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen. Jammer, maar de SR kan hier niet veel aan doen, we kunnen wel de bonden ondersteunen. Bericht uit ANBO: WD is als afgevaardigde van de SR naar de Nieuwjaarsvisite geweest van de ANBO. 11) Verspreiding overgebleven folders Wil iedereen hierover nadenken en per mail een suggestie sturen naar de secr.? 12) Rondvraag De lunch op 8 dec. was een geslaagde bijeenkomst. De vertrokken leden vonden het erg prettig om zo afscheid te nemen en ook dhr. Walter, die door ziekte afwezig was en naderhand de attentie kreeg aangeboden, was zeer verrast. Dhr. Hauptmeijer op de publieke tribune vond het prettig de vergadering bij te wonen en had een goede indruk gekregen van de SR. 13) Sluiting De voorzitter dankte ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.

Aanwezig: De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Bekkering, G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen, E.G. Hasper-van de Rest (notulist) De heren H. Kocks, J. H. de Wildt, G.A.J. van der Toorn. Op de publieke tribune: de heer R. Hauptmeijer. 1) Opening De voorzitter opende de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ook de gast op de publieke tribune wordt welkom geheten. Mw. M. Schokker is door ziekte verhinderd. 2) Vaststellen agenda Bij punt 9 wordt toegevoegd als 9B: Begroting 2011. 3) Mededelingen * De voorzitter deelt mee, dat zij in januari de beslissing zou nemen of ze voorzitter wil blijven. Ze heeft besloten het voorzitterschap te blijven vervullen, hetgeen door de aanwezigen unaniem wordt aanvaard. * Mw. K. Hilbrands heeft in december een ernstige operatie ondergaan, gelukkig blijkt het niet kwaadaardig te zijn. Namens de SR heeft zij een bloemen-attentie ontvangen, waar ze erg blij mee was. Het gaat nu redelijk met haar. * Er zijn 4 sollicitanten, WD, BvdT en G. Bekkering vormen de sollicitatiecommissie. * Vanuit de PCOB is ook eem kandidaat voorgedragen. Dezej zal ook worden uitgenodigd voor een gesprek. HdW vroeg of dit gebruikelijk is, daar deze al door de PCOB geselecteerd was. BvdT zal nakijken wat in het reglement daarover staat. 6) Bezoek heren SR Coevorden: De heren A. Beekman voorz. en H. v.d. Heuvel secr. van de SR Coevorden komen de vergadering binnen. WD heet de heren welkom. De leden van de beide raden stellen zich aan elkaar voor. De aanleiding om te komen is om te zien of het meerwaarde heeft om eens van gedachten te wisselen over bepaalde problemen, zoals samenwerking met de gemeente, het functioneren van de Sr zelf, en te kijken of er gezamenlijke belangen zijn waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Er zijn 5 Seniorenraden in Drenthe. Er is al eens een conferentie geweest door een overkoepelende organisatie in Drenthe, maar dat heeft geen vervolg gekregen. Hoe is het contact van de SR Coevorden met de gemeente? De wethouder komt 2 x per jaar en af en toe als er een bepaald thema wordt behandeld. De SR geeft 80 % ongevraagd en 20 % gevraagd advies. Deze verhouding is ook ongeveer hetzelfde bij de SR Emmen. Het is een algemeen probleem dat er zo weinig advies wordt gevraagd. Waarschijnlijk zijn we niet goed ingebed in het systeem. Of we lopen achter de feiten aan. De Sr moet zich beter profileren bv door fractie- vergaderingen te bezoeken. De SR Coevorden gaat 1 x per 2 jaar de fracties langs om te zeggen dat zij de SR om advies moeten vragen. Destijds had de OZO wel een goed contact en bereikte men veel. Het is interessant om met elkaar te