Activiteiten‎ > ‎Vergaderverslagen‎ > ‎

11 mei 2011

Seniorenraad Emmen
Vergadering 11 mei 2011
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Kamer C4.06
Gemeentehuis Emmen

VERSLAG
Aanwezig:
De dames W.L. Dijks (voorzitter), G. Boom-Knoop, G.J. Klement-Roosjen
De heren D.J. Blom,H. Kocks, J.C. Madorf, P.D. Spreeuwers, G.A.J. van der Toorn (secr.),
J. H. de Wildt. J. Rekveld (gast)
Afwezig (mkg) G. Bekkering, E.G. Hasper-van de Rest (notulist)

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2) Vaststelling agenda
De agenda werd onveranderd aangenomen.

4) Mededelingen
Bert vd Toorn geeft kennis van de volgende zaken:
• Iedereen heeft de kadernota Economie 2011-2015 ontvangen, echter in zwart/wit. Inmiddels is een kleurenexemplaar beschikbaar. Zij die daar behoefte aan hebben kunnen dit aan de secr. kenbaar maken.
• Kennismakingsprogamma sportstimulering ouderen NASB
N.a.v. een kennismakingsbezoek van een studente Stenden hogeschool in het DB van 30-03-2011 (het betrof hier een behoefte onderzoek naar wandel en fietsroutes voor senioren) ontstond het initiatief om over de sportstimulering voor ouderen een bezinningsthema voor de Sr te organiseren. Deze zal worden gehouden op wo. 8 juni 2011. Aan de hand van het plan van aanpak NASB (nat. Actieplan sport en beweging)zal nadere informatie plaats vinden over de inspanningen van de gemeente Emmen in deze en kennis worden gemaakt met een bewegingsproject in ‘De Horst’ , in Angelslo en in Emmermeer. Nadere informatie volgt in de loop van de komende maand. Gevraagd wordt of voor dit bezinningsthema belangstelling bestaat om verder uit te voeren. Na enige discussie wordt besloten dit thema onderwerp op 8 juni a.s. verder uit te voeren. Zie verder bijgevoegde verslaglegging
• Bezoek door Bert van der Toorn aan bijeenkomst Drentse seniorenraden op 21-04-2011 in Coevorden ter voorbereiding van een gezamenlijke bijeenkomst. Zie verder bijgevoegde veslaglegging.

03a) Ingekomen en uitgaande stukken
Aanvullend aan de overzichtslijst wordt door Bert vd Toorn opgemerkt dat er nog een aantal stukken waren ontvangen. Het betrof:
• Een jaarverslag van de SR gemeente Assen
• Een ontvangstbevestiging van de gemeente Emmen op onze brief i.z. uitvoering motie 9;
• Een ontvangstbevestiging van Leveste met waardering voor kwaliteit jaarveslag 2010;
• Een verzoek om advies van de gem. Emmen i.z. verstrekkingenboek Wmo
• Zie tevens het bijgevoegde en bijgewerkte overzicht In- en uitgaande post.

04) Toelichting wethouder J. Kuper op startdocument Gem. Verkeers- en Vervoersplan 2011 :09.00 – 10.00 uur.
Door weth. Jan Kuper wordt een korte uiteenzetting gegeven over de procesfase van het startdocument. Uitgangspunt is dat het streven erop gericht is om op 1 juni 2011 de 1e informatieronde bij alle inspraakorganen te hebben afgerond. Dit streven lijkt te worden gerealiseerd.
Kuper geeft tevens nadrukkelijk aan, dat in deze gelijk wordt opgetrokken met de provincie en het OV-buro. Het bevorderen van het openbaar vervoer middels een multimodale aanpak zal bij de verdere ontwikkeling van het GVVP nadrukkelijk aandacht krijgen.
Opgemerkt wordt dat dit plan gericht is op het ontwikkelen van een structuurvisie en niet op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarvoor zullen andere initiatieven worden ontwikkeld.
Op een nadrukkelijke vraag wat de gemeente nu van de SR verwacht in deze, antwoordt Kuper dat een kritische beschouwing noodzakelijk is op de gekozen 11 onderwerpen in dit startdocument. Zijn de genoemde punten van aandacht goede keuzes of moeten deze worden aangepast c.q. nieuwe worden toegevoegd.
In deze ronde van kritische beschouwingen is het ook waardevol het advies van de SR te mogen vernemen. Wel wordt benadrukt dat dit advies voor 1 juni 2011 kenbaar moet worden gemaakt.
Vervolgens geeft beleidsambtenaar Ben Krikken een inhoudelijke toelichting op alle 11 aandachtspunten uit het startdocument. De betreffende presentatie zal separaat aan de leden van de Sr worden toegezonden.
Om 10.00 uur sluit de voorzitter dit onderwerp af en dankt de wethouder en de beleidsambtenaar voor hun inbreng.

