PPPpresentatie voor website 2017.pptx

                        
                       ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
     • Organisatie  / werkwijze /reglement          klik hier....
     • Samenstelling ledenraad/dagelijks bestuur klik hier....
     • Leden                                                      klik hier....

     • Vacatures:                                          klik hier....

POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....
 


Blikvangers in ons nieuws....Gezondheid/ouderenzorg/hulp:


De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....
Mobiliteit/veiligheid/wonen/werken:De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met gemeente/ketenpartners:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie
 


Welzijn/samenleving/betrokkenheid:


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.


Voor meer informatie  
Onze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda


    Verlangen 
   naar solidariteit:

 

Een huis dat ieder zich  toch  wenst,

een huis dat je omarmt,

je bloeit er op,

je bent een mens,

een huis dat je verwarmt.

 

Een huis ook voor de diepste nacht,

herbergzaam als een schelp,

een huis dat altijd op je wacht,

je minzaam overstelpt.

 

Een huis dat je royaal beschermt,

in tijden van verdriet,

zich troostend over je ontfermt,

je al haar liefde biedt.

 

Is alles stil,

je hoort de zee,

de eeuwigheid die ruist. 

Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,

gezegend is dit huis.

 

Hans Bouma

Je moet zijn aangemeld om gadgets toe te voegen die alleen zichtbaar zijn voor jou