praten. Als er gezamenlijke belangen zijn is het goed om te zoeken naar betere ondersteuning voor de seniorenbelangen. De SR Coevorden heeft 1 – 2 x per jaar een ‘doedag’ zo is er bv een pannenkoekenmiddag georganiseerd. Er zijn meer raden die zich met feitelijkheden bezig houden zoals computerles voor ouderen. Wij vinden dat meer een taak voor de ouderenbonden. De Seniorenraden moeten belangen behartigen en naar het geheel kijken. De bedoeling van een gezamenlijke bijeenkomst van de raden is om van elkaar te leren teneinde jezelf te verbeteren en te onderzoeken waarin de onderlinge verschillen liggen, welke zaken lopen wel/niet goed, waarin kunnen we elkaar versterken en kijken of er provinciebreed zaken opgepakt kunnen worden. Dit laatste is moeilijk want de SR is benoemt door en voor de gemeente Emmen. Een adviesraad geeft advies, maar er zijn verschillende manieren om iets te bereiken. SR Emmen heeft een redelijk omschreven positie, maar het schort vaak aan het gemeentelijk apparaat en de politiek. Voor de SR Emmen was er altijd een vaste ambtenaar, maar door ziekte is dat gestopt. Nu is er sinds kort weer een vaste ambtenaar, alleen heeft deze helaas maar weinig uren voor ons beschikbaar. De werkgroepen hebben goede contacten met de wethouder en ook ad hoc kan een beroep op hem worden gedaan. Op de vraag: Gaan we een bijeenkomst beleggen en wie neemt initiatief, reageert de vergadering instemmend. De SR Coevorden zal het organiseren. Als we het doen moet het goed worden voorbereid door een werkgroep. Punten van gesprek kunnen zijn: Het functioneren van de SR en de kanteling van de WMO. Er kan een specialist worden uitgenodigd die een inleiding houdt, waarna een discussie op gang kan komen. De secretaris van de SR Coevorden zal een verslag van de vergadering van vanmorgen opstellen en naar de SR Emmen toesturen. De SR Coevorden neemt daarna het initiatief en nodigt van de overige seniorenraden iemand uit om in een commissie plaats te nemen die een gezamenlijke bijeenkomst kunnen voorbereiden. 4) Verslag SR d.d. 08-12-2010: N.a.v. de notulen: * Pag. 3 punt D: G. Boom heeft de gemeente gebeld over schuldsanering. Van de meeste mensen komen via maatschappelijk werk de schulden boven tafel. GB komt nog met een reactie. * Pag. 3 punt 9A: De bonden zijn vertegenwoordigd in het Soc. Platform en brengen daarna wel verslag uit in de SR, G Boom zal kijken of het zinvol is ook naar het Soc. Platform te gaan. * De notulen worden vastgesteld en ondertekend. Besluiten / voortgang * Alle besluiten zijn afgehandeld en kunnen van de lijst af. * Voortgangsoverzicht: Ook hier is alles afgehandeld. 5) Ingekomen / uitgaande stukken * Extra binnengekomen: Informatie over ouderenvervoer. Het is veel slechter geworden, het regent klachten: het vervoer komt niet of komt te laat en is veel duurder geworden. Mensen kunnen het beste persoonlijk klachten indienen en ook via hun netwerken. Wat kan de SR met deze problemen? G. bekkering en G. Klement zullen hier over nadenken en komen de volgende vergadering met een voorstel. 7) Jaarverslag 2010 * Iedereen heeft het concept jaarverslag ontvangen. De secr. vraagt of elke werkgroep op basis van de 5 onderdelen hierop wil reageren. Het zal lastig zijn omdat de werkgroepen pas medio 2010 zijn samengesteld. Toch proberen zoveel mogelijk bij elkaar te sprokkelen en volgens deze format in te leveren. BvdT verzoekt om al een 1e concept op de volgende vergadering mee te nemen. 