05) Bestuurlijk voortgangsoverleg met weth. H. Jumelet :10.00 – 11.00 uur
Wethouder Henk Jumelet wordt hartelijk welkom geheten en vervolgens worden de ingebrachte gesprekspunten inhoudelijk behandeld
- actuele informatie over de voortgang van de bezuinigingen op het ouderenbeleid. Hoe is de stand van zaken m.b.t. de ‘Kanteling’, hoe ontwikkelt de collectiviteit in buurt/wijkzorg zich:
Jumelet geeft in dit verband de komst aan van een nieuwe kadervisie WMO per 01-06-2011. Hierin zal ook de kanteling een duidelijke plaats kringen.
- rapport ‘Ketenvorming zorg rondom ouderen’. Gebleken is uit brief coll. B&W dd. 04-02-2011 kenmerk 11.019010 dat het hier nog steeds gaat om een concept projectverslag. De Sr stelt het op prijs te vernemen in hoeverre de aanbevelingen en bevindingen uit het werkveld n.a.v. dit onderzoeksrapport zijn/worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de ketenvorming:
Jumelet verwijst in dit verband naar een reeds eerdere discussie hieromtrent in het vorige overleg. Er is geen specifiek ouderenbeleid en daarom mag niet verwacht worden dat de adviezen uit het rapport Ketenvorming een bestuurlijke inbedding krijgen. Wel is het goed mogelijk dat onderdelen van deze aanbevelingen overgenomen zullen worden bij relevante ontwikkelingen.
- hoe is de respijtzorg in de gemeente Emmen geregeld:
Jumelet benadrukt dat er in deze onderscheid gemaakt dient te worden enerzijds in de regiefunctie (deze berust bij de gemeente) en anderzijds in de mantelzorguitvoering (hiervoor is faciliteit ingekocht bij Sedna – voorheen Icare)
Daarnaast zijn er vrijwilligers contactpunten, die gesubsidieerd door de gemeente zorgen voor het ontwikkelen van aanspreekpunten voor mantelzorgers, zoals in Weiteveen, Barger Compascuum en het Interkerkelijk Contact Emmen.
De rol van Sedna is, dat zij zorg draagt voor het ontwikkelen van de steunpunten, kennis moet hebben van wat er nodig is en de respijtzorg regelt.
- de huidige raamovereenkomst inzake ingekochte activiteiten en zorg bij welzijnsorganisatie Sedna loopt in 2011 af. De Sr verneemt graag op welke zij betrokken wordt bij de tot stand koming van de nieuwe raamovereenkomst 2012 ev:
Jumelet wil nog een slag om de arm houden (=is nog onduidelijk over de betrokkenheid van inspraakorganen in deze). Geeft aan vanuit een positieve intentie te willen bezien of dit naar de toekomst gewenst is.
- de Sr maakt zich zorgen over de bestemming van niet bestede middelen i.z. tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In hoeverre kunnen niet bestede middelen worden overgeheveld aan de begroting 2011:
Jumelet geeft aan dat in deze geen sprake is van niet besteding. Het gaat hier om subsidies die voor 2 jaar gelden. Het geld wordt/is dus wel degelijk uitgegeven.
- informatieverstrekking/openbaarheid van stukken. De Sr uit haar behoefte snel geïnformeerd te willen worden over beleidsontwikkelingen die het terrein van senioren raken. Zij wil graag vernemen op welke wijze de wethouder hieraan invulling kan geven. Tevens verneemt de Sr welk criterium wordt gehanteerd m.b.t. openbaarheid van stukken:
Jumelet maakt onderscheidt tussen publicabele en niet publicabele stukken. In beginsel staat hij open voor openbaarheid, maar geeft aan dat in sommige gevallen er twijfel kan zijn over de openbaarheid van stukken. In die gevallen kan zonodig de ambtelijke ondersteuning een intermediërende rol spelen.
- beleidsplan 2011/2012 Sr. De Sr wil graag een herijking van haar functioneren. Gebleken is dat het reglement en het feitelijk functioneren niet meer met elkaar correleren. De wens van een nieuwe aanpak is verwoord in een beleidsplan 2011/2012. De Sr vraagt akkoord te gaan met dit beleidsplan:
Jumelet geeft aan dat hij hier op korte termijn nog op zal terugkomen; zo gewenst ook in een plenaire bijeenkomst van de Sr.
- Vervolgens geeft Jumelet nog aan dat er grote zorgen zijn ontstaan m.b.t. de betaalbaarheid van de Wmo. De rijksuitkering bedraagt voor deze gemeente ca. 11/12 miljoen € p.jr. De gemeente draagt hieraan bij uit eigen middelen ca 5 miljoen € structureel. Door een toename van het aantal klanten (+10%) zal bij ongewijzigd beleid de gemeente nog eens 5 miljoen € extra dienen bij te dragen. Hij geeft aan dat deze aanslag op gemeentegelden niet structureel kunnen doorgaan, maar dat er gezocht moet worden naar andere manieren van huishoudelijke zorg en maatschappelijke onderstuning.
Onder dankzegging wordt het bestuurlijk overleg met weth. Henk Jumelet om 11.00 uur afgesloten.

06) Verslag Sr dd. 13-04-2011
- Verslag: redactioneel wordt op blz. 3 punt 12 opgemerkt het woord ‘naar’ te vervangen door ‘gaat’.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld en de secretaris wordt bedankt voor zijn zorgvuldige samenstelling van de notulen.
- Verslag: inhoudelijk wordt n.a.v. blz. 3 punt 11 (Beleidsplan 2011/2012) opgemerkt
dat het toch niet gebruikelijk dient te zijn dat steeds afwezige leden worden benaderd omtrent besluitvorming. Geconstateerd wordt dat het hier om een eenmalige uitzondering ging.
- Besluiten: de besluitenlijst wordt geactualiseerd.
- Voortgang: de voortgangslijst wordt geactualiseerd.

07) Financiën
Door de penningmeester wordt meegedeeld dat er deze maand een declaratieformulier zal worden gezonden naar de leden, met verzoek deze verder in te vullen en te retourneren naar de penningmeester.
Voorts vraagt Coen Madorf of aan de Sr ook een subsidie wordt toegekend. Dit wordt bevestigd.
Tevens wordt het idee rechtgezet dat de secretaris geen bezoldigd ambtelijk lid is, maar als vrijwilliger lid is van de Sr.

08) Nieuws uit de werkgroepen/bonden
Atalanta:
Door Herman Kocks wordt melding gemaakt van een bijeenkomst van de klankbordgroep, waarin is gepraat over de nieuwe procedure Europese Aanbesteding. Verder is er niets te melden.
- wg Wmo:
Han de Wildt en Gijltje Bekkering zijn bij een bijeenkomst in Utrecht geweest op 20-04-2011 over de aanbestedingsprocedure i.z. taxivervoer.
Tevens zijn betrokkenen geweest op een protestbijeenkomst van de FNV in Emmen met de taxichauffeurs op 27 -04-2011. Hoewel er weinig concrete klachten werden geformuleerd, is er wel veel onrust over de kwaliteit van het taxivervoer voor hulpbehoevenden.
Hamvraag is of de SR hierover een signaal moet uitzenden.
Enerzijds is er een concrete klachtenprocedure afhandeling vervoer bij de gemeente Emmen en anderzijds is er de vraag of de SR iets zou moeten doen met het inzichtelijk maken van de klachten.
Besloten wordt om de WMO-raad te attenderen op deze problematiek en te vragen om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de klachtenprocedure in de gemeente Emmen.
- wg Zorg & Welzijn:
door Gerda Boom wordt meegedeeld dat zij contact heeft gehad met het consultatiebureau Emmermeer. Zij deelt mee dat er een rapport zal worden gezonden namens de GGD en Icare over de Wencken en dat er bovendien nog een uitnodiging met de gemeente Emmen zal worden gearrangeerd, waarbij op e.e.a. nader kan worden ingegaan.
Tevens heeft de wg een bezoek gebracht op 10-05-2011 aan de workshop zorgvrijwilligers in Hotel Eden. Verslag wordt separaat toegestuurd.
- Wg Wonen:
Han de Wildt verwijst naar het overleg van de wg met de weth. Ton Sleeking op 14-04-2011.
De inhoudelijke verslaglegging wordt separaat aan de leden toegezonden.
- Wg VOV:
Han de Wildt geeft een korte uiteenzetting van activiteiten die reeds zijn ondernomen en nog ondernomen dienen te worden m.b.t. de voortgang van het station Emmen-Zuid.
M.b.t. de volgende punten dient er nog een brief naar de gemeente uit te gaan:
- bereikbaarheid openbaar vervoer; deze is vanuit de Rietlanden slecht/onvoldoende
geregeld
-bereikbaarheid fietsers/voetgangers: vanuit de Rietlanden ontbreekt een route aanduiding
en wordt gebruik gemaakt van looppad naar bushalte en/of fietspad
- veiligheid; door ontbreken van oversteekplaats steken voetgangers bij bushalte op de Nw
Amsterdamsestraat over, ri. Station vv.
Het fietspad over de fietsbrug ri. Rietlanden ligt bij de stenen muur erg afgelegen, met veel
struikgewas en ook bij de fietstunnel geeft het een onrustig beeld door veel graffiti op
fietstunnel. E.e.a. verhoogt het gevoel van onveiligheid.
-station Bargeres: voorkomen moet worden – in afwachting van toekomstplannen Arriva –
dat de ontmanteling definitief wordt.
- Bonden:
Er is niets te melden.

09) Rondvraag
D. Blom vraagt om wat verduidelijking inzake procesgang besluitvorming binnen de Sr.
Secr. zegt toe dit bilateraal met hem te zullen bespreken.
Han de Wildt wil helderheid over besluitvorming Beleidsplan Sr. 2011/2012. Ondanks dat de weth. de besluitvorming hieromtrent vooruit heeft geschoven, heeft de SR wel een eigen standpunt ingenomen. Dat betekent dat de uitvoering van het beleidsplan niet ondergeschikt hoeft te zijn aan een afstemming met de wethouder. Aldus wordt besloten.

10) Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en staat nog even stil bij het verstuurde jaarverslag 2010. Zij spreekt haar waardering uit over de kwaliteit en het vele werk wat eraan besteed is en dankt hierbij de secretaris.
Hierna wordt de vergadering gesloten om 12.00 uur..
Comments