8) Jaarthema’s 2011: * BvdT vraagt elke contactpersoon samen met hem bij elkaar te komen om een thema te bedenken en een visie te ontwikkelen voor de komende jaren. Het zal houvast geven als het collegeprogramma erbij gehaald wordt. Aandachtspunten zijn: Gemeentelijk adviesorgaan – hoe doe je dat?; actuele punten; het College en ambtenarenapparaat wil advies van ons, ze vragen dit te weinig en te laat – wat doen we daaraan? EH zal ook hierbij zijn als notulist. 9A) Jaarrekening 2010: De jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering met dank aan BvdT en gaat nu naar de gemeente ter goedkeuring. De gemeente voert ook kascontrole uit. 9B) Begroting 2011: Er is bericht van de gemeente dat er structureel 3568 euro subsidie verleent wordt incl. 2,5% korting in 2011 en 2,5% in 2012. Los van de extra pilots die zijn aangevraagd mag er €1000 besteed worden aan training en € 900 aan de Dag van de ouderen. De vergoeding die is toegezegd is toereikend voor 10 vergaderingen. Voor extra vergaderingen, representatie, jaarverslag, werkbezoeken enz. is geen geld opgenomen. Dhr H.Hobers heeft verkeerde conclusie getrokken uit een voorlopig jaaroverzicht tot 1 dec. hierop heeft hij de aanvraag ingediend zonder rekening te houden met uitgaven in dec. BvdT stelt voor een reactie te sturen aan B&W in overleg met WD om aanpassing van de subsidie. 10) Nieuws uit de werkgroepen en bonden Werkgroep Verkeer & Openbaar Gebied & Veiligheid: BvdT werd gebeld door de krant m.b.t. de gladheidbestrijding en veiligheid. Veel mensen klagen over het strooibeleid van de gemeente, maar winkeliers en particulieren doen er zelf ook niet veel aan. Moeten we hier als SR over spreken? De werkgroep Verkeer kan hier aandacht aan besteden door bezorgdheid uit te spreken en aan de gemeente te vragen dit bij gelegenheid beter aan te pakken. HdW zal een opzet maken voor een open brief in de krant en een brief aan de wethouder en alle fracties. Werkgroep WMO: G.Bekkering is geweest naar de voorlichting over de kanteling. Het was een nuttige middag. Er wordt bezuinigd op allerlei zaken, mensen moeten veel zelf oplossen en mantelzorgers inschakelen. Haar verslag wordt bij de stukken voor de volgende vergadering opgestuurd. Werkgroep Wonen: WD ontving een uitnodiging van Lefier voor een inloopmiddag/avond in Emmer Compascuum. Zij gaat daar naar toe. Nieuws van de KBO: H.Kocks vertelt dat meer dan de helft van de belastinginvullers van de bond zijn gestopt omdat de richtlijnen verscherpt zijn. Men moet art. 203 kennen en dat vereist een universitaire studie. De belastingdienst heeft altijd de invullers erkend, maar m.i.v. volgend jaar niet meer, dan haken er dus nog meer mensen af omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen. Jammer, maar de SR kan hier niet veel aan doen, we kunnen wel de bonden ondersteunen. Bericht uit ANBO: WD is als afgevaardigde van de SR naar de Nieuwjaarsvisite geweest van de ANBO. 11) Verspreiding overgebleven folders Wil iedereen hierover nadenken en per mail een suggestie sturen naar de secr.? 12) Rondvraag De lunch op 8 dec. was een geslaagde bijeenkomst. De vertrokken leden vonden het erg prettig om zo afscheid te nemen en ook dhr. Walter, die door ziekte afwezig was en naderhand de attentie kreeg aangeboden, was zeer verrast. Dhr. Hauptmeijer op de publieke tribune vond het prettig de vergadering bij te wonen en had een goede indruk gekregen van de SR. 13) Sluiting De voorzitter dankte ieder voor zijn/haar inbreng, waarna de vergadering werd gesloten.
Comments